הפורמט הדיגיטלי שלי. המרת קבצי PDF לפורמט דיגיטלי מקוון HTML5 המותאם למחשב סמרטפון וטאבלט

איפה תתאחסן החוברת שלכם

מכן ולאחר לפורמט העיבוד את עוברת הדיגיטלית החוברת : אפשרויות שתי יש ללקוח התוכנה חברת שרת זהו - הדיגיטלי הפורמט משרת קישור לקבל - האחת ואיכותי מקצועי אמזון שרת הוא - עובד אני איתה בודדים מגה מספר בין שמשקלו קבצים סט לקבל יכול לקוח - השנייה תהיה וההפעלה שלו בשרת לטעון , יותר או מאות אפילו ואולי הלקוח של האחסון משטח

שתי האפשרויות קיימות ועל הלקוח להחליט מה מתאים לו

עדכונים וישנם במידה הדיגיטלי הפורמט בשרת נמצאים הקבצים כאשר פעילה נשארת תמיד והחוברת שקופה היא החומר של ההחלפה

הקודם הסט את להסיר צורך יש , הלקוח בשרת נמצאים הקבצים כאשר קבצים של חלקית החלפה אין , במקום החדשים הקבצים את ולהעלות

והעברת העדכונים כל חודש לאחר הלקוח בשרת הקבצים כאשר העבודה על בתשלום כרוכים הקבצים

לא כל שרת מתאים להעלאה, וחשוב לבדוק אם השרת שלכם יכול וכמו כן לא כל לקוח רוצה "להתעסק עם קבצים והעלאה לשרתים"

Made with FlippingBook Annual report