חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

ותיקים

לומדים בעמק

"גם במשפחות הכי טובות. . . הכביסה המלוכלכת של המקרא" מרצה: נ ו יה שגיב

התנ "ך מספר ל נ ו את ס י פ ו ר ן של משפח ות המו פת , אשר י י סד ו את האנ ושות ו כ ו נ נ ו את העם ה י ה ו ד י . אבל , בא ו פ ן מפתי ע , בשו נה מס י פ ו ר י י סו ד של עמי ם אחר י ם , המשפח ות במקרא א י נ ן מושלמות . ר י ב י ם , קנא ות , סכסו כ י ם , שקר י ם , ג נ י בה ו רצח- ב י ן אח י ם לב י נם , ו ב י ן ה ו ר י ם ו י לד י ם . נכ י ר ה י כר ות מח ו דשת את אברהם ושרה , נ נסה לעמו ד על ט י ב מערכת ה י חס י ם ב י ן י צחק ו רבקה , נצ י ץ למשו לש י עקב רחל לאה ו נ ל ו ו ה את ס י פ ו ר י י וסף בעל החל ומות בדרכ ו ב י ן האח י ם . הקר י אה תשו לב בהתי י חסו י ות השו נ ות של חז " ל , פרשנ י ימי הב י נ י י ם ו פרשנ י ם בנ י זמנ נ ו - המתמו דד י ם עם מב ו כת הכב י סה המל ו כלכת של המקרא . א י ן צ ו רך ב י דע מו קדם . המרצה : נ ו י ה שג י ב , מרצה למקרא . ד ו קט ו רנט ית בא ו נ י ברס י טת תל אב י ב . , ב י נ ״ה , עלמא , מק ו ר ו ק , נ י צנ י ם ו ע ו ד . 929 מרצה במסגר ות מחברת ספר י ל ימו ד בתנ ״ך בה ו צאת מטח , מחברת ספר י י לד י ם , מדר י כת ט י ו ל ג ’ י פ י ם ומו ב י לת להקת ר ו ק . מפגשי ם 28 | אחת לשב ו ע | 11 : 00 - 12 : 30 | ימי ראשו ן | 4 . 12 . 22 | 27 . 11 . 22 | 20 . 11 . 22 | 13 . 11 . 22 | 6 . 11 . 22 | 30 . 10 . 22 | 23 . 10 . 22 : ' סמסטר א 22 . 1 . 23 | 15 . 1 . 23 | 8 . 1 . 23 | 1 . 1 . 23 | 25 . 12 . 22 | 18 . 12 . 22 | 11 . 12 . 22 16 . 4 . 23 | 2 . 4 . 23 | 26 . 3 . 23 | 19 . 3 . 23 | 12 . 3 . 23 | 5 . 3 . 23 | 26 . 2 . 23 | 19 . 2 . 23 : ' סמסטר ב 28 . 5 . 23 | 21 . 5 . 23 | 14 . 5 . 23 | 7 . 5 . 23 | 30 . 4 . 23 | 23 . 4 . 23 | ש"ח 1000 : מח י ר תו לד ות המכתב , הד ו אר ו הב ו ל כמקשר י ם ו כמע י ד י ם . מכתב י ם מהתנ "ך דרך מסו ר ות י ה ו ד י ות ומהע ו לם בתק ו פ ות שו נ ות כהתב ו נ נ ות ה י סט ו ר ית , כב י ק ו רת ו ק ישו ט , הפ וסט כד ו אר , כעמדה , ו כ זמן שעבר . המרצה : מו ק י צ ו ר , ה י סט ו ר י ו ן של העל י ות הראשו נ ות , ח ו קר ומחנך . מפגשי ם 28 | אחת לשב ו ע | 09 : 00 - 10 : 30 | ימי שנ י | 5 . 12 . 22 | 28 . 11 . 22 | 21 . 11 . 22 | 14 . 11 . 22 | 7 . 11 . 22 | 31 . 10 . 22 | 24 . 10 . 22 : ' סמסטר א 23 . 1 . 23 | 16 . 1 . 23 | 9 . 1 . 23 | 2 . 1 . 23 | 26 . 12 . 22 | 19 . 12 . 22 | 12 . 12 . 22 | 17 . 4 . 23 | 3 . 4 . 23 | 27 . 3 . 23 | 20 . 3 . 23 | 13 . 3 . 23 | 6 . 3 . 23 | 27 . 2 . 23 | 20 . 2 . 23 : ' סמסטר ב 29 . 5 . 23 | 22 . 5 . 23 | 15 . 5 . 23 | 8 . 5 . 23 | 1 . 5 . 23 | 24 . 4 . 23 ש"ח 1000 : מח י ר "המכתב - שער להיסטוריה" מרצה: מוקי צור

47

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online