חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

ותיקים

סוגי ות מרכז י ות בסכסוך הישראלי מרצה: אל"מ במיל. ד"ר שאול אריאלי

הק ו רס ע וסק בסכסו ך ה ישראל י פלסט י נ י ו כ ו לל הרצא ות בנ ושא י ם הבא י ם : האתוס ה ישראל י , הנרט י ב י ם של הצדד י ם , גב ו ל ות , ב י טח ו ן , התנחל ו י ות , גדר הבטח ו ן , פל י ט י ם , י ר ושל י ם , משא י ם ומתנ י ם ו ע ו ד תו ך שי ל ו ב של אקט ו אל י ה ו הסט ו ר י ה . המרצה : ד"ר שא ו ל אר י אל י ח ו קר את הסכסו ך ה ישראל י - פלסט י נ י ומל ו ו ה את התהל י ך המד י נ י על כל סו ג י ותי ו , ו אחד המומח י ם המו ב י ל י ם בארץ בכל הקשו ר בתו ו א י הגב ו ל ו גדר ההפרדה . בעבר שימש בשו רת תפק י ד י ם בצה" ל ו במשרד הב י טח ו ן . כ י ום מרצה במכללה האקדמית י פ ו , הא ו נ י ברס י טה העבר ית ו במרכ ז הב י נתח ומי בהרצל י ה , ומשמש בתפק י ד י ם צ י ב ו ר י י ם בתח ומי של ום ו ב י טח ו ן . אר י אל י בעל תו אר מוסמך מב י ה"ס למי נהל עסק י ם ע"ש רקאנט י בא ו נ י ברס י טת ת"א ו ד ו קט ו רט מא ו נ י ברס י טת ח י פה הח ו ג לג י א ו גרפ י ה ו ל ימו ד י סב י בה . מפגשי ם 14 | אחת לשב ו ע י י ם | 11 : 00 - 12 : 30 | ימי שנ י 16 . 1 . 23 | 2 . 1 . 23 | 19 . 12 . 22 | 5 . 12 . 22 | 21 . 11 . 22 | 7 . 11 . 22 | 24 . 10 . 22 : ' סמסטר א 15 . 5 . 23 | 1 . 5 . 23 | 17 . 4 . 23 | 3 . 4 . 23 | 20 . 3 . 23 | 6 . 3 . 23 | 20 . 2 . 23 : ' סמסטר ב ש"ח 800 : מח י ר . 19 - במהלך הק ו רס נעסו ק ב ז רמי ם השו נ י ם באמנ ות במהלך המאה ה , הנ י א ו קלאס י קה , סג נ ו ן 19 - נחל ב ז רמי ם ו בתנ ו ע ות שפעל ו במחצ ית הראשו נה של המאה ה האמנ ות שר ו ו ח בצרפת ו נכ י ר את האמנ י ם שפעל ו תחת הז רם בא ותה תק ו פה . נעסו ק בתק ו פת הר ומנט י קה (הז רם הר ומנט י ) - תנ ו עה ספר ותית , פ י ל וסו פ ית ו אמנ ותית שהחלה בגרמנ י ה ו התפשטה למערב א י ר ו פה . נמשי ך לתק ו פת הר י אל י זם ו הנטר ו ל י זם , ז רמי ם באמנ ות שתח י לתם בתק ו פת הרנסנס 19 - ו נס י י ם בא ימפרס י ו נ י זם-תנ ו עה אמנ ותית שפעלה במחצ ית השנ י י ה של המאה ה ו בראשה עמד ו מנה , מו נה , דגה , רנ ו אר ו ר ו ד ן . המרצה : ע י נת רב י נא שנ ות בה ו ראת תו לד ות האמנ ות . 25 מ . א בה י סט ו ר י ה ו באמנ ות . בעלת ותק של מפגשי ם 14 | אחת לשב ו ע י י ם | 11 : 00 - 12 : 30 | ימי שנ י 23 . 1 . 23 | 9 . 1 . 23 | 26 . 12 . 22 | 12 . 12 . 22 | 28 . 11 . 22 | 14 . 11 . 22 | 31 . 10 . 22 : ' סמסטר א 5 . 6 . 23 | 22 . 5 . 23 | 8 . 5 . 23 | 24 . 4 . 23 | 27 . 3 . 23 | 13 . 3 . 23 | 27 . 2 . 23 : ' סמסטר ב ש"ח 800 : מח י ר 19- תולדות האמנ ות המודרנ ית המאה ה מרצה: עי נת רבי נא

48

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online