חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

ותיקים

לומדים בעמק

"כיתות ביהדות בעת העתיקה" קורס נ ושאי עם המרצה ד"ר אדולפו רו יטמן

מועדו ן מעברות | 18 :00-19 : 30 | הרצאות: ימי ראשו ן 8

נושא

תאריך

ראשיתה וצמיחתה של התופעה הכיתתית

13.11.22

כיתתיות ופולמוס דתי: פרשנות המקרא ושאלת המקדש

11.12.22

השומרונים

08.01.23

פרושים וצדוקים

29.01.23

האיסיים

26.02.23

. I כת מדבר יהודה . II כת מדבר יהודה

19.03.23

23.04.23

הנוצרים הראשונים.

14.05.23

מחיר: ש"ח, תשלום אחד 525 : קורס "קוקטייל" - הרצאות בלבד | תשלומים 4 , עד ₪ 2,240 : קורס "קוקטייל" מלא תשלומים 2 , עד ₪ 900 :" קורס "כיתות ביהדות בעת העתיקה

נהלי רישום וביטול: • פתי חת כל ק ו רס מותנ ית במי נ ימום משתתפ י ם . . 30 . 9 . 22 : • נ יתן לה י רשם עד לתאר י ך

לאחר מו עד זה לא נ יתן י ה י ה לבטל ר ישום לפע י ל ות ו לקבל בג י נה החז ר כספ י . • במי דה ו נ י אלץ להפס י ק פע י ל ות בג י ן הק ו ר ו נה י י נתן בג י נה החז ר , כמפ ו רט בתקנ ו ן המו פ י ע במערכת הר ישום לק ו רס י ם . . 5% . תי נתן הנחת ק ו רס שנ י למשתתף בג ו בה 5% • תי נתן הנחת ב ן ז ו ג בג ו בה • א י ן החז ר י ם בג י ן א י הגעה לפע י ל ו י ות . • תי דרש תוספת תשל ום בג י ן ל י נה , מנהלה ו כלכלה בקמפ וס . * יתכנ ו שי נ ו י י ם בתכנ ית הל ימו ד י ם . לפרטים ובירורים:

אושר ית מסור י מנהלת תרבות ופנאי אז ור י OSHRI TM@HEFER.ORG. I L | 09-8981565

51

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online