מועצה אזורית עמק חפר - פעילות קיץ -ילדים ונוער 2021

ת

ו

י

ק

ו

י

ל

ץ

י

ע

2

0

פ

1 2

י ל

ר

ע

ד

י

ו

נ

ם

ו

ה נ ה באה שמש !

ת ו שב ו ת ו ת ו שב י ם י ק ר י ם ,

ק י ץ ב ע מק ח פ ר ה ו א תמ י ד ח ג י ג ה של י ם ו ב ר י כ ה , א י ר ו ע י ם תחת

כ י פת השמ י י ם , צ ח ו ק י ל ד י ם ו א ו ו י ר ה שמח ה , ו הש נ ה – ע ו ד י ו ת ר

מתמ י ד .

אח ר י שע ב ר נ ו תק ו פ ה כ ל כ ך מאת ג ר ת , אח ר י כ ל כ ך ה ר ב ה מ ג ב ל ו ת ,

א י ו ד א ו ת ו ה סת ג ר ו ת – ה ק י ץ ה ז ה צ ר י ך ל ה י ו ת משה ו מ י ו ח ד .

ה ג י ע ה ז מ ן ל ח ג ו ג ו ל י ה נ ו ת !

ל כ ן , ה כ נ ו ל כ ן ו ל כ ם ת ו כ נ י ת עש י ר ה ב י ו ת ר , מ ה נ ה ו מ ג ו ו נ ת

ל כ ל ה ג י ל א י ם ו ה ט ע מ י ם .

ק י י ט נ ו ת , פ ע י ל ו י ו ת ס פ ו ר ט , ת ר ב ו ת , י צ י ר ה , ה עשר ה , א י ר ו ע י ם

ו ע ו ד ו ע ו ד .

הש נ ה , ל ר אש ו נ ה , א י ג ד נ ו את כ ל פ ע י ל ו י ו ת ה ק י ץ של כ ל הא ג פ י ם

ו ה מח ל ק ו ת ב ח ו ב ר ת אחת , ל נ ו ח י ו ת כ ם . א נ י מ א ח ל ת ל כ ן ו ל כ ם ק י ץ מ ה נ ה , בט ו ח ו ש ל י ו !

של כ ן ו של כ ם ,

ר אשת ה מ ו ע צ ה

ד " ר ג ל י ת שא ו ל

נ ה ל י ה רשמה

פת י חת ה פ ע י ל ו ת מ ו ת נ י ת ב מ ס פ ר נ רשמ י ם מ י נ י מא ל י .

מ ס פ ר ה מק ו מ ו ת מ ו ג ב ל ב כ ל אחת מ ה פ ע י ל ו י ו ת .

ה פ ע י ל ו ת כ פ ו פ ה ל תק נ ו ן ה ה רשמ ה .

ל אח ר ס י ו ם ה רשמ ה - ע " ב מק ו ם פ נ ו י ב ל ב ד

ל מ ו ע צ ה הא ז ו ר י ת שמ ו ר ה ה ז כ ו ת לש י נ ו י י ם ו / א ו ת ו ס פ ו ת ל ת כ נ י ו ת

ו ה פ ע י ל ו י ו ת .

י ת כ נ ו ש י נ ו י י ם ב כ פ ו ף ל ה נ ח י ו ת משר ד ה ח י נ ו ך ו משר ד ה ב ר י א ו ת .

מ ד י נ י ו ת ב י ט ו ל , ה ח ז ר כ ס פ י , ה נ ח ו ת - ב כ פ ו ף ל תק נ ו ן כ ל ה פ ע י ל ו ת .

בבר כ ת ק י ץ מ ו צ ל ח ו מ ה נ ה !

: 2 0 2 1 ל ת כ נ י ת ק י ץ ht tps : / / bi t . l y / 3 wTzAE 1

ו ך

י נ

א ג ף ה ח

בתי הספר והגנים של החופש הגדול

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 ב ב ת י ה ס פ ר | 7 : 3 0 - 1 3 : 0 0 ב ג נ י ה י ל ד י ם

פע י ל ו י ו ת ה ע ש ר ה מ ג ו ו נ ו ת מ ו תא מ ו ת ל ג י ל א י ה י ל ד י ם , עפ" י ת כ נ י ת מש ר ד ה ח י נ ו ך , בת ו ספת ח ו ג י ם ו הפע ל ו ת ח י צ ו נ י ו ת .

1 - 2 2 . 7 . 2 1 התכ נ י ת תפע ל ב י מ י ם א ' - ה ' ב י ן התא ר י כ י ם

. ( 2 2 . 7 . 2 1 - , של א תתק י י ם ב ו פ ע י ל ו ת ) י ו ם ז ה י ו ח ז ר ב 1 8 . 7 . 2 1 ל מ ע ט ט ' ב א ב , י ו ם ר אש ו ן

י ל ד י ם שה י ו רש ו מ י ם הש נ ה ל צ ה ר ו נ י ם , י ו כ ל ו ל ה י רשם ל צ ה ר ו ן ה מש ך ש י תק י י ם ב מ ו ע ד י

. 1 3 : 0 0 - 1 6 : 3 0 הת כ נ י ת , ב י ן השע ו ת

₪ 4 5 0 + ₪ 7 0 0 : מח י ר ל י ל ד י ה צ ה ר ו נ י ם | ₪ 4 5 0 : מח י ר

ב ח צ ו ת . 1 5 . 6 . 2 1 ה ה רשמ ה ע ד

ו ך

י נ

א ג ף ה ח

צ ו ו ת התכ נ י ת :

ב ת י ס פ ר - ל כ ל ב י " ס י ה י ה ר כ ז / ת של הת כ נ י ת ב ב י ה " ס . ה פ ע ל ת ה ק ב ו צ ו ת תת ב צ ע ע " י

מ ו ר י ם / ו ת , ס י י ע ו ת , ס ט ו ד נ ט י ם , ת ו מ כ י ה ו ר אה , ו מ ד ר י כ י ם צ ע י ר י ם .

ב ג נ י ה י ל ד י ם י פ ע י ל ו את הת כ נ י ת ג נ נ ו ת ו ס י י ע ו ת .

א נ ש י צ ו ו ת . 2 ב כ ל ג ן י ה י ו

ש י מ ו ל ב !

• בש י ב ו ץ ה י ל ד י ם ת י נ ת ן ע ד י פ ו ת ל כ תה / ג ן של ה ם א ב ל ל א נ ו כ ל ל ה ב ט י ח ז את ,

י ת כ ן ח י ב ו ר כ י ת ו ת / שכ ב ו ת .

• י י עשה מאמ ץ לש י ב ו ץ צ ו ו ת מ ו כ ר ל י ל ד י ם א ך ל א נ ו כ ל ל התח י י ב ל ה פ ע ל ת ה מ ס ג ר ת

ע " י ה צ ו ו ת ה ק ב ו ע .

ה ר י ש ו ם י ת ב צ ע ב ל י נ ק ה ר " מ

• ל א י ת ב צ ע ר י ש ו ם ל אח ר מ ו ע ד ז ה א ל א ע ל ב ס י ס מ ק ו ם פ נ ו י .

ב ח צ ו ת . 1 5 . 6 . 2 1 • ל א י ה י ו ב י ט ו ל י ר י ש ו ם ל אח ר

. 1 5 . 6 . 2 1 - • ב קש ו ת ב י ט ו ל ר י ש ו ם תתק ב ל נ ה ר ק ב מ י י ל ע ד ל

• ב התאם ל ה נ ח י ו ת משר ד ה ח י נ ו ך , א י ן אפשר ו ת ל השתתפ ו ת ב ח ל ק מ הת כ נ י ת ב ל ב ד .

mi r i s @ hefer . org . i l ר כ ז ת ת כ נ י ת ב ת י ה ס פ ר , מ י ר י ש י י נ פ ל ד – osnat l @ hefer . org . i l ר כ ז ת ת כ נ י ת ג נ י ה י ל ד י ם , מ נ ה ל ת מח ל קת ג נ י י ל ד י ם - ד פ נ ה ש ג י א c laudiam @ hefer . org . i l ר כ ז ת ת כ נ י ת ה צ ה ר ו נ י ם , מ נ ה ל ת מ ד ו ר ח י נ ו ך משל י ם - ק ל א ו ד י ה מ ז ר ח י –

ht tps : / / bi t . l y / 3 4 J I r fA ל ה רשמ ה :

קייטנתהמשך הקיץ: "חבריםמהאגדות"

0 8 : 0 0 - 1 6 : 0 0 ב י ן השע ו ת | 2 5 . 7 . 2 1 - 1 2 . 8 . 2 1 ל י ל ד י ה ג נ י ם

ה ק י י ט נ ה ת ו פ ע ל ע " י ח ב ר ת " א ק ט י ב ס ק ו ל " ה מ ת מ ח ה ב א ר ג ו ן ק י י ט נ ו ת .

ה ק י י ט נ ה ת י פ ת ח ב מ ס פ ר מ ו ק ד י ם ב ע מ ק ב כ פ ו ף ל ה ר ש מ ה מ ר א ש ו מ ס פ ר מ ש ת ת פ י ם .

א ו פ ן ה ר י ש ו ם ו ת כ נ י ת ה ק י י ט נ ה - י פ ו ר ס מ ו ב י מ י ם ה ק ר ו ב י ם .

ש " ח 1 8 0 0 : מ ח י ר

ht tps : / / bi t . l y / 2 T 9 PqvL ל ה רשמ ה :

ק י י ט נ ת אקשן

כ פ ר ו י תק י ן / ב ת ח פ ר

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 : ב י ן השע ו ת

מח ז ו ר א '

4 - 2 2 . 7 . 2 1

ל י ל ד י כ י ת ו ת ג ' ו מ ע ל ה

מח י ר מח ז ו ר א ' :

₪ 1 8 5 0 : ( 1 4 . 6 . 2 1 ב ה רשמ ה מ ו ק ד מת ) ע ד

ה מח י ר כ ו ל ל ה ס ע ו ת | 1 9 5 0₪ 2 0 . 6 . 2 1 ו ע ד 1 5 . 6 . 2 1 - מ

מח ז ו ר ב '

2 5 . 7 . 2 1 - 5 . 8 . 2 1

ל י ל ד י כ י ת ו ת א ' ו מ ע ל ה

מח י ר מח ז ו ר ב ' :

ש " ח 1 2 5 0 : ( 1 1 . 7 . 2 1 ב ה רשמ ה מ ו ק ד מת ) ע ד

ה מח י ר כ ו ל ל ה ס ע ו ת | ש " ח 1 3 5 0 : 1 8 . 7 . 2 1 ו ע ד 1 2 . 7 . 2 1 - מ

ht tps : / / bi t . l y / 2 Tz 8 of j ל ה רשמ ה :

מח נ ה קפ ו אר ה

כ פ ר ו י תק י ן

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 : ב י ן השע ו ת

מח ז ו ר א '

4 - 2 2 . 7 . 2 1

ל י ל ד י כ י ת ו ת ד ' ו מ ע ל ה

מח י ר מח ז ו ר א ' :

ש " ח 1 8 0 0 : ( 1 4 . 6 . 2 1 ב ה רשמ ה מ ו ק ד מת ) ע ד

ש " ח 1 9 0 0 2 0 . 6 . 2 1 ו ע ד 1 5 . 6 . 2 1 - מ

מח ז ו ר ב '

2 5 - 2 9 . 7 . 2 1

ל י ל ד י כ י ת ו ת ב ' - ג '

מח י ר מח ז ו ר ב ' :

₪ 7 0 0 : ( 1 . 7 . 2 1 ב ה רשמ ה מ ו ק ד מת ) ע ד

ש " ח 8 5 0 : 1 8 . 7 . 2 1 ו ע ד 2 . 7 . 2 1 - מ

ht tps : / / bi t . l y / 3 4 J 7 n 6 Q ל ה רשמ ה :

ק י י ט נ ת מלאכה

כ פ ר ו י תק י ן

0 9 : 3 0 - 1 3 : 3 0 : ב י ן השע ו ת

שב ו ע ס ד נ א ו ת מ ל א כ ה , כ ל י ו ם י תמ ק ד בס ו ג מ ל א כ ה ש ו נ ה . ב י ו ם ה ר אש ו ן נ עב ו ד בע ץ ו נבנ ה ספס ל ו ש ו בך , ב י ו ם הש נ י נ י צ ו ר ק ו ו י ל י נ ג ו א ו ר י ג מ י מ נ י י ר ב י ו ם הש ל י ש י נ כ י ן ע ם ח ו ט י ם ק שת ו ת ו ר ק מ ה ע ל ד י ק ט , ב י ו ם ה רב י ע י נ ע שה י ח ד ג רפ י ט י ו מת ל ה ד י נ ו ז א ו ר י ם ו ב י ו ם ה ח מ י ש י כ ל א ח ד י ו כ ל ל בח ו ר בא י ז ה ח ו מ ר בא ל ו ל עב ו ד . מ ח כ י ם ל כ ם !

1 5 - 1 9 . 8 . 2 1 | 8 - 1 2 . 8 . 2 1 : שנ י מח ז ו ר י ם

1 2 ע ד 7 ל ג י ל א י

ש " ח ל י ו ם 2 0 0 | ש " ח לשב ו ע 8 0 0 : מח י ר

ht tps : / / bi t . l y / 3 iejWPy ל ה רשמ ה :

ק י י ט נ ת מב ו כ י ם ו ד ר ק ו נ י ם

מתח ם ק ד ם

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 : ב י ן השע ו ת

ב ו א ו ל ח ו ו י ה מ י ו ח ד ת במ י נ ה בא ו ו י ר ה ש ל א ק י י מת בש ו ם מ ק ו ם א ח ר : בק י י ט נ ה ז ו נ שח ק משח ק י תפק י ד י ם ש ו נ י ם ו משח ק י א ס ט ר ט ג י ה אש ר י את ג ר ו את י כ ו ל ו ת ה חש י בה ו ה י כ ו ל ו ת ה חבר ת י ו ת ש ל ה משתתפ י ם . פע ם בשב ו ע תה י ה פע י ל ו ת בבר י כ ת ק ד ם .

4 - 2 2 . 7 . 2 1 | ' מח ז ו ר א

ל י ל ד י כ י ת ו ת ד ' - ו '

ש " ח 1 5 5 0 : ( 1 4 . 6 . 2 1 מח י ר ב ה רשמ ה מ ו ק ד מת ) ע ד

ש " ח 1 6 5 0 : 2 0 . 6 . 2 1 ע ד 1 5 . 6 . 2 1 - מ

2 5 . 7 . 2 1 - 5 . 8 . 2 1 | ' מח ז ו ר ב

ל י ל ד י כ י ת ו ת א ' - ו '

ש " ח 1 2 0 0 : מח י ר

ht tps : / / bi t . l y / 3 vMGdYp ל ה רשמ ה :

ק י י ט נ ת השף הצע י ר

מתח ם ק ד ם

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 : ב י ן השע ו ת

בכ ל י ו ם נבש ל מת כ ו נ י ם ש ו נ י ם ה כ ו ל ל י ם ט כ נ י ק ו ת , ש י ט ו ת ב י ש ו ל ו ח ו מ ר י ג ל ם ש ו נ י ם ו מ ג ו ו נ י ם . כ ל משתת ף י צ ו ר ל ע צ מ ו ספר מת כ ו נ י ם א י ש י ע ם כ ל מת כ ו נ י ה ק י י ט נ ה . פע ם בשב ו ע תה י ה פע י ל ו ת בבר י כ ת ק ד ם .

4 - 2 2 . 7 . 2 1 | ' מח ז ו ר א

ל י ל ד י כ י ת ו ת ד ' - ו '

ש " ח 1 6 5 0 : ( 1 4 . 6 . 2 1 מח י ר ב ה רשמ ה מ ו ק ד מת ) ע ד

ש " ח 1 7 5 0 : 2 0 . 6 . 2 1 ע ד 1 5 . 6 . 2 1 - מ

2 5 . 7 . 2 1 - 5 . 8 . 2 1 | ' מח ז ו ר ב

ל י ל ד י כ י ת ו ת א ' - ו '

ש " ח 1 3 0 0 : מח י ר

ht tps : / / bi t . l y / 3 vNDhLm ל ה רשמ ה :

ק י י ט נ ת המ ג ז ר הדת י

כ פ ר ה ר א " ה

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 : ב י ן השע ו ת

ת כ נ י ת ע ש י ר ה ו מ ג ו ו נ ת , ה ע ש ר ה במ ג ו ו ן ת ח ו מ י ם : הפע ל ו ת ספ ו ר ט , משח ק י נ י ו ו ט , ק ר ק ס ו ג ' ג ל י נ ג , הפע ל ו ת מ ו ס י ק ה ו ק צב , י מ י בר י כ ה ו א ט ר ק צ י ו ת .

ל י ל ד י כ י ת ו ת ד— ו ' | 4 - 2 9 . 7 . 2 1 | ' מח ז ו ר א

₪ 1 5 0 0 : מח י ר

ל י ל ד י כ י ת ו ת א ' - ג ' | 2 5 - 2 9 . 7 . 2 1 | ' מח ז ו ר ב

₪ 4 0 0 : מח י ר

2 0 . 6 . 2 1 : תא ר י ך אח ר ו ן ל ה רשמ ה

ht tps : / / bi t . l y / 3 wTuU 0 V ל ה רשמ ה :

סד נ א ו ת לילדי כיתות א'-ג'

0 9 : 0 0 - 1 2 : 3 0 : ב י ן השע ו ת

מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 3 . 8 . 2 1 | ' ת ע ו פ ה ע ם ' י ר ו ן א ו י ר ו ן

כ פ ר י ד י ד י ה | 4 . 8 . 2 1 | ' " מ ד ב ר י ם ע ם כ ל ב י ם " ע ם ' צ ע ד י ם

א ב י ח י ל | 8 . 8 . 2 1 | ' מ ו ס י ק ה ו כ ל י נ ג י נ ה ע ם ' ט ר מ ו ל ו

מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 9 . 8 . 2 1 | ' ' מ ד ב ר י ם ע ם כ ל ב י ם ' ע ם ' צ ע ד י ם

מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 1 1 . 8 . 2 1 | ' מ ו ס י ק ה ו כ ל י נ ג י נ ה ע ם ' ט ר מ ו ל ו

ב י ת י צ ח ק | 1 1 . 8 . 2 1 | ' ת ע ו פ ה ע ם ' י ר ו ן א ו י ר ו ן

ל ס ד נ א ₪ 1 2 0 : ( 3 0 . 6 . 2 1 מח י ר ב ה רשמ ה מ ו ק ד מת ) ע ד

ל ס ד נ א ₪ 1 3 0 : 1 . 7 . 2 1 - מח י ר מ

ht tps : / / bi t . l y / 3 yX 3 glq ל ה רשמ ה :

סד נ א ו ת לילדי כיתות ד'-ו' מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 7 . 7 . 2 1 | ק ר ב מ ג ע ע ם ע י ד ן י ח ז קא ל ב י ת י צ ח ק | 7 . 7 . 2 1 | נ ג ר ו ת ע ם א ו שר ת ג ו ר ן כ פ ר י ד י ד י ה | 1 1 . 7 . 2 1 | אפ י ה מת ו ק ה ע ם מ י כ ל קמח י מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 1 1 . 7 . 2 1 | כ ו שר ע ם ר ו תם שפ י ג ל מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 1 2 . 7 . 2 1 | נ ג ר ו ת ע ם א ו שר ת ג ו ר ן ב י ת ה ל ו י | 1 3 . 7 . 2 1 | ' ג ו פ י תא ו ר ה ע ם ' ח ד ר מ ל א כ ה ב ו ר ג תה | 1 4 . 7 . 2 1 | ת כש י ט י ם ע ם ר נ י כ ס פ י מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 1 9 . 7 . 2 1 | ' ' מ ד ב ר י ם ע ם כ ל ב י ם ' ע ם ' צ ע ד י ם כ פ ר מ ו נ אש | 2 0 . 7 . 2 1 | צ י ל ו ם ע ם ר ו נ י ס פ י ב ק מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 2 1 . 7 . 2 1 | ' ר כ י ב ה ע ל א ו פ נ י י ם ע ם ' נ ק ו ד ת מ פ ג ש מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 2 5 . 7 . 2 1 | אפ י ה מת ו ק ה ע ם מ י כ ל קמח י מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 1 . 8 . 2 1 | צ י ל ו ם ע ם ר ו נ י ס פ י ב ק כ פ ר מ ו נ אש | 2 . 8 . 2 1 | ' ר כ י ב ה ע ל א ו פ נ י י ם ע ם ' נ ק ו ד ת מ פ ג ש מ ר כ ז ק ה י ל ת י שפ ל ת ח פ ר | 4 . 8 . 2 1 | ' ג ו פ י תא ו ר ה ע ם ' ח ד ר מ ל א כ ה 0 9 : 0 0 - 1 2 : 3 0 : ב י ן השע ו ת

0 8 : 0 0 - 1 1 : 3 0 :

* * ש ע ו ת פ ע י ל ו ת ס ד נ ת א ו פ נ י י ם

ht tps : / / bi t . l y / 3 ia 4 wM 9 : ל ה רשמ ה ל ס ד נ א ₪ 1 2 0 : ( 3 0 . 6 . 2 1 מח י ר ב ה רשמ ה מ ו ק ד מת ) ע ד ל ס ד נ א ₪ 1 3 0 : 1 . 7 . 2 1 - מח י ר מ

ו ע ר

מ ח ל ק ת נ

תכ נ י ת ק י ץ נ ו ער עמק חפ ר

ל נ ו ע ר

כ י ת ו ת ז ' - ח ' | 2 7 . 6 . 2 1 | נ ס י ע ה ל אק ו ו ה כ י ף

ל כ י ת ו ת י ' - י ב ' | 8 - 9 . 7 . 2 1 | ל י ל ה ב מ ד ב ר

ל כ י ת ו ת ז ' - ט ' | 1 1 - 1 2 . 7 . 2 1 | ט י ו ל מ י ם ל צ פ ו ן

ל כ י ת ו ת ז ' - י ב ' | 1 4 - 1 5 . 7 . 2 1 | ט ו ר נ י ר כ ד ו ר ג ל

ל כ י ת ו ת ז ' - ט ' | 1 9 . 7 . 2 1 | נ ס י ע ה ל ל ו נ ה פא ר ק ת ל א ב י ב

כ י ת ו ת ט ' - י ב ' | 1 - 3 . 8 . 2 1 , 2 5 - 2 7 . 7 . 2 1 : ש נ י מח ז ו ר י ם | ר פ ס ו ד י י ה

ל כ י ת ו ת ט ' - י א ' | 4 . 8 . 2 1 | נ ס י ע ה ל מ י מ ד י ו ן

ו ע ר

מ ח ל ק ת נ

ל כ י ת ו ת א ' - ו '

ל כ י ת ו ת א ' - ג ' | 1 3 . 7 . 2 1 | שב י ל התפ ו ז י ם

ל כ י ת ו ת ג ' - ו ' | 3 . 8 . 2 1 | נ ס י ע ה לשפ י י ם

ל כ י ת ו ת ג ' - ו ' | 8 . 8 . 2 1 | פא ר ק ח ב ל י ם

מ ג י ע י ם א ל י כ ם ל י ש ו ב

ר כ ב נ ו ע ר - ז ו ל ה נ י י ד ת .

' כ ל השא ל ו ת נ כ ו נ ו ת ' - ס ד נ א ב נ ו שא מ י נ י ו ת ו קשר .

' ש י ח ו ת ב ז ו ל ה ' - מ פ ג ש ב ג ו ב ה ה ע י נ י י ם ע ם ד " ר נ ג ה ל י ב י כ ה ן : ת ר ב ו ת , מ ג ד ר ו מ ה

שב נ י ה ם .

ק ו פ סא ו ת ב ר י ח ה - פ ע י ל ו ת את ג ר י ת ו מ ג בשת .

. ( ODT מ ג רש י ם מ ו א ר י ם - ) א י מ ו ן כ ד ו ר ס ל / כ ד ו ר ג ל /

ו ג ם :

ה ו פ ע ה אמ ן מ ד ל י ק ה

ס מ י נ ר ש י ר ו ת משמ ע ו ת י ל כ י ת ו ת י א '

י ו ם מ ע ב ר י ם ל כ י ת ו ת ו '

ht tps : / / bi t . l y / 3 4 J lg 5 2 : ל ה רשמ ה

מ ח ל ק ת נ ו ע ר

קורסים למסיימי ו' ומעלה

1 8 - 2 9 . 7 . 2 1 ח ו ף ב י ת י נ א י / נ ע ו ר י ם | " ב י ת ה ס פ ר ל ג ל י שה " ג ל י ם | ג ל י שה הפע י ל ו ת כ ו ל ל ת ה כ ר ו ת בס י ס י ת ע ם ספ ו ר ט ה ג ל י שה ו הת נ ס ו ת ח ו ו י י ת י ת במ י ם . ש " ח 1 2 0 0 : מח י ר

1 8 - 2 9 . 7 . 2 1 מ ו ע ד ו ן הש י ט מ כ מ ו ר ת | י מא ו ת ה משתתפ י ם י ת נ ס ו במ ג ו ו ן כ ל י ש י י ט ו י ל מ ד ו את הבס י ס ל י מ א ו ת ו ק ש ר י ם . בכ ל מפג ש תה י ה הת נ ס ו ת ע ל מ ג ו ו ן כ ל י ש י י ט ו ת ר ג ו ל בהתאם ל ת נ א י ה י ם . ש " ח 7 0 0 : מח י ר

1 8 - 2 9 . 7 . 2 1 ב ת ח פ ר | ' ג ר י ז ל י ' - מתח ם נ י נ ג ' ה ט י פ ו ס ו אק ס ט ר י ם | נ י נ ג ' ה

ט כ נ י ק ו ת ו ש י ט ו ת מ ע ו ל ם ה נ י נ ג ' ה אש ר י אפש ר ו ל משתתפ י ם ל עב ו ר מת ק נ י ם ו מ כש ו ל י ם רב י ם . ש " ח 5 8 5 : מח י ר

מ ח ל ק ת נ ו ע ר

1 8 - 2 9 . 7 . 2 1 ב ו ר ג תה | ' נ ק ו ד ת מ פ ג ש ' | א ו פ נ י י ם בט י ח ו ת בר כ י בה , א ח ז ק ת ה א ו פנ י י ם , א י מ ו ן כ ו ש ר ו ט כ נ י ק ו ת ש " ח 5 8 5 : מח י ר

1 9 - 2 2 . 7 . 2 1 ב ו ר ג תה | Rene ב ה נ ח י י ת ר נ י כ ס פ י ס ט ו ד י ו | ע י צ ו ב תכש י ט י ם י צ י ר ה ש ל : ש ר ש ר ת , צ מ י ד , ס י כ ת ב י ט ח ו ן + ד י נ מ י ק ה א י ש י ת ו מ מ ו ק ד ת ע ר כ י ם ל ק י ש ו ט הת י ק , ו מ ח ז י ק מפת ח ו ת . כ ל מפג ש נפנ י ם ד ר ך ח ו מ ר י ה ג ל ם ע ר ך א ח ר ש " ח 3 8 0 : מח י ר

1 9 - 2 2 . 7 . 2 1 | מ ו ע ד ו ן נ ע ו ר י ם ג . ח . מ | ב ה נ ח י י ת מ י כ ל קמח י | ק ו נ ד י ט ו ר י ה אפ י י ת ע ו ג ו ת ו ע ו ג י ו ת , ה כ נ ת ק ר מ י ם ו ק י ש ו ט ע ו ג ו ת בט כ נ י ק ו ת ש ו נ ו ת ש " ח 5 8 0 : מח י ר

2 5 - 2 9 . 7 . 2 1 | מ ו ע ד ו ן ה ע ו ג ן | ל ק ג ' ל

ש " ח 6 2 5 : מח י ר

ht tps : / / bi t . l y / 3 i fnSi L ל ה רשמ ה :

העמותה לקידום הספורט בעמק חפר

ב נ י ה ו לם של ל י א ו ר קפ ל י נ סק י ו א י ת י אה ר ו ן | מח נ ה כ ד ו ר ס ל הפ ו ע ל עמק חפ ר

כ פ ר ו י תק י ן | ע י ן ה ח ו רש | ג ב ע ת ח י י ם מא ו ח ד | ג ב ע ת ח י י ם א י ח ו ד

1 3 : 0 0 – 8 : 0 0 ב י ן השע ו ת 2 7 . 7 - 2 0 . 8

ל מ ס י י מ י ג ן ח ו ב ה ע ד מ ס י י מ י כ י תה ה '

לשב ו ע ₪ 6 5 0 שב ו ע ו ת 3 - 4 | לשב ו ע ₪ 7 0 0 שב ו ע ו ת 1 - 2 : מח י ר

₪ 1 5 0 , ת י נ ת ן ה נ ח ה ב ג ו ב ה 1 5 . 6 . 2 1 ל נ רשמ י ם ל כ ל ה מח נ ה ע ד ל תא ר י ך

ב ה ד ר כת י ו ב ל צ י מ ר מ ן | כ ד ו ר ס ל

ב ת ח פ ר

1 3 : 0 0 – 8 : 0 0 ב י ן השע ו ת 2 5 . 7 . 2 1 - 1 2 . 8 . 2 1

ל מ ס י י מ י ג ן ח ו ב ה ע ד מ ס י י מ י כ י תה ה ' ב כ ל ה ר מ ו ת

ש " ח 1 9 5 0 – שב ו ע ו ת 3 | ש " ח 1 4 0 0 - שב ו ע י י ם | ש " ח 7 0 0 - 1 מח י ר : שב ו ע

ב ה ד ר כת ת ו מ ר ח ו ל י | ק ד ם ספ ו ר ט י ב י – כשכ ד ו ר ס ל ו ספ ו ר ט נ פ גש י ם י ח ד

א ו ל ם ה ס פ ו ר ט ה ממ ו ז ג ב ק ד ם

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 : ב י ן השע ו ת 2 5 . 7 . 2 1 - 1 2 . 8 . 2 1

ל מ ס י י מ י א ' ע ד מ ס י י מ י ה '

ש " ח 7 5 0 שב ו ע | ש " ח 1 4 0 0 ש " ח שב ו ע י י ם | 1 8 0 0 שב ו ע ו ת 3 : מח י ר

ב ה ד ר כת ר ו תם קצ י ר | כ ד ו ר מ י ם : ק י ץ ר ט ו ב במ י ו ח ד - ק ו ר ס ה ר ג ל י מ י ם

ב ח ו דש י ם י ו נ י ו י ו ל י בשע ו ת אח ה " צ

ו מ ע ל ה 5 ל ג י ל א י

מ פ ג ש י ם ב י מ י ם ש נ י , ר ב י ע י ו ש י ש י 1 0 כ ל ק ו ר ס ב ן

ב ה ד ר כת ל י א ו ר שר ו ן | אתלט י קה

אצ ט ד י ו ן ה ד ס ה נ ע ו ר י ם

1 7 : 0 0 - 1 9 : 3 0 ב מ ה ל ך כ ל ח ו דש י ו ל י : י מ י א , ב , ד , ה ב י ן השע ו ת

*ח ו דש הת נ ס ו ת ב ע נ פ י האת ל ט י ק ה ה ק ל ה ח י נ ם

ב ה ד ר כת שר ו ן סע ד ה ו י ק י ג לאם | מח נ ה כ ד ו ר ג ל

מ ג רש ה כ ד ו ר ג ל ה ב ת ח פ ר

1 3 : 0 0 - 8 : 0 0 : ב י ן השע ו ת 4 . 7 . 2 1 - 2 2 . 7 . 2 1

1 3 ע ד 6 ל ג י ל א י

ש " ח 2 1 5 0 : מח י ר

1 5 הת נ ד ב ו ת עם נ ו ע ר בע ל צ ר כ י ם מ י ו ח ד י ם *מ ג י ל | ש ו ו י ם ב ספ ו ר ט

מ כ מ ו ר ת | א ו ל ם ס פ ו ר ט ק ד ם | ר ו פ י ן

ב מ ה ל ך י ו נ י - י ו ל י ו ע ד אמ צ ע א ו ג ו ס ט | 1 8 : 3 0 - 1 7 : 3 0 ב י ן השע ו ת | ר י צ ה - י מ י של י ש י

ב מ ה ל ך י ו נ י - י ו ל י | 1 7 : 3 0 - 1 8 : 4 5 ב י ן השע ו ת | א ו פ נ י י ם - י מ י ר ב י ע י

ב מ ה ל ך י ו ל י ע ד אמ צ ע א ו ג ו ס ט | 1 2 : 0 0 - 8 : 3 0 ב י ן השע ו ת | ס פ ו ר ט י מ י - י מ י ש י ש י

ב ה נ ה לת צ י ל ה שר מ ן | התעמל ו ת ק ר קע

ב י ת ח ר ו ת

1 3 : 3 0 – 8 : 3 0 : ב י ן השע ו ת 2 5 . 7 . 2 1 - 1 2 . 8 . 2 1

ב נ ו ת ב כ י ת ו ת א ' - ח ' שא ו ה ב ו ת הת ע מ ל ו ת ו ר י ק ו ד , ב כ ל ה ר מ ו ת

ש " ח 1 9 0 0 שב ו ע ו ת 3 | ש " ח 1 4 0 0 שב ו ע י י ם | ש " ח 7 0 0 מח י ר : שב ו ע

ב ה ד ר כת ש ו ש י ג ו ל ד פ ד ן | ק ו ר ס ל י מ ו ד י שח י י ה ו ש י פ ו ר ס ג נ ו ן

ב ר י כ ת משמ ר השר ו ן , ב ר י כ ת ב י ת י צ ח ק | ב ר י כ ת ק ד ם | ב ר י כ ת ג . ח . א | ב ר י כ ת י כ ו ן

3 1 . 0 8 . 2 1 – 0 1 . 0 6 . 2 1

ד ק ' 3 0 מ פ ג ש י ם של 1 2 ד ק ' א ו 4 0 מ פ ג ש י ם ב נ י 1 0 מש ך כ ל ק ו ר ס

ו מ ע ל ה 5 ל ג י ל א י

ht tps : / / bi t . l y / 3 ch 5 UIW ל ה רשמ ה :

ה ש י ר ו ת ה פ ס י כ ו ל ו ג י

השירות הפסיכולוגי

ס ד נ ה לח י ז ו ק הח ו ס ן הא י ש י ל ק ר את המעב ר לחט י בת ה ב י נ י י ם

ה מ ע ב ר מ ב י ת ס פ ר י ס ו ד י ל חט י ב ת ב י נ י י ם מ ל ו ו ה ב צ י פ י ה , ס ק ר נ ו ת ו הת ר ג ש ו ת ל צ ד

ו מתח . תק ו פת ה ק ו ר ו נ ה ע ל השל כ ו ת י ה ה ע צ י מ ה תח ו ש ו ת א ל ה ב ק ר ב

חשש ו ת

ת ל מ י ד י ם ר ב י ם .

ב ק ב ו צ ה ק ט נ ה ו א י נ ט י מ י ת נ תמק ד ב ס ו ג י ו ת א ל ו , ת ו ך ה ק נ י י ת כ ל י ם ל ח י ז ו ק ה ח ו ס ן

ה ר ג ש י ו י כ ו ל ת ה התמ ו ד ד ו ת ה ר ג ש י ת ו ה ח ב ר ת י ת ל ק ר את ה מ ע ב ר .

ה ס ד נ ה מ י ו ע ד ת ל מ ס י י י מ י כ י ת ו ת ו ' ו ה י א תתק י י ם בש י ר ו ת ה פ ס י כ ו ל ו ג י ה ח י נ ו כ י

מ פ ג ש י ם ב מ ה ל ך ח ו דש י ו ל י . 4 ) ר ו פ י ן ( ל מש ך

0 9 - 8 9 8 8 1 9 3 : פ ר ט י ם נ ו ס פ י ם ו ה רשמ ה | ש " ח 4 5 0 : מח י ר

ק ו פת ו ח ל ה ו ר י ם בח ו פש ה ג ד ו ל

ה ו ר י ם ה מ ע ו נ י י נ י ם ל הת י י ע ץ ב נ ו ג ע ל ס ו ג י ו ת ה ח ו פש ה ג ד ו ל , חשש ו ת ס ב י ב ה מ ע ב ר

ל מ ס ג ר ת ח י נ ו כ י ת ח דשה ו ע ו ד ,

מ ו ז מ נ י ם ל פ נ ו ת א ל י נ ו ל ק ו ה פת ו ח של השר ו ת ה פ ס י כ ו ל ו ג י ח י נ ו כ י

. 0 5 2 - 2 6 7 5 8 6 3 ב מ ס פ ר . WhatsApp נ י ת ן ג ם לשל ו ח ה ו ד ע ה ב -

תפוח פיס

מרכז תפ וח הפ י ס עמק חפר - קר י ית החי נ ו ך ע"ש ד ו ד ב ן ג ו ר י ו ן

ל כ י ת ו ת ד ' - ו ' ו ל כ י ת ו ת ז ' - ט ' | פ ר ח י ר פ ו אה ל ב ו תפק ו ד ו , מ ע ר כ ת ה נ ש י מ ה , ה מ ו ח ה א נ ו ש י , ה ע י נ י י ם ו ה ר א י י ה ה ו י ד ע כ ל ל י ע ל ה ה י ס ט ו ר י ה ש ל ה רפ ו א ה . ה ק ו ר ס י תק י י ם בש נ י מח ז ו ר י ם ע ב ו ר כ ל ק ב ו צת ג י ל א י ם :

9 : 0 0 - 1 3 : 0 0 בשע ו ת 1 1 - 1 5 / 0 7 : מח ז ו ר ש נ י 0 4 - 0 8 / 0 7 : ל כ י ת ו ת ז ' - ט ' : מח ז ו ר ר אש ו ן

0 8 : 3 0 - 1 2 : 3 0 בשע ו ת 0 1 - 0 5 / 0 8 : מח ז ו ר ש נ י 2 5 - 2 9 / 0 7 : ל כ י ת ו ת ד ' - ו ' : מח ז ו ר ר אש ו ן

₪ 8 5 0 : מח י ר

ל כ י ת ו ת ד ' - ו ' ו ל כ י ת ו ת ז ' - ט ' | צ י ל ו ם מפג ש ב י ן ת כ נ י ם מ ע ו ל ם ה צ י ל ו ם ל ע ו ל ם ה חש י בה , ה ז ד מ נ ו ת ל ע ש י י ה י צ י ר ת י ת ת ו ך י צ י ר ת ש י ח ו ח ק ר ת כ נ י ם בנ ו שא י ם כ ג ו ן : ז ה ו ת , ג י ל ו י ע צ מ י ו מ ו ד ע ו ת ל סב י בה . ה ק ו ר ס י תק י י ם בש נ י מח ז ו ר י ם ע ב ו ר כ ל ק ב ו צת ג י ל א י ם :

9 : 0 0 - 1 3 : 0 0 בשע ו ת 1 1 - 1 5 / 0 7 : מח ז ו ר ש נ י 0 4 - 0 8 / 0 7 : ל כ י ת ו ת ז ' - ט ' : מח ז ו ר ר אש ו ן

0 8 : 3 0 - 1 2 : 3 0 בשע ו ת 0 1 - 0 5 / 0 8 : מח ז ו ר ש נ י 2 5 - 2 9 / 0 7 : ל כ י ת ו ת ד ' - ו ' : מח ז ו ר ר אש ו ן

₪ 5 0 0 : מח י ר

ל כ י ת ו ת ב ' - ג ' , בש נ י מח ז ו ר י ם : | ר ו ב ו ט י קה ו מ י י ק ר י ם

0 8 : 3 0 - 1 2 : 3 0 בשע ו ת 0 1 - 0 5 / 0 8 : מח ז ו ר ש נ י 2 5 - 2 9 / 0 7 : מח ז ו ר ר אש ו ן ע ו ל ם ש ל ע ש י י ה , י צ י ר ה ו כ י ף ג ד ו ל בא מ צ ע ו ת ש י טת ל י מ ו ד פע י ל ה ו ח ו ו י י ת י ת ה מב ו ס סת ע ל ב י צ ו ע פר ו י ק ט י ם ט כ נ ו ל ו ג י י ם ה מש ל ב י ם ר כ י ב י חשמ ל ו א ל ק ט ר ו נ י ק ה . ₪ 1 3 0 0 : מח י ר

ל כ י ת ו ת ז ' - ט ' , בש נ י מח ז ו ר י ם : | ר ו ב ו ט י קה

9 : 0 0 - 1 3 : 0 0 בשע ו ת 1 1 - 1 5 / 0 7 : מח ז ו ר ש נ י 0 4 - 0 8 / 0 7 : מח ז ו ר ר אש ו ן נבנ ה ר ו ב ו ט י ם ת ו ך ע י ד ו ד חש י בה י צ י ר ת י ת ו ח ד ש נ י ת , י ז מ ו ת ו כ ו ש ר ה מ צ א ה , נ טפח מ י ו מ נ ו י ו ת ש ל ת ק ש ו ר ת ב י ן א י ש י ת , עב ו ד ת צ ו ו ת ו פת ר ו ן ק ו נפ ל י ק ט י ם . ₪ 1 3 0 0 : מח י ר

ל כ י ת ו ת ד ' - ו ' , בש נ י מח ז ו ר י ם : | ק ו מ י קס ד י ג י טל י

0 8 : 3 0 - 1 2 : 3 0 בשע ו ת 0 1 - 0 5 / 0 8 : מח ז ו ר ש נ י 2 5 - 2 9 / 0 7 : מח ז ו ר ר אש ו ן , ע י צ ו ב ר ק ע י ם ו ד מ ו י ו ת , KRITA י ס ו ד ו ת ה ק ו מ י ק ס , א י ו ר ד י ג י ט ל י בת כ נ ת י צ י ר ת הבע ו ת פנ י ם . ₪ 1 7 0 0 : מח י ר

ל כ י ת ו ת ז ' - ט ' , בש נ י מח ז ו ר י ם : | צ י ו ר ד י ג י טל י ו א נ י מצ י ה ק לאס י ת

9 : 0 0 - 1 3 : 0 0 בשע ו ת 1 1 - 1 5 / 0 7 : מח ז ו ר ש נ י 0 4 - 0 8 / 0 7 : מח ז ו ר ר אש ו ן , ת ו ר ת ה צבע , KRITA י ס ו ד ו ת ה א נ י מ צ י ה , ה י כ ר ו ת ע ם ת ו כ נ ת ס ג נ ו נ ו ת צב י ע ה ד י ג י ט ל י ת , כ ת י בת תס ר י ט ו ע ו ד . . ₪ 1 7 0 0 : מח י ר

ל כ י ת ו ת ב ' - ג ' , בש נ י מח ז ו ר י ם : | ב י ו מ י מק ר י בטבע

0 8 : 3 0 - 1 2 : 3 0 בשע ו ת 0 1 - 0 5 / 0 8 : מח ז ו ר ש נ י 2 5 - 2 9 / 0 7 : מח ז ו ר ר אש ו ן חש י פה ל ד ו ג מ א ו ת מ ה טבע שה י ו ו הש ר א ה ל פ י ת ו ח י ם ט כ נ ו ל ו ג י י ם , ה כ ר ת תה ל י ך הת כ נ ו ן ו הת נ ס ו ת בה מ צ את ו בנ י י ת מ ו צ ר בהתאם ל ת כ נ ו ן ע ד ר מת מ צ ג ת ו ד ג ם . ₪ 1 2 0 0 : מח י ר

ל כ י ת ו ת ב ' - ג ' , בש נ י מח ז ו ר י ם : | קסמ י מד ע

0 8 : 3 0 - 1 2 : 3 0 בשע ו ת 0 1 - 0 5 / 0 8 : מח ז ו ר ש נ י 2 5 - 2 9 / 0 7 : מח ז ו ר ר אש ו ן מ ה מ טבח ה מ ו ל ק ו ל ר י ו ע ד ל ר ו ק ח ו ת טבע י ת . נ ע רבב , נפר י ד , נ מ ד ו ד ו נ ש ק ו ל . . . ₪ 1 0 0 0 : מח י ר

ל כ י ת ו ת ז ' - ט ' , בש נ י מח ז ו ר י ם : | פ י ת ו ח אפ ל י קצ י י ה ו את ר י ם

9 : 0 0 - 1 3 : 0 0 בשע ו ת 1 1 - 1 5 / 0 7 : מח ז ו ר ש נ י 0 4 - 0 8 / 0 7 : מח ז ו ר ר אש ו ן י ס ו ד ו ת הת כ נ ו ת , פ י ת ו ח כ י ש ו ר י חש י בה בש י טת ל י מ ו ד פע י ל ה ה מ א ו פ י י נ ת במשח ק י ו ת , בש י ת ו פ י ו ת ו ב י צ י ר ת י ו ת בש ל ו שת הת ח ו מ י ם . ₪ 7 0 0 : מח י ר

1 . 7 . 2 1 : תא ר י ך אח ר ו ן ל ה רשמ ה

ht tps : / / bi t . l y / 3 4 I 5 4 kp ל ה רשמ ה :

י

ם

ע

ו

נ

ב

ץ

ט ו

ק י

ח

ר

פ

ע

ח

מ

ק

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker