חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

ותיקים

לומדים בעמק

"מסעות מעצבי תודעה" י ורם פורת ומרצים אורחים

אחד הק ו רס י ם ה ו ותי ק י ם בעמק חפר ממשי ך לשנה נ וספת של מסע ות בתרב ו י ות ע ו לם . מי טב המרצ י ם ישלב ו את נס י ו נם הא ישי ו ה י דע שלהם עם ח ו ו י ות ותו בנ ות מתרב ו י ות שו נ ות ברחב י הע ו לם . נבקר בשבט י ם בצפ ו ן תא י ל נד , בפ י ל י פנ י ם ו באז רב י י ג ' ן , בג ' מי י קה , א י טל י ה ו לפל נד . י ו רם פ ו רת מרכ ז הק ו רס י קח א ותנ ו לא י י ם הקנר י י ם , לקרנבל י ם ו לפ ו לחנ י מי ם ברחב י הע ו לם . י חשו ף את הקשר ב י ן עכ ו ה ימית לתרב ו י ות ה י ם התי כ ו ן ו י טפס למק ומות חב ו י י ם בה ימל י ה הה ו ד ית . מו ב י ל ומרכ ז הק ו רס : י ו רם פ ו רת עבד כצלם ע יתו נ ות ו כתב במג ז י ן נשי ו נ ל ג ' א ו גרפ י ק . בעל תו אר שנ י בתקשו רת ו ק ו ל נ ו ע מהאנטר ק ו לג ' בנ י ו י ו רק . מדר י ך ט י ו ל י ם ומרצה בכ י ר לתרב ו י ות ע ו לם ו ק ו ל נ ו ע במוסד ות תרב ות שו נ י ם . ע וסק בחקר ז י ק ות ב י ן תרב ו י ות ברחב י הע ו לם . מפגשי ם 14 | אחת לשב ו ע י י ם | 17 : 00 - 18 : 30 | ימי שנ י 30 . 1 . 23 | 16 . 1 . 23 | 2 . 1 . 23 | 5 . 12 . 22 | 21 . 11 . 22 | 7 . 11 . 22 | 24 . 10 . 22 : ' סמסטר א 29 . 5 . 23 | 13 . 5 . 23 | 1 . 5 . 23 | 27 . 3 . 23 | 13 . 3 . 23 | 27 . 2 . 23 | 13 . 2 . 23 : ' סמסטר ב ש"ח 800 : מח י ר

נהלי רישום וביטול:

התשל ום ה י נ ו לשנת ל ימו ד י ם מלאה ו לא יתאפשר מנ ו י חלק י א ו כנ י סה לשי ע ו ר ב ו דד . פתי חת הק ו רס י ם מותנ ית במי נ ימום משתתפ י ם . המרכ ז הקה י לתי שומר לעצמו את הז כ ות לשי נ ו י י ם . לא י י נתן החז ר כספ י עב ו ר א י השתתפ ות בהרצאה י ח י דה במסגרת הסדרה . MERAVN @ HEFER . ORG . IL ב י ט ו ל הרשמה י ב ו צע באמצע ות של י חת מי י ל ל - במקר י ם מסו ימי ם תי נתן הרצאה ח י ל ו פ ית בשנת הל ימו ד י ם הנ ו כח ית .

49

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online