ספר תהילים

ספר תהילים זה מוקדש בהוקרה ליוסף יעקב (יוקו) קוטינסקי ז"ל אשר נפל ביום י"ג אב תשכ"א 26.7.1961 בן 19 בנפלו יהי זכרו ברוך

ספר תהילים

ספר זה מוקדש 2023 לכל נרצחי ונרצחות טבח שבעה באוקטובר וחללי מלחמת חרבות ברזל

נזכור ולא נשכח

יהי זכרם ברוך

עריכה והפקה גרפית: יוסי קווטינסקי, הפורמט הדיגיטלי שלי

ספר זה מוקדש 2023 לכל נרצחי ונרצחות טבח שבעה באוקטובר וחללי מלחמת חרבות ברזל

נזכור ולא נשכח

יהי זכרם ברוך

תהילים ליום ראשון

ְְפרק א ֥לֹא ָהַל֮ך ַּבֲﬠַ֪צת ְרָׁ֫שִ֥ﬠים ּוְבֶ֣דֶרך ַ֭חָטִאים ֥לֹא ָעָ֑מד | ַ֥אְֽׁשֵרי-ָהִ֗איׁש ֲאֶׁ֤שר ֹּּ)א( ִּ֤כי ִ֥אם ְּבתֹוַ֥רת ְיהָ֗וה ֶ֫חְפ֥צֹו ּוְבתֹוָר֥תֹו ֶיְהֶ֗גה יֹוָ֥מם )ב( ּוְבמֹוַׁ֥שב ֵ֝לִ֗צים ֣לא ָיָֽׁשב: ִיֵּ֬תן ְּבִעּ֗תֹו ְוָעֵ֥להּו ֽלֹא- | ְֽוָהָ֗יה ְּכֵע֮ץ ָׁש֪תּול ַֽﬠל-ַּפְלֵ֫גי ָ֥מִים ֲאֶׁ֤שר ִּפְר֨יֹו )ג( ָוָֽלְיָלה: אֶׁשר-ִּתְּדֶ֥פּנּו לֹא-ֵ֥כן ָהְרָׁשִ֑ﬠים ִּ֥כי ִאם-ַּ֝כֹּ֗מץ )ד( ִיּ֑בֹול ְוֹ֖כל ֲאֶׁשר-ַיֲﬠֶׂ֣שה ַיְצִֽליַח: ִּֽכי- )ו( לֹא-ָיֻ֣קמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּ֑פט ְוַחָטִ֗אים ַּבֲﬠַ֥דת ַצִּדיִֽקים: | ַעל-ֵּ֤כן )ה( ְְּֽרּוַח: יֹוֵ֣דַע ְיהָוה ֶּ֣דֶרך ַצִּדיִ֑קים ְוֶ֖דֶרך ְרָׁשִ֣ﬠים ֹּתאֵֽבד: ּפרק ב ַמְלֵכי-ֶ֗אֶרץ ְורֹוְזִ֥נים ֽנֹוְסדּו- | ִ֥יְתַיְצ֨בּו )ב( ָ֭לָּמה ָרְגׁ֣שּו גֹוִ֑ים ּוְלֻאִּ֗מים ֶיְהגּו-ִֽריק: ּ)א( ְֽנַנְּתָקה ֶאת-ֽמֹוְסרֹוֵ֑תימֹו ְוַנְׁשִ֖ליָכה ִמֶּ֣מּנּו )ג(֭ ָיַ֑חד ַעל-ְ֝יהָוה ְוַעל-ְמִׁשיֽחֹו: ָ֤אז ְיַדֵּ֣בר ֵאֵ֣לימֹו ְבַאּ֑פֹו )ה( יֹוֵׁ֣שב ַּבָּׁשַ֣מִים ִיְׂשָ֑חק ֲ֝אֹדָ֗ני ִיְלַעג-ָֽלמֹו: )ד( ֲּﬠֹבֵֽתימֹו: ֲאַסְּפָ֗רה ֶֽ֫אל ֹ֥חק )ז( ַוֲאִני ָנַ֣סְכִּתי ַמְלִּ֑כי ַעל-ִ֝צ֗יֹון ַהר-ָקְדִֽׁשי: )ו(֭ ָָּּֽוַבֲחרֹו֥נֹו ְיַבֲהֵֽלמֹו: ְׁשַ֤אל ִמֶּ֗מִּני ְוֶאְּתָנ֣ה ֭גֹוִים ַנֲחָלֶ֑תך )ח( ְָֽיהָ֗וה ָאַ֘מר ֵאַ֥לי ְּבִ֥ני ַ֑אָּתה ֲ֝אִ֗ני ַה֥יֹום ְיִלְדִּֽתיך: ְוַעָּתה )י(֭ ְּ֭תֹרֵעם ְּבֵׁ֣שֶבט ַּבְרֶז֑ל ִּכְכִ֖לי יֹוֵ֣צר ְּתַנְּפֵֽצם: )ט( ַ֝וֲאֻחָּזְת֗ך ַאְפֵסי-ָֽאֶרץ: ִעְב֣דּו ֶאת-ְיהָ֣וה ְּבִיְרָ֑אה ְוִ֗גילּו ִּבְרָעָֽדה: )יא( ְְמָלִ֣כים ַהְׂשִּ֑כילּו ִ֝הָּוְס֗רּו ֹׁ֣שְפֵטי ָֽאֶרץ: ְוֹ֬תאְבדּו ֶ֗דֶרך ִּֽכי-ִיְבַ֣ﬠר ִּכְמַ֣ﬠט ַאּ֑פֹו ַ֝אְׁשֵ֗רי ָּכל-֥חֹוֵסי | ַנְּׁשקּו-ַ֡בר ֶּפן-ֶיֱאַ֤נף )יב( ֽבֹו: פרק ג ְיהָוה ָֽמה-ַרּ֣בּו ָצָ֑רי ַ֝רִּ֗בים )ב(֭ ַאְבָׁש֬לֹום ְּבֽנֹו: | ִמְז֥מֹור ְלָדִ֑וד ְּ֝בָבְר֗חֹו ִמְּפֵנ֤י ּ)א( ְוַאָּ֣תה )ד( ַרִּבי֮ם ֹאְמִ֪רים ְלַ֫נְפִׁ֥שי ֵ֤אין ְֽיׁשּוָ֓עָתה ֬לֹו ֵֽבאלִֹ֬הים ֶֽסָלה: )ג( ָּקִ֥מים ָעָֽלי: ֭קֹוִלי ֶאל-ְיהָ֣וה ֶאְקָ֑רא ַוַֽיֲﬠֵ֨נִני ֵמַ֖הר )ה( ְ֭יהָוה ָמֵ֣גן ַּבֲﬠִ֑די ְּ֝כבֹוִ֗די ּוֵמִ֥רים ֹראִֽׁשי: ֽלֹא-ִ֭איָרא )ז( ֲאִ֥ני ָׁשַ֗כְבִּתי ָֽוִ֫איָׁ֥שָנה ֱהִקי֑צֹוִתי ִּ֖כי ְיהָ֣וה ִיְסְמֵֽכִני: )ו( ָקְדׁ֣שֹו ֶֽסָלה: הֹוִׁ֘שיֵ֤ﬠִני ֱאלַֹ֗הי ִּֽכי-ִהִּ֣כיָת | ֘קּוָ֤מה ְיהָ֨וה )ח( ֵָָ֖מִרְב֥בֹות ָ֑ﬠם ֲאֶׁ֥שר ָ֝סִ֗ביב ָׁ֣שתּו ָעָֽלי: ַליהָ֥וה ַהְיׁשּוָ֑ﬠה ַֽﬠל-ַעְּמך ִבְרָכֶ֣תך )ט( ֶאת-ָּכל-ֹאְיַ֣בי ֶ֑לִחי ִׁשֵּנ֖י ְרָׁשִ֣ﬠים ִׁשַּֽבְרָּת: ֶּֽסָלה: ּ֘פרק ד ֱאלֵֹ֤הי ִצְדִ֗קי ַּ֭בָצר ִהְרַ֣חְבָּת ִ֑לי | ְּבָקְרִ֡אי ֲﬠֵ֤נִני )ב( ַלְמַנֵ֥צַח ִּבְנִגי֗נֹות ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ּּּ)א( ְּבֵנ֥י ִ֡איׁש ַעד-ֶ֬מה ְכבֹוִ֣די ִ֭לְכִלָּמה ֶּתֱאָה֣בּון ִ֑ריק ְּתַבְקׁ֖שּו )ג( ָ֝חֵּ֗נִני ּוְׁשַ֥מע ְּתִפָלִֽתי:

תהילים ליום ראשון

פרק ה )ג( ְיהָ֗וה ִּ֣ביָנה ֲהִֽגיִגי: | ֲאָמַ֖רי ַהֲאִ֥זיָנה )ב( ַלְמַנֵ֥צַח ֶֽאל-ַהְּנִחי֗לֹות ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ָּּ)א( ְֽיהָ֗וה ֹּ֖בֶקר ִּתְׁשַ֣מע )ד( ְל֬קֹול ַׁשְוִ֗עי ַמְלִּ֥כי ֵואלָֹ֑הי ִּֽכי-ֵ֝אֶ֗ליך ֶאְתַּפָֽלל: | ְַָָ֣הְקִׁ֤שיָבה )ו( ָ֑אָּתה ֖לֹא ְיֻגְרך ָֽרע: | ֤לֹא ֵֽאל-ָחֵ֘פץ ֶ֥רַׁשע | ִּ֤כי )ה( ָקֹוִ֑לי ֹּ֥בֶקר ֶֽאֱﬠָרך-ְ֝ל֗ך ַוֲאַצֶּֽפה: ְּתַאֵּב֮ד ֹּדְבֵ֪רי ָ֫כָז֥ב )ז( ָָּֽלֹא-ִיְתַיְצ֣בּו ֽ֭הֹוְלִלים ְלֶ֣נֶגד ֵעיֶנ֑יך ָׂ֝שֵ֗נאָת ָּכל-ֹּ֥פֲﬠֵלי ָֽאֶון: ַוֲאִ֗ני ְּבֹ֣רב ַ֭חְסְּדך ָא֣בֹוא ֵביֶ֑תך ֶאְׁשַּתֲחֶו֥ה )ח( ְיהָֽוה: | ִָָָאיׁש-ָּדִ֥מים ּוִמְרָ֗מה ְיָ֘תֵ֥ﬠב ְנֵ֬חִני ְבִצְדָקֶ֗תך ְלַ֥מַען ׁשֹוְרָ֑רי )הושר( | ְיהָ֤וה )ט( ֶָּאל-ֵֽהיַכל-ָ֝קְדְׁש֗ך ְּבִיְרָאֶֽתך: ִּ֤כי ֵ֪אין ְּבִ֡פיהּו ְנכֹוָנ֮ה ִקְרָּ֪בם ַ֫הּ֥וֹות ֶֽקֶבר-ָּפ֥תּוַח ְגרֹוָנ֑ם )י( ַהְיַׁ֖שר ְלָפַנ֣י ַּדְרֶּֽכך: אלִֹ֗הים ִיְּפלּ֮ו ִֽמֹּמֲﬠ֪צֹוֵ֫תיֶ֥הם ְּבֹ֣רב ִּ֭פְׁשֵעיֶהם | ַֽהֲאִׁשיֵ֨מם )יא( ְְְְ֝לׁשֹוָ֗נם ַיֲחִֽליקּון: ְוִיְׂשְמ֨חּו ָכל-֪חֹוֵסי ָ֡בך ְלעֹוָ֣לם ְיַרֵּננּו ְוָתֵ֣סך ָעֵל֑ימֹו )יב( ְַָָהִּדיֵ֑חמֹו ִּכי-ָ֥מרּו ָֽבך: ִּֽכי-ַאָּת֮ה ְּתָבֵ֪רך ַ֫צִּ֥דיק ְיהָ֑וה ַּ֝כִצָּ֗נה ָר֥צֹון ַּתְעְטֶֽרּנּו: )יג( ְּֽוַיְעְל֥צּו ְ֝ב֗ך ֹאֲהֵ֥בי ְׁשֶֽמך: ָ֥פרק ו ְֽיהָ֗וה ַאל-ְּבַאְּפך תֹוִכיֵ֑חִני )ב( ַלְמַנֵ֣צַח ִּ֭בְנִגינֹות ַֽﬠל-ַהְּׁשִמיִ֗נית ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ָּ֥)א( ָחֵּ֥נִני ְיהָו֮ה ִּ֤כי ֻאְמַ֫לל ָ֥אִני ְרָפֵ֥אִני ְיהָ֑וה ִּ֖כי ִנְבֲה֣לּו ֲﬠָצָֽמי: )ג( ְּֽוַאל-ַּבֲחָמְתך ְתַיְּסֵֽרִני: ׁשּוָ֣בה ְיהָוה ַחְלָ֣צה )ה( ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָ֣לה ְמֹ֑אד )ואת( ְוַאָּ֥תה ְיהָ֗וה ַעד-ָמָֽתי: ְָָּ)ד(֭ )ז( ִּ֤כי ֵ֣אין ַּבָּ֣מֶות ִזְכֶ֑רך ִּ֝בְׁש֗אֹול ִ֣מי ֽיֹוֶדה-ָֽלך: )ו( ַנְפִׁ֑שי ֝הֹוִׁשיֵ֗עִני ְלַ֣מַען ַחְסֶּֽדך: ָֽﬠְׁשָׁ֣שה )ח( ְּֽבַאְנָחִ֗תי ַאְׂשֶ֣חה ְבָכל-ַ֭לְיָלה ִמָטִ֑תי ְּ֝בִדְמָעִ֗תי ַעְרִׂ֥שי ַאְמֶֽסה: | ָּיַ֤גְעִּתי ֣סּורּו ִ֭מֶּמִּני ָּכל-ֹּ֣פֲﬠֵלי ָ֑אֶון ִּֽכי-ָׁשַ֥מע ְיהָ֗וה )ט( ִּמַּ֣כַעס ֵעיִ֑ני ָֽ֝ﬠְתָ֗קה ְּבָכל-צֹוְרָֽרי: ְוִיָּבֲה֣לּו ְ֭מֹאד ָּכל- | ֵיֹ֤בׁשּו )יא( ָׁשַ֣מע ְיהָוה ְּתִחָּנִ֑תי ְיהָ֗וה ְּֽתִפָלִ֥תי ִיָּֽקח: )י( ֣קֹול ִּבְכִֽיי: ֹאְיָ֑בי ָיֻׁ֗שבּו ֵיֹ֥בׁשּו ָֽרַגע: ָּ֣פרק ז ְיהָ֣וה ֱאלַֹהי ְּבך )ב( ִׁשָג֗יֹון ְלָ֫דִ֥וד ֲאֶׁשר-ָׁ֥שר ַליהָ֑וה ַעל-ִּדְבֵרי-֝֗כּוׁש ֶּבן-ְיִמיִֽני: )א( ֶּפן-ִיְטֹ֣רף ְּכַאְרֵי֣ה ַנְפִׁ֑שי ֹּ֝פֵ֗רק ְוֵ֣אין )ג( ָּחִ֑סיִתי הֹוִׁשיֵ֥ﬠִני ִמָּכל-ֹ֝רְדַ֗פי ְוַהִציֵֽלִני: ּוְד֗עּו ִּֽכי-ִהְפָ֣לה ְיהָוה ָחִ֣סיד ֑לֹו ְיהָ֥וה ִיְׁשַ֗מע ְּבָקְרִ֥אי ֵאָֽליו: )ד( ָכָז֣ב ֶֽסָלה: ִזְב֥חּו ִזְבֵחי- )ו( ִרְג֗זּו ְֽוַאל-ֶּ֫תֱחָ֥טאּו ִאְמ֣רּו ִ֭בְלַבְבֶכם ַֽﬠל-ִמְׁשַּכְבֶ֗כם ְוֹ֣דּמּו ֶֽסָלה: ָ)ה( ַרִּ֥בים ֹאְמִרי֮ם ִֽמי-ַיְרֵ֪אנּ֫ו ֥טֹוב ְֽנָסה-ָ֭עֵלינּו ֨אֹור ָּפֶ֬ניך )ז( ֶ֑צֶדק ּוִבְט֗חּו ֶאל-ְיהָֽוה: ְּבָׁש֣לֹום ַיְחָּד֮ו )ט( ָנַ֣תָּתה ִׂשְמָ֣חה ְבִלִּ֑בי ֵמֵ֬עת ְּדָגָנ֖ם ְוִֽתירֹוָׁ֣שם ָֽרּבּו: )ח( ְיהָֽוה: ֶאְׁשְּכָ֪בה ְוִ֫איָׁ֥שן ִּֽכי-ַאָּ֣תה ְיהָ֣וה ְלָבָ֑דד ָ֝לֶ֗בַטח ּתֹוִׁשיֵֽבִני:

ֹּ ִאם-ָ֭גַמְלִּתי )ה( ְיהָ֣וה ֱאלַהי ִאם-ָעִׂ֣שיִתי ֹ֑זאת ִֽאם-ֶיׁש-ָ֥ﬠֶול ְּבַכָּֽפי: )ד( ַּּּמִֽציל: ַנְפִׁ֡שי ְוַיֵּׂ֗שג ְוִיְרֹ֣מס ָלָ֣אֶרץ ַחָי֑י | ִֽיַרֹּ֥דף אֹוֵ֨יב )ו( ָֽׁשֹוְלִ֥מי ָ֑רע ָוֲאַחְלָ֖צה צֹוְרִ֣רי ֵריָֽקם: ְּבַאֶּ֗פך ִ֭הָּנֵׂשא ְּבַעְב֣רֹות צֹוְרָ֑רי | ֘קּוָ֤מה ְיהָ֨וה )ז( ֶלָעָ֖פר ַיְׁשֵּ֣כן ֶֽסָלה: | ָּוְכבֹוִ֓די )ט( ַוֲﬠַ֣דת ְ֭לֻאִּמים ְּתסֹוְבֶ֑בך ְוָעֶ֗ליָה ַלָּמ֥רֹום ֽׁשּוָבה: )ח( ְּו֥עּוָרה ֵ֝אַ֗לי ִמְׁשָּ֥פט ִצִּֽויָת: ְרָׁשִעי֮ם | ִיְגָמר-ָ֬נא ַ֨רע )י( ְיהָו֮ה ָיִ֪דין ַ֫עִּ֥מים ָׁשְפֵ֥טִני ְיהָ֑וה ְּכִצְדִ֖קי ּוְכֻתִּ֣מי ָעָֽלי: ָֽמִגִּ֥ני ַעל-ֱאלִֹ֑הים ֝מֹוִׁ֗שיַע )יא( ּוְתכֹוֵנ֪ן ַ֫צִּ֥דיק ּוֹבֵ֣חן ִ֭לּ֗בֹות ּוְכָל֗יֹות ֱאלִֹ֥הים ַצִּֽדיק: ִאם-֣לֹא ָיׁשּוב ַחְרּ֣בֹו )יג( ֱאלִֹהים ׁשֹוֵ֣פט ַצִּ֑דיק ְוֵ֗אל ֹזֵ֥ﬠם ְּבָכל-ֽיֹום: )יב(֭ ְִיְׁשֵרי-ֵֽלב: )טו( ְולֹו ֵהִ֣כין ְּכֵלי-ָ֑מֶות ִ֝חָ֗ציו ְֽלֹדְלִ֥קים ִיְפָֽﬠל: )יד(֭ ִּּּיְל֑טֹוׁש ַקְׁשּ֥תֹו ָ֝דַ֗רך ַֽוְיכֹוְנֶנָֽה: ּ֣בֹור ָּ֭כָֽרה ַֽוַיְחְּפֵ֑רהּו ַוִיֹּ֗פל ְּבַׁ֣שַחת )טז( ִהֵּנ֥ה ְיַחֶּבל-ָ֑אֶון ְוָהָ֥רה ָעָ֗מל ְוָ֣יַלד ָֽׁשֶקר: אֹוֶ֣דה ְיהָ֣וה ְּכִצְד֑קֹו )יח( ָיׁ֣שּוב ֲﬠָמ֣לֹו ְבֹראׁ֑שֹו ְוַ֥ﬠל ָ֝קְדֳק֗דֹו ֲחָמ֥סֹו ֵיֵֽרד: )יז( ִיְפָֽﬠל: ַ֝וֲאַזְּמָ֗רה ֵֽׁשם-ְיהָ֥וה ֶעְלֽיֹון: תהילים ליום ראשון ָּפרק ח ְיהָ֤וה ֲאֹדֵ֗נינּו ָֽמה-ַאִּ֣דיר ִׁ֭שְמך ְּבָכל- )ב( ַלְמַנֵ֥צַח ַֽﬠל-ַהִגִּ֗תית ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ָּ)א( ְֽוֹיְנִקי֮ם ִיַּ֪סְדָּ֫ת ֹ֥עז ְלַ֥מַען | ִמִּ֤פי ֽעֹוְלִ֨לים )ג( ָָָָהָ֑אֶרץ ֲאֶׁ֥שר ְּתָנ֥ה ֝הֹוְד֗ך ַעל-ַהָּׁשָֽמִים: ִּֽכי-ֶאְרֶ֣אה ָׁ֭שֶמיך ַמֲﬠֵׂ֣שי ֶאְצְּבֹעֶ֑תיך ָיֵ֥רַח )ד( צֹוְרֶ֑ריך ְלַהְׁשִּ֥בית ֝אֹוֵ֗יב ּוִמְתַנֵּֽקם: )ו( ָֽמה-ֱא֥נֹוׁש ִּֽכי-ִתְזְּכֶ֑רּנּו ּוֶבן-ָ֝אָ֗דם ִּ֣כי ִתְפְקֶֽדּנּו: )ה( ְָ֝וכֹוָכִ֗בים ֲאֶׁ֣שר ּכֹוָֽנְנָּתה: ַּ֭תְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲﬠֵׂ֣שי ָיֶ֑דיך )ז( ַּּוְּתַחְּסֵ֣רהּו ְּ֭מַעט ֵמֱאלִֹ֑הים ְוָכ֖בֹוד ְוָהָ֣דר ְּתַעְטֵֽרהּו: ִצּ֣פֹור ָׁ֭שַמִים )ט( ֹצֶנ֣ה ַוֲאָלִ֣פים ֻּכָ֑לם ְוַ֗גם ַּבֲה֥מֹות ָׂשָֽדי: )ח( ָֹּּ֝כל ַׁ֣שָּתה ַֽתַחת-ַרְגָֽליו: ְיהָ֥וה ֲאֹדֵנ֑ינּו ָֽמה-ַאִּ֥דיר ִׁ֝שְמ֗ך ְּבָכל-ָהָֽאֶרץ: )י( ּוְדֵג֣י ַהָי֑ם ֹעֵ֗בר ָאְר֥חֹות ַיִּֽמים: פרק ט אֹוֶ֣דה ְיהָוה ְּבָכל-ִלִּ֑בי ֲ֝אַסְּפָ֗רה ָּכל- )ב( ַ֭לְמַנֵצַח ַעְל֥מּות ַלֵּ֗בן ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ְָָּ֣)א( ְּבׁשּוב-אֹוְיַ֥בי )ד( ֶאְׂשְמָ֣חה ְוֶאֶעְלָ֣צה ָ֑בך ֲאַזְּמָ֖רה ִׁשְמך ֶעְלֽיֹון: )ג( ִָנְפְלאֹוֶֽתיך: ִּֽכי-ָ֭עִׂשיָת ִמְׁשָּפִ֣טי ְוִדיִ֑ני ָיַׁ֥שְבָּת ְ֝לִכֵּ֗סא ׁשֹוֵ֥פט )ה( ָּא֑חֹור ִיָּכְׁש֥לּו ְוֹיאְב֗דּו ִמָּפֶנֽיך: ַּ֥תּמּו | ָֽהאֹוֵ֨יב )ז( ָגַ֣ﬠְרָּת ֭גֹוִים ִאַּ֣בְדָּת ָרָׁ֑שע ְׁשָ֥מם ָ֝מִ֗חיָת ְלעֹוָ֥לם ָוֶֽﬠד: )ו( ֶֽצֶדק: ַֽויהָוה ְלעֹוָ֣לם ֵיֵׁ֑שב ּכֹוֵ֖נן )ח(֭ ֳחָר֗בֹות ָ֫לֶנַ֥צח ְוָעִ֥רים ָנַ֑תְׁשָּת ָאַ֖בד ִזְכָ֣רם ֵֽהָּמה: ִ֘ויִ֤הי )י( ְו֗הּוא ִיְׁשֹּֽפט-ֵּתֵ֥בל ְּבֶ֑צֶדק ָיִ֥דין ְ֝לֻאִּ֗מים ְּבֵמיָׁשִֽרים: )ט( ְַָָּּלִּמְׁשָּ֣פט ִּכְסֽאֹו: ְוִיְבְט֣חּו ְ֭בך יֹוְדֵ֣ﬠי ְׁשֶ֑מך ִּ֤כי ֽלֹא- )יא( ְָּּּיהָ֣וה ִמְׂשָ֣גב ַלָּ֑דך ִ֝מְׂשָ֗גב ְלִעּ֥תֹות ַּבָצָֽרה: ִּֽכי- )יג( ַזְּמ֗רּו ַ֭ליהָוה ֹיֵׁ֣שב ִצ֑יֹון ַהִ֥גידּו ָ֝בַעִּ֗מים ֲﬠִֽלילֹוָֽתיו: )יב( ָﬠַזְ֖בָּת ֹדְרֶׁ֣שיך ְיהָֽוה: ָֽחְנֵ֬נִני ְיהָ֗וה ְרֵ֣אה )יד( ֹדֵ֣רׁש ָּדִמים אֹוָ֣תם ָזָ֑כר ֽלֹא-ָׁ֝שַ֗כח ַצֲﬠַ֥קת )עניים( ֲﬠָנִֽוים:

ָּ ְלַ֥מַען ֲאַסְּפָ֗רה ָּֽכל-ְּתִהָ֫לֶ֥תיך ְּבַֽׁשֲﬠֵ֥רי )טו( ָּ ָ֭עְנִיי ִמֹּׂשְנָ֑אי ְ֝מרֹוְמִ֗מי ִמַּׁ֥שֲﬠֵרי ָֽמֶות: ָטְב֣עּו ֭גֹוִים ְּבַׁ֣שַחת ָעׂ֑שּו ְּבֶֽרֶׁשת-֥זּו ָ֝טָ֗מנּו )טז( ַּבת-ִצ֑יֹון ָ֝אִ֗גיָלה ִּביׁשּוָעֶֽתך: ְיהָו֮ה ִמְׁשָּ֪פט ָ֫עָׂ֥שה ְּבֹ֣פַעל ַּ֭כָּפיו נֹוֵ֣קׁש ָרָׁ֑שע ִהָג֥יֹון ֶֽסָלה: | ֤נֹוַ֨דע )יז( ִּנְלְּכָ֥דה ַרְגָֽלם: ִּ֤כי ֣לֹא ָ֭לֶנַצח ִיָּׁשַ֣כח )יט( ָיׁ֣שּובּו ְרָׁשִ֣ﬠים ִלְׁש֑אֹוָלה ָּכל-֝גֹוִ֗ים ְׁשֵכֵ֥חי ֱאלִֹֽהים: ּ)יח( קּוָ֣מה ְיהָוה ַאל-ָיֹ֣עז ֱא֑נֹוׁש ִיָּׁשְפ֥טּו )כ( ֶָאְב֑יֹון ִּתְקַ֥ות )ענוים( ֲ֝ﬠִנִ֗יים ֹּתאַ֥בד ָלַֽﬠד: מֹוָ֗רה ָ֫לֶ֥הם ֵיְד֥עּו גֹוִ֑ים ֱא֖נֹוׁש ֵ֣הָּמה ֶּֽסָלה: | ִׁ֘שיָ֤תה ְיהָ֨וה )כא( ֝גֹוִ֗ים ַעל-ָּפֶנֽיך: תהילים ליום ראשון פרק י ְּבַגֲאַ֣ות ָרָׁשע ִיְדַ֣לק ָעִנ֑י )ב( ָלָ֣מה ְיהָוה ַּתֲﬠֹ֣מד ְּבָר֑חֹוק ַּ֝תְעִ֗לים ְלִעּ֥תֹות ַּבָצָֽרה: ְּּ)א( | ִּֽכי-ִהֵ֣לל ָרָׁשע ַעל-ַּתֲאַ֣ות ַנְפׁ֑שֹו ּוֹבֵ֥צַע ֵּ֝בֵ֗רך ִ֘נֵ֥אץ )ג( ִּבְמִזּ֖מֹות זּו ָחָֽׁשבּו: | ִיָּתְפׂ֓שּו ָ֘יִ֤חילּו )ה( ָרָׁ֗שע ְּכֹ֣גַבה ַ֭אּפֹו ַּבל-ִיְדֹ֑רׁש ֵ֥אין ֱ֝אלִֹ֗הים ָּכל-ְמִזּמֹוָֽתיו: )ד( ְָּיהָֽוה: )ו( ְּבָכל-ֵ֗עת ָמ֣רֹום ִ֭מְׁשָּפֶטיך ִמֶּנְגּ֑דֹו ָּכל-֝צֹוְרָ֗ריו ָיִ֥פיַח ָּבֶֽהם: | )דרכו( ְדָרָ֨כיו ָאָ֤לה ִּ֣פיהּו ָ֭מֵלא ּוִמְר֣מֹות )ז( ְָאַ֣מר ְּ֭בִלּבֹו ַּבל-ֶאּ֑מֹוט ְלֹ֥דר ָוֹ֗דר ֲאֶׁ֣שר ֽלֹא-ְבָֽרע: ְּבַמְאַ֬רב ֲחֵצִ֗רים ַּֽ֭בִּמְסָּתִרים ַיֲהֹ֣רג ָנִ֑קי | ֵיֵׁ֤שב )ח( ָוֹ֑תך ַּ֥תַחת ְ֝לׁשֹו֗נֹו ָעָ֥מל ָוָֽאֶון: ְּכַאְרֵ֬יה ְבֻסֹּ֗כה ֶיֱאֹרב ַלֲח֣טֹוף ָעִנ֑י ַיְחֹ֥טף | ֶיֱאֹ֬רב ַּבִּמְסָּ֨תר )ט( ֵ֝עיָ֗ניו ְֽלֵחְלָ֥כה ִיְצֹּֽפנּו: )ודכה( ִיְדֶּ֥כה ָיֹׁ֑שַח ְוָנַ֥פל ַּ֝בֲﬠצּוָ֗מיו )חלכאים( ֵ֣חיל )י( ָ֝עִ֗ני ְּבָמְׁש֥כֹו ְבִרְׁשּֽתֹו: קּוָ֤מה ְיהָ֗וה )יב( ָאַ֣מר ְּ֭בִלּבֹו ָׁ֣שַֽכח ֵ֑אל ִהְסִּ֥תיר ָּ֝פָ֗ניו ַּבל-ָרָ֥אה ָלֶנַֽצח: )יא( ָָּכִֽאים: ֱאלִֹ֑הים ָאַ֥מר | ִנֵ֖אץ ָרָׁ֥שע | ַעל-ֶ֤מה )יג( ֵָָ֭אל ְנָׂ֣שא ָיֶ֑דך ַאל-ִּתְׁשַּ֥כח )עניים( ֲﬠָנִֽוים: ַּתִּבי֮ט ָלֵ֪תת ְּבָ֫יֶ֥דך ָ֭עֶליך | ָ֘עָ֤מל ָוַ֨כַעס | ָרִ֡אָתה ִּֽכי-ַאָּ֤תה )יד( ְּ֝בִלּ֗בֹו ֣לֹא ִּתְדֹֽרׁש: ְׁ֭שֹבר ְז֣רֹוַע ָרָׁ֑שע ָוָ֗רע ִּֽתְדרֹוׁש-ִרְׁש֥עֹו )טו( ָהִ֬ייָת עֹוֵזֽר: | ְַיֲﬠֹ֣זב ֵחֶ֑לָכה ָי֗תֹום ַאָּ֤תה ַּתֲאַ֬ות ֲﬠָנִ֣וים )יז( ְיהָ֣וה ֶ֭מֶלך עֹוָ֣לם ָוֶ֑ﬠד ָאְב֥דּו ֝גֹוִ֗ים ֵֽמַאְרֽצֹו: )טז( ְַָבל-ִּתְמָֽצא: ִלְׁשֹּ֥פט ָי֗תֹום ָ֫וָ֥דך ַּבל-יֹוִ֥סיף ֑עֹוד )יח( ָׁשַ֣מְעָּת ְיהָ֑וה ָּתִ֥כין ִ֝לָּ֗בם ַּתְקִׁ֥שיב ָאְזֶֽנך: ַלֲﬠֹ֥רץ ֱ֝א֗נֹוׁש ִמן-ָהָֽאֶרץ: ְפרק יא ָחִ֗סיִתי ֵ֭איך ֹּתאְמ֣רּו ְלַנְפִׁ֑שי )נודו( ֗נּוִדי ַהְרֶ֥כם ִצּֽפֹור: | ַלְמַנֵ֗צַח ְלָ֫דִ֥וד ַּֽביהָ֨וה ּ)א( ִּ֤כי ִהֵּנ֪ה ָהְרָׁשִ֡עים ִיְדְר֬כּון ֶ֗קֶׁשת ּכֹוְנ֣נּו ִחָ֣צם ַעל-ֶיֶ֑תר ִלי֥רֹות ְּבמֹו-ֹ֝֗אֶפל ּ)ב( ְּֽבֵ֘היַ֤כל ָקְדׁ֗שֹו | ְיהָ֤וה )ד( ִּ֣כי ַ֭הָּׁשתֹות ֵיָֽהֵר֑סּון ַ֝צִּ֗דיק ַמה-ָּפָֽﬠל: )ג( ְלִיְׁשֵרי-ֵֽלב: ְיהָו֮ה ַצִּ֪דיק ִ֫יְבָ֥חן )ה( ְיהָו֮ה ַּבָּׁשַ֪מִים ִּ֫כְס֥אֹו ֵעיָנ֥יו ֶיֱח֑זּו ַעְפַעָּ֥פיו ִיְבֲח֗נּו ְּבֵנ֣י ָאָֽדם: ַיְמֵ֥טר ַעל-ְרָׁשִ֗עים ַּ֫פִ֥חים ֵ֣אׁש ְוָגְפִרית ְו֥רּוַח )ו( ְ֭וָרָׁשע ְוֹאֵ֣הב ָחָ֑מס ָֽׂשְנָ֥אה ַנְפֽׁשֹו: ִּֽכי-ַצִּ֣דיק ְיהָוה ְצָד֣קֹות ָאֵ֑הב ָיָׁ֗שר ֶיֱח֥זּו ָפֵנֽימֹו: )ז( ִזְלָע֗פֹות ְמָנ֣ת ּכֹוָֽסם:

תהילים ליום ראשון

פרק יב הֹוִׁ֣שיָעה ְיהָוה ִּכי-ָגַ֣מר ָחִ֑סיד ִּכי- )ב( ַלְמַנֵ֥צַח ַֽﬠל-ַהְּׁשִמיִ֗נית ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ּ)א( ְ ֽיַדְּברּ֮ו ִ֤איׁש ֶאת-ֵ֫רֵ֥ﬠהּו ְׂשַ֥פת ֲחָל֑קֹות ְּבֵ֖לב | ָׁ֤שְוא )ג( ַּ֥פּסּו ֱ֝אמּוִ֗נים ִמְּבֵנ֥י ָאָֽדם: ֲאֶׁ֤שר )ה( ַיְכֵ֣רת ְיהָוה ָּכל-ִׂשְפֵ֣תי ֲחָל֑קֹות ָ֝לׁ֗שֹון ְמַדֶּ֥בֶרת ְגֹדֽלֹות: )ד( ָּוֵ֣לב ְיַדֵּֽברּו: ִמֹּׁ֥שד ֲﬠִנִיי֮ם ֵמַאְַנ֪קת )ו( ִלְלֹׁשֵנ֣נּו ַנְגִּביר ְׂשָפֵ֣תינּו ִאָּ֑תנּו ִ֖מי ָא֣דֹון ָֽלנּו: | ָֽאְמ֨רּו ִֽאֲמ֣רֹות ְיהָו֮ה )ז( ֶאְב֫יֹוִ֥נים ַעָּ֣תה ָ֭אקּום ֹיאַ֣מר ְיהָ֑וה ָאִׁ֥שית ְּ֝בֵ֗יַׁשע ָיִ֥פיַֽח ֽלֹו: ַאָּֽתה-ְיהָ֥וה )ח( ֲּּאָמ֪רֹות ְטֹ֫ה֥רֹות ֶּ֣כֶסף ָ֭צרּוף ַּבֲﬠִ֣ליל ָלָ֑אֶרץ ְ֝מֻזָּ֗קק ִׁשְבָעָֽתִים: ָסִ֗ביב ְרָׁשִ֥ﬠים ִיְתַהָל֑כּון ְּכֻ֥רם ֻז֗לּות )ט( ִמן-ַהּ֖דֹור זּו ְלעֹוָֽלם: | ִּּתְׁשְמֵ֑רם ִּתְצֶ֓רּנּו ִלְבֵנ֥י ָאָֽדם: פרק יג ַּתְסִּ֖תיר | ַעד-ָ֣אָנה ְיהָוה ִּתְׁשָּכֵ֣חִני ֶנַ֑צח ַעד-ָ֓אָנה )ב( ַלְמַנֵ֗צַח ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ָּ)א( | ַעד-ָ֨אָנה ָאִׁ֪שית ֵע֡צֹות ְּבַנְפִׁ֗שי ָי֣גֹון ִּבְלָבִ֣בי יֹוָ֑מם ַעד-ָ֓אָנה )ג( ֶאת-ָּפֶנ֣יך ִמֶּֽמִּני: )ה( ַהִּ֣ביָֽטה ֲﬠֵנִני ְיהָ֣וה ֱאלָֹ֑הי ָהִ֥איָרה ֵעיַ֗ני ֶּפן-ִאיַׁ֥שן ַהָּֽמֶות: )ד( ָָ֣י֖רּום ֹאְיִ֣בי ָעָֽלי: ְּבַחְסְּדך ָבַטְחִּת֮י ֤יֵג֥ל ִלִּ֗בי | ַוֲאִ֤ני )ו( ֶָּפן-ֹיאַ֣מר ֹאְיִ֣בי ְיָכְלִּ֑תיו ָצַ֥רי ָיִ֗גילּו ִּ֣כי ֶאּֽמֹוט: ִּֽביׁשּוָ֫עֶ֥תך ָאִׁ֥שיָרה ַליהָ֑וה ִּ֖כי ָגַ֣מל ָעָֽלי: פרק יד ַלְמַנֵ֗צַח ְלָ֫דִ֥וד ָ֘אַ֤מר ָנָ֣בל ְּ֭בִלּבֹו ֵ֣אין ֱאלִֹ֑הים ִֽהְׁשִ֗חיתּו ִֽהְתִ֥ﬠיבּו ֲﬠִליָ֗לה ֵ֣אין ּ)א( ְֽיהָ֗וה ִמָּׁשַמִי֮ם ִהְִׁש֪קיף ַֽﬠל-ְּבֵני-ָ֫אָ֥דם ִ֭לְראֹות ֲהֵיׁ֣ש ַמְׂשִּ֑כיל )ב( ֹֹּֽעֵׂשה-ֽטֹוב: )ד( ַהֹּ֥כל ָס֮ר ַיְחָּ֪דו ֶ֫נֱאָ֥לחּו ֵ֤אין ֹֽעֵׂשה-֑טֹוב ֵ֝֗אין ַגם-ֶאָֽחד: )ג( ֹּ֝דֵרׁש ֶאת-ֱאלִֽהים: ָּ֣פֲחדּו | ָׁ֤שם )ה( ֲה֥לֹא ָיְדעּ֮ו ָּכל-ֹּ֪פֲﬠֵ֫לי ָ֥אֶון ֹאְכֵ֣לי ַעִּמי ָ֣אְכלּו ֶ֑לֶחם ְיהָ֗וה ֣לֹא ָקָֽראּו: ִ֥מי ִיֵּ֣תן )ז( ֲﬠַצת-ָעִ֥ני ָתִ֑ביׁשּו ִּ֖כי ְיהָ֣וה ַמְחֵֽסהּו: )ו( ָּ֑פַחד ִּֽכי-ֱ֝אלִֹ֗הים ְּב֣דֹור ַצִּֽדיק: ִּמִציֹו֮ן ְיׁשּוַﬠ֪ת ִיְׂשָ֫רֵ֥אל ְּבׁ֣שּוב ְיהָוה ְׁש֣בּות ַעּ֑מֹו ָיֵג֥ל ַיֲﬠֹ֗קב ִיְׂשַ֥מח ִיְׂשָֽרֵאל: ְָָפרק טו הֹוֵ֣לך ָּ֭תִמים )ב( ִמְז֗מֹור ְלָ֫דִ֥וד ְיהָֹוה ִמי-ָי֣גּור ְּבָאֳהֶ֑לך ִֽמי-ִ֝יְׁשֹּ֗כן ְּבַ֣הר ָקְדֶֽׁשך: )א( ַעל-ְלֹׁש֗נֹו לֹא-ָעָׂ֣שה ְלֵרֵ֣ﬠהּו ָרָ֑ﬠה | ֽלֹא-ָרַ֨גל )ג( ּוֹפֵ֥ﬠל ֶ֑צֶדק ְוֹדֵ֥בר ֱ֝אֶ֗מת ִּבְלָבֽבֹו: ְּֽבֵ֘עיָנ֤יו ִנְמָ֗אס ְוֶאת-ִיְרֵ֣אי ְיהָ֣וה ְיַכֵּ֑בד | ִנְבֶז֤ה )ד( ְְ֝וֶחְרָּ֗פה לֹא-ָנָׂ֥שא ַעל-ְקֹֽרבֹו: לֹא-ָנַ֣תן ְּבֶנֶׁש֮ך ְוֹׁ֥שַחד ַעל-ָנִ֗קי ֥לֹא ָ֫לָ֥קח | ַּכְסּ֤פֹו )ה( ִּנְׁשַּ֥בע ְ֝לָהַ֗רע ְו֣לֹא ָיִֽמר: ֹֽעֵׂשה-ֵ֑אֶלה ֖לֹא ִיּ֣מֹוט ְלעֹוָֽלם:

ְפרק טז ָאַ֣מְרְּת ַֽליהָוה ֲאֹדָנ֣י ָ֑אָּתה ֝טֹוָבִ֗תי )ב( ִמְכָּ֥תם ְלָדִ֑וד ָֽׁשְמֵ֥רִני ֵ֝֗אל ִּֽכי-ָחִ֥סיִתי ָֽבך: ָ)א( ִיְרּ֥בּו )ד( ִ֭לְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר-ָּבָ֣אֶרץ ֵ֑הָּמה ְוַאִּדיֵ֗רי ָּכל-ֶחְפִצי-ָֽבם: )ג( ְַּבל-ָעֶֽליך: ְַּּעְצבֹוָת֮ם ַאֵ֪חר ָ֫מָ֥הרּו ַּבל-ַאִּ֣סיך ִנְסֵּכיֶ֣הם ִמָּ֑דם ּוַבל-ֶאָּׂ֥שא ֶאת-ְׁ֝שמֹוָ֗תם ַעל- ֲחָבִ֣לים ָנְֽפלּו-ִ֭לי )ו( ְֽיהָ֗וה ְמָנת-ֶחְלִ֥קי ְוכֹוִ֑סי ַ֝אָּ֗תה ּתֹוִ֥מיך גֹוָרִֽלי: )ה( ְְׂשָפָֽתי: ֲאָבֵ֗רך ֶאת-ְ֭יהָוה ֲאֶׁ֣שר ְיָעָ֑צִני ַאף-ֵ֝לי֗לֹות )ז( ַּבְּנִעִ֑מים ַאף-ַ֝נֲחָ֗לת ָֽׁשְפָ֥רה ָעָֽלי: | ָלֵ֤כן )ט( ִׁשִּ֬ויִתי ְיהָ֣וה ְלֶנְגִּ֣די ָתִ֑מיד ִּ֥כי ִֽ֝מיִמיִ֗ני ַּבל-ֶאּֽמֹוט: )ח( ִּיְּס֥רּוִני ִכְליֹוָֽתי: לֹא-ַתֲﬠֹ֣זב ַנְפִׁ֣שי ִלְׁש֑אֹול | ִּ֤כי )י( ָָּׂשַ֣מח ִ֭לִּבי ַוָ֣יֶגל ְּכבֹוִ֑די ַאף-ְּ֝בָׂשִ֗רי ִיְׁשֹּ֥כן ָלֶֽבַטח: ּֽתֹוִדיֵעִנ֮י ֹ֤אַרח ַ֫חִ֥יים ֹׂ֣שַבע ְׂ֭שָמחֹות ֶאת- )יא( ָָֽ֣לֹא-ִתֵּ֥תן ֲ֝חִסיְד֗ך ִלְר֥אֹות ָֽׁשַחת: ָּפֶנ֑יך ְנִע֖מֹות ִּביִמיְנך ֶנַֽצח: תהילים ליום ראשון ּּפרק יז ֶ֗צֶדק ַהְקִׁ֥שיָבה ִרָּנִ֗תי ַהֲאִ֥זיָנה ְתִפָלִ֑תי ְּ֝ב֗לֹא | ְּתִפָ֗לה ְלָ֫דִ֥וד ִׁשְמָ֤ﬠה ְיהָ֨וה ָָּ)א( | ָּ֘בַ֤חְנָּת ִלִּ֨בי )ג( ִ֭מְלָפֶניך ִמְׁשָּפִ֣טי ֵיֵ֑צא ֵעיֶ֗ניך ֶּתֱחֶז֥יָנה ֵמיָׁשִֽרים: )ב( ִּּׂשְפֵ֥תי ִמְרָֽמה: ִלְפֻע֣לֹות ָ֭אָדם ִּבְדַ֣בר )ד( ְָָָּּ֘פַ֤קְדָּת ַ֗לְיָלה ְצַרְפַּ֥תִני ַבל-ִּתְמָ֑צא ַזֹּמִ֗תי ַּבל-ַיֲﬠָבר-ִּֽפי: ָּתֹ֣מך ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְגלֹוֶ֑תיך ַּבל-ָנ֥מֹוטּו )ה( ְָָּׂ֥שָפֶ֑תיך ֲאִ֥ני ָׁ֝שַ֗מְרִּתי ָאְר֥חֹות ָּפִֽריץ: ַהְפֵ֣לה )ז( ֲאִֽני-ְקָראִ֣תיך ִֽכי-ַתֲﬠֵ֣נִני ֵ֑אל ַֽהט-ָאְזְנך ִ֝֗לי ְׁשַ֣מע ִאְמָרִֽתי: )ו( ְָָפָעָֽמי: ָׁ֭שְמֵרִני ְּכִאיׁ֣שֹון ַּבת-ָ֑ﬠִין )ח( ֲָ֭חָסֶדיך מֹוִׁ֣שיַע חֹוִ֑סים ִ֝מִּמְתקֹוְמִ֗מים ִּֽביִמיֶֽנך: )י( ִמְּפֵנ֣י ְרָׁשִעים זּו ַׁשּ֑דּוִני ֹאְיַ֥בי ְּ֝בֶ֗נֶפׁש ַיִּ֥קיפּו ָעָֽלי: )ט( ְּבֵ֥צל ְּ֝כָנֶ֗פיך ַּתְסִּתיֵֽרִני: ַ֭אֻּׁשֵרינּו ַעָּ֣תה )סבבוני( ְסָב֑בּונּו ֵעיֵניֶ֥הם )יא( ֶחְלָּ֥במֹו ָּסְג֑רּו ִּ֝֗פימֹו ִּדְּב֥רּו ְבֵגֽאּות: ִּדְמֹי֗נֹו ְּ֭כַאְרֵיה ִיְכ֣סֹוף ִלְט֑רֹוף ְוִכְכִ֗פיר ֹיֵׁ֥שב ) י ב ( ָָּ֝יִׁ֗שיתּו ִלְנ֥טֹות ָּבָֽאֶרץ: קּוָ֤מה ְיהָ֗וה ַקְּדָ֣מה ָ֭פָניו ַהְכִריֵ֑ﬠהּו ַּפְלָ֥טה ַנְפִׁ֗שי ֵמָרָׁ֥שע ַחְרֶּֽבך: )יג( ְָָּּּבִמְסָּתִֽרים: ְיהָ֡וה ִֽמְמִ֬תים ֵמֶ֗חֶלד ֶחְלָ֥קם ַּֽבַחִיי֮ם )וצפינך( ּוְצפּוְנ֮ך ְּתַמֵל֪א | ִֽמְמִ֥תים ָיְד֨ך ָ)יד( ֲאִ֗ני ְּ֭בֶצֶדק ֶאֱחֶז֣ה ָפֶנ֑יך )טו( ִָ֫בְטָנ֥ם ִיְׂשְּב֥עּו ָבִ֑נים ְוִהִּ֥ניחּו ִיְתָ֗רם ְלעֹוְלֵליֶֽהם: ֶאְׂשְּבָ֥ﬠה ְ֝בָהִ֗קיץ ְּתמּוָנֶֽתך: פרק יח ַליהָ֗וה ֶאת-ִּ֭דְבֵרי ַהִּׁשיָ֣רה ַהֹּ֑זאת | ְלֶ֥ﬠֶבד ְיהָ֗וה ְלָ֫דִ֥וד ֲאֶׁ֤שר ִּדֶּ֨בר | ַלְמַנֵ֤צַח ָּּּ֖)א( ַוֹיאַ֡מר ֶאְרָחְמך ְיהָ֣וה )ב( ְּּב֤יֹום ִֽהִציל-ְיהָ֘וה אֹו֥תֹו ִמַּ֥כף ָּכל-ֹ֝אְיָ֗ביו ּוִמַי֥ד ָׁשֽאּול: ַֽסְלִ֥ﬠי ּוְמצּוָדִ֗תי ּוְמַ֫פְלִ֥טי ֵאִ֣לי ֭צּוִרי ֶֽאֱחֶסה-ּ֑בֹו ָֽמִגִּ֥ני ְוֶֽקֶרן-ִ֝יְׁשִ֗עי | ְיהָ֤וה )ג( ִּּחְזִֽקי: ֲאָפ֥פּוִני ֶחְבֵלי-ָ֑מֶות ְֽוַנֲחֵ֖לי )ה( ְ֭מֻהָלל ֶאְקָ֣רא ְיהָ֑וה ּוִמן-ֹ֝אְיַ֗בי ִאָּוֵֽׁשַע: )ד( ִּמְׂשַגִּֽבי: | ַּבַצר-ִ֤לי )ז( ֶחְבֵ֣לי ְׁש֣אֹול ְסָב֑בּוִני ִ֝קְּד֗מּוִני ֣מֹוְקֵׁשי ָֽמֶות: )ו( ְּבִלַיַ֣על ְיַֽבֲﬠֽתּוִני:

ָּת֬בֹוא | ּּּ ֶֽאְקָ֣רא ְיהָו֮ה ְוֶאל-ֱאלַֹ֪הי ֲאַׁ֫שֵּוַ֥ע ִיְׁשַ֣מע ֵמֵהיָכ֣לֹו קֹוִ֑לי ְוַׁשְוָעִ֗תי ְלָפָנ֤יו ָהָ֗אֶרץ ּומֹוְסֵ֣די ָהִ֣רים ִיְרָג֑זּו ַוִיְתָֽגֲﬠׁ֗שּו ִּכי-ָ֥חָרה ֽלֹו: | ַוִּתְגַ֬עׁש ַוִּתְרַ֨עׁש )ח( ְּּּבָאְזָנֽיו: ַוֵי֣ט ָׁ֭שַמִים ַוֵיַ֑רד )י( ְּבַאּ֗פֹו ְוֵאׁש-ִמִּ֥פיו ֹּתאֵכ֑ל ֶ֝גָחִ֗לים ָּבֲﬠ֥רּו ִמֶּֽמּנּו: | ָ֘עָ֤לה ָעָׁ֨שן ּּּ)ט( ָיֶׁ֤שת )יב( ַוִיְרַּ֣כב ַעל-ְּ֭כרּוב ַוָיֹ֑עף ַוֵ֗יֶדא ַעל-ַּכְנֵפי-ֽרּוַח: )יא( ְַ֝וֲﬠָרֶ֗פל ַּ֣תַחת ַרְגָֽליו: ִמֹּ֗נַגה ֶ֫נְגּ֥דֹו ָעָ֥ביו )יג( ִסְת֗רֹו ְסִֽביבֹוָ֥תיו ֻסָּכ֑תֹו ֶחְׁשַכת-ַ֝֗מִים ָעֵ֥בי ְׁשָחִֽקים: | ֹּּ֨חֶׁשך ְֽיהָ֗וה ְוֶעְליֹון ִיֵּ֣תן ֹק֑לֹו ָּ֝בָ֗רד ְוַֽגֲחֵלי- | ַוַיְרֵ֬עם ַּבָּׁשַ֨מִים )יד( ָּּּּעְב֑רּו ָּ֝בָ֗רד ְוַֽגֲחֵלי-ֵֽאׁש: ֲאִ֥פיֵקי ַ֗מִים ַֽוִיָגלּ֮ו | ַוֵ֤יָר֨אּו )טז( ַוִיְׁשַ֣לח ִ֭חָציו ַוְיִפיֵ֑צם ּוְבָרִ֥קים ָ֝רב ַוְיֻהֵּֽמם: )טו( ֵָָּּֽ֣אׁש: ִיְׁשַ֣לח ִ֭מָּמרֹום ִיָּקֵ֑חִני )יז( מֹוְס֪דֹות ֵּ֫תֵ֥בל ִמַגֲﬠָ֣רְתך ְיהָ֑וה ִ֝מִּנְׁשַ֗מת ֣רּוַח ַאֶּֽפך: )יט( ַיִציֵ֗לִני ֵמֹאְיִ֥בי ָ֑ﬠז ּוִמֹּׂשְנַ֗אי ִּֽכי-ָאְמ֥צּו ִמֶּֽמִּני: )יח( ַּּּֽ֝יְמֵׁ֗שִני ִמַּ֥מִים ַרִּֽבים: ַויֹוִציֵ֥אִני ַלֶּמְרָ֑חב ְיַחְלֵ֗צִני ִּ֘כי )כ( ְיַקְּד֥מּוִני ְביֹום-ֵאיִ֑די ַֽוְיִהי-ְיהָו֖ה ְלִמְׁשָ֣ﬠן ִֽלי: ִּֽכי-ָׁ֭שַמְרִּתי ַּדְרֵ֣כי ְיהָ֑וה )כב( ִיְגְמֵ֣לִני ְיהָ֣וה ְּכִצְדִ֑קי ְּכֹ֥בר ָיַ֗די ָיִׁ֥שיב ִֽלי: )כא( ָ֥חֵֽפץ ִּֽבי: )כד( ִּ֣כי ָכל-ִמְׁשָּפָ֣טיו ְלֶנְגִּ֑די ְוֻחֹּקָ֗תיו לֹא-ָאִ֥סיר ֶֽמִּני: )כג( ְּוֽלֹא-ָ֝רַׁ֗שְעִּתי ֵמֱאלָֹֽהי: ַוָיֶֽׁשב-ְיהָ֣וה ִ֣לי ְכִצְדִ֑קי ְּכֹ֥בר ָיַ֗די ְלֶ֣נֶגד )כה( ָּוֱאִ֣הי ָתִ֣מים ִעּ֑מֹו ָוֶאְׁשַּתֵּ֗מר ֵמֲﬠֹוִֽני: ִעם-ָנָ֥בר ִּתְתָּבָ֑רר )כז( ִעם-ָחִ֥סיד ִּתְתַחָּ֑סד ִעם-ְגַ֥בר ָּ֝תִ֗מים ִּתַּתָּֽמם: )כו( ֵעיָנֽיו: )כט( ִּֽכי-ַ֭אָּתה ַעם-ָעִנ֣י תֹוִׁ֑שיַע ְוֵעיַ֖נִים ָר֣מֹות ַּתְׁשִּֽפיל: )כח( ְָֹּּוִעם-ִ֝עֵּ֗קׁש ִּתְתַּפָּֽתל: ִּֽכי-ְ֭בך ָאֻ֣רץ ְג֑דּוד ּוֵֽבאלַֹ֗הי )ל( ִּּּֽכי-ַ֭אָּתה ָּתִ֣איר ֵנִ֑רי ְיהָ֥וה ֱ֝אלַ֗הי ַיִ֥גיַה ָחְׁשִּֽכי: | ָהֵא֮ל ָּתִ֪מים ַּ֫דְרּ֥כֹו ִאְמַֽרת-ְיהָ֥וה ְצרּוָ֑פה ָמֵ֥גן ֝֗הּוא ְלֹ֤כל )לא( ֲאַדֶלג-ֽׁשּור: ָ֭הֵאל )לג( ִּ֤כי ִ֣מי ֱאלֹוַה ִמַּבְלֲﬠֵ֣די ְיהָ֑וה ּוִ֥מי ֝֗צּור זּוָלִ֥תי ֱאלֵֹֽהינּו: )לב( ַּּּהֹחִ֬סים ּֽבֹו: ְמַׁשֶּ֣וה ַרְגַלי ָּכַאָי֑לֹות ְוַ֥ﬠל ָּ֝בֹמַ֗תי ַיֲﬠִמיֵֽדִני: )לד( ַהְמַאְּזֵ֣רִני ָ֑חִיל ַוִיֵּ֖תן ָּתִ֣מים ַּדְרִּֽכי: ַוִּתֶּתן-ִל֮י ָמֵ֪גן )לו( ְמַלֵּ֣מד ָיַדי ַלִּמְלָחָ֑מה ְֽוִנֲחָ֥תה ֶֽקֶׁשת-ְ֝נחּוָׁ֗שה ְזרֹוֹעָֽתי: ָָָ֥֥)לה( ַּתְרִ֣חיב ַצֲﬠִ֣די ַתְחָּ֑תי ְו֥לֹא ָ֝מֲﬠ֗דּו )לז( ִּּ֫יְׁשֶ֥ﬠך ִֽויִמיְנך ִתְסָעֵ֑דִני ְֽוַעְנַוְתך ַתְרֵּֽבִני: ֶ֭אְמָחֵצם )לט( ֶאְרּ֣דֹוף ֭אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵג֑ם ְוֽלֹא-ָ֝אׁשּוב ַעד-ַּכלֹוָֽתם: )לח( ַקְרֻסָֽלי: ַוְּתַאְּזֵ֣רִני ַ֭חִיל ַלִּמְלָחָ֑מה ַּתְכִ֖ריַע ָקַ֣מי )מ( ְּולֹא-ֻ֣יְכלּו ֑קּום ִיְּפ֗לּו ַּ֣תַחת ַרְגָֽלי: ְיַׁשְּו֥עּו ְוֵאין-מֹוִׁ֑שיַע )מב( ְֽוֹאְיַ֗בי ָנַ֣תָּתה ִ֣לי ֹ֑עֶרף ּוְמַׂשְנַ֗אי ַאְצִמיֵֽתם: )מא( ַּתְחָּֽתי: ְֽוֶאְׁשָחֵ֗קם ְּכָעָ֥פר ַעל-ְּפֵני-֑רּוַח ְּכִ֖טיט חּו֣צֹות ֲאִריֵֽקם: )מג( ַּּעל-ְ֝יהָ֗וה ְו֣לֹא ָעָנֽם: )מה( ְּתַפְלֵטִנ֮י ֵמִ֪ריֵ֫בי ָ֥ﬠם ְּ֭תִׂשיֵמִני ְלֹ֣ראׁש גֹוִ֑ים ַ֖ﬠם לֹא-ָיַ֣דְעִּתי ַֽיַעְבֽדּוִני: )מד( ְּבֵני-ֵנָ֥כר ִיֹּ֑בלּו ְוַיְחְר֗גּו )מו ( ְְּלֵׁ֣שַֽמע ֹ֭אֶזן ִיָּׁ֣שְמעּו ִ֑לי ְּבֵנֽי-ֵ֝נָ֗כר ְיַכֲחׁשּו-ִֽלי: ָהֵ֗אל ַהּנֹוֵ֣תן )מח( ַחי-ְ֭יהָוה ּוָב֣רּוך צּוִ֑רי ְוָי֗רּום ֱאלֹוֵ֥הי ִיְׁשִֽﬠי: )מז( ִּּֽמִּמְסְגֽרֹוֵתיֶֽהם: ְמַפְלִ֗טי ֵמֹ֫אְיָ֥בי ַ֣אף ִמן-ָ֭קַמי ְּתרֹוְמֵ֑מִני )מט( ְָָּ֥֖נָק֣מֹות ִ֑לי ַוַיְדֵּ֖בר ַעִּ֣מים ַּתְחָּֽתי: )נא( ְיהָ֑וה ּוְלִׁשְמך ֲאַזֵּֽמָרה: | אֹוְדך ַבגֹוִ֥ים | ַעל-ֵּ֤כן )נ( ֵּמִ֥איׁש ָ֝חָ֗מס ַּתִציֵֽלִני: ִלְמִׁשי֗חֹו ְלָדִ֥וד ּוְלַזְר֗עֹו ַעד-עֹוָֽלם: | )מגדל( ַמְגִּדי֮ל ְיׁשּו֪עֹות ַ֫מְלּ֥כֹו ְוֹ֤עֶׂשה ֶ֨חֶסד תהילים ליום ראשון

ּפרק יט ַהָּׁשַ֗מִים ְֽמַסְּפִ֥רים ְּכֽבֹוד-ֵ֑אל ּוַמֲﬠֵׂ֥שה ָיָ֗דיו ַמִ֥גיד )ב( ַלְמַנֵ֗צַח ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ּּ)א( ֵֽאין-ֹ֭אֶמר ְוֵ֣אין )ד( ֣יֹום ְ֭ליֹום ַיִּ֣ביַֽﬠ ֹ֑אֶמר ְוַ֥לְיָלה ְ֝לַ֗לְיָלה ְיַחֶּוה-ָּֽדַעת: )ג( ָּהָרִֽקיַע: ָ֘יָ֤צא ַקָּ֗ום ּוִבְקֵ֣צה ֵ֭תֵבל ִמֵליֶ֑הם | ְּבָכל-ָהָ֨אֶרץ )ה( ְּדָבִ֑רים ְּ֝בִ֗לי ִנְׁשָ֥מע קֹוָֽלם: ְו֗הּוא ְּ֭כָחָתן ֹיֵ֣צא ֵמֻחָּפ֑תֹו ָיִׂ֥שיׂש ְּ֝כִגּ֗בֹור ָל֥רּוץ ֹֽאַרח: )ו( ַ֝לֶּׁ֗שֶמׁש ָֽׂשם-ֹ֥אֶהל ָּבֶֽהם: )ח( ֽמֹוָצ֗אֹו ּוְתקּוָפ֥תֹו ַעל-ְקצֹוָ֑תם ְוֵ֥אין ִנְסָּ֗תר ֵֽמַחָּמתֹו: | ִמְקֵ֤צה ַהָּׁשַ֨מִים )ז( )ט( ּ֘תֹוַ֤רת ְיהָ֣וה ְּ֭תִמיָמה ְמִׁ֣שיַבת ָנֶ֑פׁש ֵע֥דּות ְיהָ֥וה ֶנֱאָמָ֗נה ַמְחִּ֥כיַמת ֶּֽפִתי: ִיְרַ֤את )י( ִּפּ֘קּוֵ֤די ְיהָ֣וה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי-ֵל֑ב ִמְצַ֥ות ְיהָ֥וה ָּ֝בָ֗רה ְמִאיַ֥רת ֵעיָֽנִים: ַֽהֶּנֱחָמִ֗דים )יא( ְטהֹוָר֮ה עֹוֶ֪מֶדת ָ֫לַ֥ﬠד ִֽמְׁשְּפֵטי-ְיהָ֥וה ֱאֶ֑מת ָֽצְד֥קּו ַיְחָּֽדו: | ְָּיהָ֨וה ַֽגם-ַ֭עְבְּדך ִנְזָ֣הר ָּבֶ֑הם )יב( ְִּּּ֭מָּזָהב ּוִמַּ֣פז ָ֑רב ּוְמתּוִ֥קים ִ֝מְּדַ֗בׁש ְוֹ֣נֶפת צּוִֽפים: ֲחֹׂ֬שך | ַ֤גם ִמֵּזִ֨דים )יד( ְׁשִגי֥אֹות ִֽמי-ָיִ֑בין ִֽמִנְסָּת֥רֹות ַנֵֽקִני: )יג( ְָּ֝בָׁשְמָ֗רם ֵ֣ﬠֶקב ָֽרב: ִאְמֵרי-ִ֡פי | ִֽיְה֥יּו ְלָר֨צֹון )טו( ַָעְבֶּ֗דך ַֽאל-ִיְמְׁשלּו-ִ֣בי ָ֣אז ֵאיָ֑תם ְוִנֵּ֗קיִתי ִמֶּ֥פַֽׁשע ָֽרב: ְוֶהְג֣יֹון ִלִּ֣בי ְלָפֶנ֑יך ְיהָ֗וה צּוִ֥רי ְוֹגֲאִֽלי: תהילים ליום ראשון ָָּ֣פרק כ )ג( ֱאלֵֹ֬הי ַיֲﬠֹֽקב: | ַֽיַעְנך ְיהָוה ְּב֣יֹום ָצָ֑רה ְיַׂשֶגְב֗ך ֵׁ֤שם )ב( ַלְמַנֵ֗צַח ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ָָָָּּ֥֖)א( ִיְזֹּ֥כר ָּכל-ִמְנֹחֶ֑תך ְועֹוָלְתך ְיַדְּׁשֶנ֣ה )ד( ִָָָָּּּ֥֥יְׁשַֽלח-ֶעְזְרך ִמֹּ֑קֶדׁש ּוִמִצ֗יֹון ִיְסָעֶֽדך: ִּ֘ביׁ֤שּוָעֶ֗תך ּוְבֵֽׁשם- | ְנַרְּנָנ֤ה )ו( ִֽיֶּתן-ְלך ִכְלָבֶ֑בך ְֽוָכל-ֲﬠָצְתך ְיַמֵֽלא: )ה( ֶָּּֽסָלה: ְיהָ֗וה | ַעָּ֤תה ָיַ֗דְעִּתי ִּ֤כי הֹוִׁ֥שיַע )ז( ֱּּאלֵֹ֥הינּו ִנְדֹ֑גל ְיַמֵ֥לא ְיהָ֗וה ָּכל-ִמְׁשֲאלֹוֶֽתיך: ֵ֣אֶלה ָ֭בֶרֶכב ְוֵ֣אֶלה ַבּסּוִ֑סים )ח( ְמִׁ֫שי֥חֹו ַיֲﬠֵנהּו ִמְּׁשֵ֣מי ָקְדׁ֑שֹו ִּ֝בְגֻב֗רֹות ֵיַׁ֣שע ְיִמיֽנֹו: ֵ֭הָּמה ָּכְר֣עּו ְוָנָ֑פלּו ַוֲאַנְ֥חנּו ַּ֝֗קְמנּו )ט( ְּבֵׁשם-ְיהָו֖ה ֱאלֵֹ֣הינּו ַנְזִּֽכיר: | ְַוֲאַ֓נְחנּו ְיהָ֥וה הֹוִׁ֑שיָעה ַ֝הֶּ֗מֶלך ַיֲﬠֵנ֥נּו ְביֹום-ָקְרֵֽאנּו: )י( ַוִּנְתעֹוָֽדד: ְָָּ֥פרק כא ְֽיהָ֗וה ְּבָעְּזך ִיְׂשַמח-ֶ֑מֶלך ּוִביׁ֥שּוָעְת֗ך ַמה-ָ֥יֶגיל )ב( ַלְמַנֵ֗צַח ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ּּ)א( ִּֽכי- )ד( ַּתֲאַ֣ות ִ֭לּבֹו ָנַ֣תָּתה ֑לֹו ַוֲאֶ֥רֶׁשת ְׂ֝שָפָ֗תיו ַּבל-ָמַנְ֥עָּת ֶּֽסָלה: )ג( ְָּמֹֽאד: ָׁשַ֣אל ִ֭מְּמך ָנַ֣תָּתה | ַחִ֤יים )ה( ְְָּּ֭תַקְּדֶמּנּו ִּבְר֣כֹות ֑טֹוב ָּתִׁ֥שית ְ֝לֹראׁ֗שֹו ֲﬠֶ֣טֶרת ָּֽפז: )ז( ָג֣דֹול ְּ֭כבֹודֹו ִּביׁשּוָעֶ֑תך ֥הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּו֥ה ָעָֽליו: )ו( ְָ֑לֹו ֹ֥אֶרך ָיִ֗מים עֹוָ֥לם ָוֶֽﬠד: ִּֽכי-ַ֭הֶּמֶלך ֹּבֵ֣טַח )ח( ִּֽכי-ְתִׁשיֵ֣תהּו ְבָר֣כֹות ָלַ֑ﬠד ְּתַחֵּ֥דהּו ְ֝בִׂשְמָ֗חה ֶאת-ָּפֶנֽיך:

תהילים ליום ראשון

ּפרק כב ֵאִ֣לי ֵ֭אִלי ָלָ֣מה ֲﬠַזְבָּ֑תִני ָר֥חֹוק )ב( ַ֭לְמַנֵצַח ַעל-ַאֶיֶ֥לת ַהַּׁ֗שַחר ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ּּ)א( אלַֹ֗הי ֶאְקָ֣רא ֖יֹוָמם ְו֣לֹא ַתֲﬠֶנ֑ה ְוַ֗לְיָלה ְֽולֹא-ֽדּוִמָ֥יה )ג( ִָּֽ֝מיׁשּוָעִ֗תי ִּדְבֵ֥רי ַׁשֲאָגִֽתי: ְּ֭בך ָּבְט֣חּו ֲאֹבֵ֑תינּו ָּ֝בְט֗חּו )ה( ְוַאָּ֥תה ָק֑דֹוׁש יֹוֵׁ֗שב ְּתִה֥לֹות ִיְׂשָרֵֽאל: )ד( ִָָּֽ֖לי: ְוָאֹנִ֣כי תֹוַ֣לַעת ְולֹא- )ז( ֵאֶ֣ליך ָזֲﬠ֣קּו ְוִנְמָ֑לטּו ְּבך ָבְט֣חּו ְולֹא-ֽבֹוׁשּו: )ו( ַֽוְּתַפְלֵֽטמֹו: )ט( ָּכל-ֹ֭רַאי ַיְלִ֣ﬠגּו ִ֑לי ַיְפִ֥טירּו ְ֝בָׂשָ֗פה ָיִ֥ניעּו ֹֽראׁש: )ח( ִּּ֑איׁש ֶחְרַּ֥פת ָ֝אָ֗דם ּוְב֥זּוי ָֽﬠם: ִּֽכי-ַאָּ֣תה ֹגִ֣חי ִמָּ֑בֶטן ַ֝מְבִטיִ֗חי ַעל- )י( ָֹּ֣גל ֶאל-ְיהָ֣וה ְיַפְלֵ֑טהּו ַיִציֵ֗להּו ִּ֘כי ָ֥חֵֽפץ ּֽבֹו: ַאל-ִּתְרַ֣חק )יב( ָ֭עֶליך ָהְׁשַ֣לְכִּתי ֵמָ֑רֶחם ִמֶּ֥בֶטן ִ֝אִּ֗מי ֵ֣אִלי ָֽאָּתה: )יא( ְׁשֵ֥די ִאִּֽמי: ְ֭סָבבּוִני ָּפִ֣רים ַרִּ֑בים ַאִּביֵ֖רי ָבָׁ֣שן )יג( ִ֭מֶּמִּני ִּכי-ָצָ֣רה ְקרֹוָ֑בה ִּכי-ֵ֥אין עֹוֵזֽר: ַּכַּ֥מִים ִנְׁשַּפְכִּת֮י ְוִהְתָּֽפְר֗דּו )טו( ָּפ֣צּו ָעַ֣לי ִּפיֶ֑הם ַ֝אְרֵ֗יה ֹטֵ֥רף ְוֹׁשֵֽאג: )יד( ְִּכְּתֽרּוִני: ֹּכִ֗חי ּוְלׁשֹוִני | ָ֘יֵ֤בׁש ַּכֶ֨חֶרׂש )טז( ָּֽכל-ַעְצ֫מֹוָ֥תי ָהָ֣יה ִ֭לִּבי ַּכּדֹוָנ֑ג ָנֵ֗מס ְּב֣תֹוך ֵמָֽﬠי: ִּ֥כי ְסָב֗בּוִני ְּכָ֫לִ֥בים ֲﬠַ֣דת ְ֭מֵרִעים )יז( ֻמְדָּ֣בק ַמְלקֹוָ֑חי ְֽוַלֲﬠַפר-ָ֥מֶות ִּתְׁשְּפֵֽתִני: )יט( ֲאַסֵּ֥פר ָּכל-ַעְצמֹוָ֑תי ֵ֥הָּמה ַיִּ֗ביטּו ִיְראּו-ִֽבי: )יח( ִּהִּקי֑פּוִני ָּ֝כֲאִ֗רי ָיַ֥די ְוַרְגָֽלי: ְוַאָּ֣תה ְיהָוה ַאל-ִּתְרָ֑חק ֱ֝אָילּוִ֗תי )כ( ְּיַחְל֣קּו ְבָגַ֣די ָלֶ֑הם ְוַעל-ְ֝לבּוִׁ֗שי ַיִּ֥פילּו גֹוָֽרל: ֭הֹוִׁשיֵעִני ִמִּ֣פי )כב( ַהִ֣ציָלה ֵמֶ֣חֶרב ַנְפִׁ֑שי ִמַיד-ֶּ֝֗כֶלב ְיִחיָדִֽתי: )כא( ְְָָּ֣לֶעְזָ֥רִתי ֽחּוָׁשה: )כד( ֲאַסְּפָ֣רה ִׁשְמך ְלֶאָ֑חי ְּב֖תֹוך ָקָ֣הל ֲאַהְלֶֽלך: )כג( ַּאְרֵי֑ה ּוִמַּקְרֵנ֖י ֵרִ֣מים ֲﬠִניָֽתִני: ִּ֤כי )כה( ַֽהְל֗לּוהּו ָּכל-ֶ֣זַרע ַיֲﬠֹ֣קב ַּכְּב֑דּוהּו ְו֥גּורּו ִ֝מֶּ֗מּנּו ָּכל-ֶ֥זַרע ִיְׂשָרֵֽאל: | ִיְרֵ֤אי ְיהָ֨וה )כו( ָּּֽלֹא-ָבָ֨זה ְו֪לֹא ִׁשַּ֡קץ ֱﬠ֬נּות ָעִ֗ני ְולֹא-ִהְסִּ֣תיר ָּפָנ֣יו ִמֶּ֑מּנּו ּוְבַׁשְּו֖עֹו ֵאָ֣ליו ָׁשֵֽמַע: ְוִיְׂשָּ֗בעּו | ֹיאְכ֬לּו ֲﬠָנִ֨וים )כז( ֵ֥מִאְּת֗ך ְֽתִהָ֫לִ֥תי ְּבָקָ֥הל ָ֑רב ְנָדַ֥רי ֲ֝אַׁשֵ֗לם ֶ֣נֶגד ְיֵרָֽאיו: ְוָיֻׁ֣שבּו ֶאל-ְ֭יהָוה ָּכל-ַאְפֵסי- | ִיְזְּכ֤רּו )כח( ְָּיַֽהְל֣לּו ְיהָוה ֹּ֣דְרָׁ֑שיו ְיִ֖חי ְלַבְבֶ֣כם ָלַֽﬠד: ִּ֣כי ַ֭ליהָוה ַהְּמלּוָ֑כה ּוֹמֵׁ֗של )כט( ָּּ֑אֶרץ ְוִֽיְׁשַּתֲח֥וּו ְ֝לָפֶ֗ניך ָּֽכל-ִמְׁשְּפ֥חֹות גֹוִֽים: ָּֽכל-ִּדְׁשֵני-ֶ֗אֶרץ ְלָפָנ֣יו ִיְכְרעּו ָּכל-יֹוְרֵ֣די ָעָ֑פר ְוַנְפׁ֗שֹו | ָאְכ֬לּו ַוִֽיְׁשַּתֲחּ֨וּו )ל( ַֹּּּּבגֹוִֽים: ָיֹבאּו ְוַיִ֣גידּו ִצְדָק֑תֹו ְלַ֥ﬠם נֹוָ֗לד )לב(֭ ֶ֥זַרע ַֽיַעְבֶ֑דנּו ְיֻסַּ֖פר ַֽלאֹדָנ֣י ַלּֽדֹור: )לא( ֣לא ִחָיֽה: ִָָָּ֣כי ָעָֽׂשה: ִּתְמָ֣צא ָיְדך ְלָכל-ֹאְיֶ֑ביך ְיִֽמיְנך ִּתְמָ֥צא )ט( ָָּ ַּביהָ֑וה ּוְבֶ֥חֶסד ֶעְל֗יֹון ַּבל-ִיּֽמֹוט: ְּכַתּ֥נּור ֵאׁ֮ש ְלֵﬠ֪ת ָּ֫פֶנ֥יך ְיהָוה ְּבַאּ֣פֹו ְיַבְלֵ֑ﬠם ְֽוֹתאְכֵ֥לם ֵֽאׁש: | ְּתִׁשיֵ֤תמֹו )י( ָֹׂשְנֶֽאיך: ִּכי-ָנ֣טּו ָעֶ֣ליך ָרָ֑ﬠה ָֽחְׁש֥בּו )יב( ִּ֭פְרָימֹו ֵמֶ֣אֶרץ ְּתַאֵּ֑בד ְוַזְרָ֗עם ִמְּבֵנ֥י ָאָֽדם: ָ)יא( ֣רּוָמה )יד( ִּ֭כי ְּתִׁשיֵ֣תמֹו ֶׁ֑שֶכם ְּ֝בֵֽמיָתֶ֗ריך ְּתכֹוֵ֥נן ַעל-ְּפֵניֶֽהם: )יג( ְָָּ֝מִזָּ֗מה ַּבל-יּוָֽכלּו: ְיהָ֣וה ְּבֻﬠֶּז֑ך ָנִׁ֥שיָרה ּוְנַזְּמָרה ְגבּוָרֶֽתך:

תהילים ליום ראשון

פרק כג ִּבְנ֣אֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵ֑צִני ַעל-ֵ֖מי ְמֻנ֣חֹות )ב( ִמְז֥מֹור ְלָדִ֑וד ְיהָ֥וה ֹ֝רִ֗עי ֣לֹא ֶאְחָֽסר: ְּּ)א( ַ֤גם ִּֽכי-ֵאֵ֨לך ְּבֵג֪יא )ד( ַנְפִׁ֥שי ְיׁשֹוֵ֑בב ֽיְנֵ֥חִני ְבַמְעְגֵלי-ֶ֝֗צֶדק ְלַ֣מַען ְׁשֽמֹו: )ג( ְָָ֥יַנֲהֵֽלִני: )ה( ְְַצְלָ֡מֶות לֹא-ִ֘איָ֤רא ָ֗רע ִּכי-ַאָּ֥תה ִעָּמִ֑די ִׁשְבְטך ּוִמְׁשַעְנֶּ֗תך ֵ֣הָּמה ְיַֽנֲחֻֽמִני: ֤טֹוב | ַ֤אך )ו( ֻׁשְלָ֗חן ֥נֶגד ֹצְרָ֑רי ִּדַּׁ֖שְנָּת ַבֶּׁ֥שֶמן ֹ֝ראִׁ֗שי ּכֹוִ֥סי ְרָוָיֽה: | ְַּּתֲﬠֹ֬רך ְלָפַ֨ני ָוֶ֣חֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל-ְיֵ֣מי ַחָי֑י ְוַׁשְבִּ֥תי ְּבֵבית-ְ֝יהָ֗וה ְלֹ֣אֶרך ָיִֽמים: פרק כד ִּכי-֖הּוא ַעל-ַיִּ֣מים )ב( ְלָדִ֗וד ִ֫מְז֥מֹור ַֽליהָוה ָהָ֣אֶרץ ּוְמלֹוָ֑אה ֵּ֝תֵ֗בל ְוֹ֣יְׁשֵבי ָֽבה: ּּ)א( ִֽמי-ַיֲﬠֶ֥לה ְבַהר-ְיהָ֑וה ּוִמי-ָ֝יקּום ִּבְמ֥קֹום ָקְדֽׁשֹו: )ג( ְּיָסָ֑דה ְוַעל-ְ֝נָה֗רֹות ְיכֹוְנֶנָֽה: )ה( לֹא-ָנָׂ֣שא ַלָּׁ֣שְוא ַנְפִׁ֑שי ְו֖לֹא ִנְׁשַּ֣בע ְלִמְרָֽמה: | ְנִ֥קי ַכַּ֗פִים ּוַבר-ֵ֫לָ֥בב ֲאֶׁ֤שר )ד( ֶזה ּ֣דֹור )דרשו( ֹּדְרָׁ֑שיו )ו(֭ ִָיָּׂ֣שא ְ֭בָרָכה ֵמֵ֣את ְיהָ֑וה ּוְצָדָ֗קה ֵמֱאלֵֹ֥הי ִיְׁשֽעֹו: ָֽראֵׁשיֶ֗כם ְֽוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵ֣חי עֹוָ֑לם | ְׂש֤אּו ְׁשָעִ֨רים )ז( ְְְּמַבְקֵׁ֨שי ָפֶנ֖יך ַיֲﬠֹ֣קב ֶֽסָלה: ִ֥מי ֶז֮ה ֶ֤מֶלך ַהָּ֫כ֥בֹוד ְיהָוה ִעּ֣זּוז ְוִגּ֑בֹור ְיהָ֗וה ִגּ֥בֹור ִמְלָחָֽמה: )ח( ְְ֝וָי֗בֹוא ֶ֣מֶלך ַהָּכֽבֹוד: ִ֤מי ֣הּוא ֶז֮ה )י( ָֽראֵׁשיֶ֗כם ּוְׂשאּו ִּפְתֵ֣חי עֹוָ֑לם ְוָיֹבא ֶ֣מֶלך ַהָּכֽבֹוד: | ְׂש֤אּו ְׁשָעִ֨רים ְְ)ט( ֶ֤מֶלך ַהָּ֫כ֥בֹוד ְיהָ֥וה ְצָב֑אֹות ֤הּוא ֶ֖מֶלך ַהָּכ֣בֹוד ֶֽסָלה: ָָ֣פרק כה אלַֹ֗הי ְּבך ָ֭בַטְחִּתי ַאל-ֵא֑בֹוָׁשה ַאל-ַֽיַעְל֖צּו )ב( ְלָדִ֡וד ֵאֶ֥ליך ְיהָ֗וה ַנְפִׁ֥שי ֶאָּֽׂשא: ָָּ)א( ְּדָרֶ֣כיך ְיהָוה )ד( ַ֣גם ָּכל-֭קֶֹויך ֣לֹא ֵיֹ֑בׁשּו ֵיֹ֗בׁשּו ַהּבֹוְגִ֥דים ֵריָֽקם: )ג( ָָֹאְיַ֣בי ִֽלי: ְֽוַלְּמֵ֗דִני ִּֽכי-ַ֭אָּתה ֱאלֵֹ֣הי ִיְׁשִ֑ﬠי | ַהְדִ֘ריֵ֤כִני ַבֲאִמֶּ֨תך )ה( ָָָּ֥הֹוִדיֵ֑ﬠִני ֹ֖אְרחֹוֶ֣תיך ַלְּמֵֽדִני: )ז( ְזֹכר-ַרֲחֶ֣מיך ְיהָוה ַוֲחָסֶ֑דיך ִּ֖כי ֵמעֹוָ֣לם ֵֽהָּמה: )ו( ָָ֥֣אֹוְתך ִ֝קִּ֗ויִתי ָּכל-ַהֽיֹום: )ח( ּוְפָׁשַ֗עי ַאל-ִּ֫תְזֹּ֥כר ְּכַחְסְּדך ְזָכר-ִלי-ַ֑אָּתה ְלַ֖מַען טּוְבך ְיהָֽוה: | ְְַּחֹ֤טאות ְנעּוַ֨רי ַיְדֵ֣רך ֲﬠָנִוים ַּבִּמְׁשָּ֑פט ִֽויַלֵּ֖מד )ט( ּטֹוב-ְוָיָׁ֥שר ְיהָ֑וה ַעל-ֵּ֤כן יֹוֶ֖רה ַחָטִ֣אים ַּבָּֽדֶרך: ְלַֽמַען- )יא( ָּכל-ָאְר֣חֹות ְיהָוה ֶ֣חֶסד ֶוֱאֶ֑מת ְלֹנְצֵ֥רי ְ֝בִרי֗תֹו ְוֵעֹדָֽתיו: )י( ְֲָ֥ﬠָנִ֣וים ַּדְרּֽכֹו: ִמי-ֶז֣ה ָ֭הִאיׁש ְיֵ֣רא ְיהָ֑וה יֹוֶ֗רּנּו ְּבֶ֣דֶרך )יב( ִׁשְמך ְיהָ֑וה ְֽוָסַלְחָּ֥ת ַ֝לֲﬠֹוִ֗ני ִּ֣כי ַרב-ֽהּוא: ֣סֹוד ְיהָוה ִליֵרָ֑איו ּוְבִרי֗תֹו )יד( ַנְפׁשֹו ְּב֣טֹוב ָּתִ֑לין ְוַזְר֗עֹו ִ֣ייַרׁש ָֽאֶרץ: )יג(֭ ִיְבָֽחר: ְּפֵנה-ֵאַ֥לי )טז( ֵעיַנ֣י ָּ֭תִמיד ֶאל-ְיהָ֑וה ִּ֤כי ֽהּוא-יֹוִ֖ציא ֵמֶ֣רֶׁשת ַרְגָֽלי: )טו( ְלהֹוִדיָֽﬠם: ְרֵ֣אה )יח( ָצ֣רֹות ְלָבִ֣בי ִהְרִ֑חיבּו ִ֝מְּמֽצּוקֹוַ֗תי הֹוִציֵֽאִני: )יז( ְוָחֵּנִ֑ני ִּֽכי-ָיִ֖חיד ְוָעִנ֣י ָֽאִני: ְרֵֽאה-אֹוְיַ֥בי ִּכי-ָ֑רּבּו ְוִׂשְנַ֖את ָחָ֣מס ) יט( ְָּ֭עְנִיי ַוֲﬠָמִ֑לי ְוָׂ֗שא ְלָכל-ַחֹטאוָֽתי: ֹּתם-ָוֹ֥יֶׁשר )כא( ָׁשְמָ֣רה ַנְפִׁשי ְוַהִציֵ֑לִני ַאל-ֵ֝א֗בֹוׁש ִּֽכי-ָחִ֥סיִתי ָֽבך: )כ( ְָּׂשֵנֽאּוִני: ְּפֵ֣דה ֱאלִֹהים ֶאת-ִיְׂשָרֵ֑אל ִ֝מֹּ֗כל ָֽצרֹוָתיו: )כב( ִּיְצ֑רּוִני ִּ֝֗כי ִקִּויִֽתיך:

פרק כו )ב( ָׁשְפֵ֤טִני ְיהָ֗וה ִּֽכי-ֲ֭אִני ְּבֻתִּ֣מי ָהַ֑לְכִּתי ּוַביהָ֥וה ָּ֝בַ֗טְחִּתי ֣לֹא ֶאְמָֽﬠד: | ְלָדִ֨וד ָ)א( ִּֽכי-ַ֭חְסְּדך ְלֶ֣נֶגד ֵעיָנ֑י )ג( ְָּּבָחֵ֣נִני ְיהָ֣וה ְוַנֵּ֑סִני )צרופה( ָצְרָ֖פה ִכְליֹוַ֣תי ְוִלִּֽבי: לֹא֭-ָיַׁשְבִּתי ִעם-ְמֵתי-ָׁ֑שְוא ְוִ֥ﬠם ַנֲﬠָלִ֗מים ֣לֹא ָאֽבֹוא: )ד( ְ֝וִהְתַהַ֗לְכִּתי ַּבֲאִמֶּֽתך: ֶאְרַ֣חץ ְּבִנָּק֣יֹון ַּכָּ֑פי ַוֲאֹסְבָב֖ה )ו( ָׂ֭שֵנאִתי ְקַ֣הל ְמֵרִ֑ﬠים ְוִעם-ְ֝רָׁשִ֗עים ֣לֹא ֵאֵֽׁשב: ָָ֣)ה( ְֽיהָ֗וה )ח( ַ֭לְׁשִמַע ְּב֣קֹול ּתֹוָ֑דה ּוְלַסֵּ֗פר ָּכל-ִנְפְלאֹוֶֽתיך: )ז( ֶָָאת-ִמְזַּבֲחך ְיהָֽוה: ַאל-ֶּתֱאֹ֣סף ִעם-ַחָטִ֣אים ַנְפִׁ֑שי )ט( ָּּ֭אַהְבִּתי ְמ֣עֹון ֵּביֶ֑תך ּוְמ֗קֹום ִמְׁשַּ֥כן ְּכבֹוֶֽדך: ַוֲאִני )יא(֭ ֲאֶׁשר-ִּביֵדיֶ֥הם ִזָּ֑מה ִֽויִמיָ֗נם ָ֣מְלָאה ֹּֽׁשַחד: )י( ְְְוִעם-ַאְנֵׁ֖שי ָדִ֣מים ַחָיֽי: ַרְגִלי ָֽﬠְמָ֣דה ְבִמיׁ֑שֹור ְּ֝בַמְקֵהִ֗לים ֲאָבֵ֥רך ְיהָֽוה: )יב(֭ ְּבֻתִּ֥מי ֵאֵ֗לך ְּפֵ֣דִני ְוָחֵּֽנִני: תהילים ליום ראשון ּפרק כז ִּבְקֹ֤רב )ב( אֹוִ֣רי ְוִיְׁשִעי ִמִּ֣מי ִאיָ֑רא ְיהָ֥וה ָֽמעֹוז-ַ֝חַ֗יי ִמִּ֥מי ֶאְפָֽחד: | ְיהָ֤וה | ְלָדִ֨וד )א( ִאם-ַּתֲחֶ֬נה )ג( ְמֵרִעי֮ם ֶלֱאֹ֪כל ֶאת-ְּבָׂ֫שִ֥רי ָצַ֣רי ְוֹאְיַ֣בי ִ֑לי ֵ֖הָּמה ָכְׁש֣לּו ְוָנָֽפלּו: | ָעַ֨לי | ַאַ֤חת )ד( ַמֲחֶנ֮ה ֽלֹא-ִייָ֪רא ִ֫לִּ֥בי ִאם-ָּת֣קּום ָ֭עַלי ִמְלָחָ֑מה ְּ֝בֹ֗זאת ֲאִ֣ני בֹוֵֽטַח: | ָּעַ֨לי ָּׁשַ֣אְלִּתי ֵֽמֵאת-ְיהָו֮ה אֹוָ֪תה ֲאַ֫בֵּ֥קׁש ִׁשְבִּ֣תי ְּבֵבית-ְ֭יהָוה ָּכל-ְיֵ֣מי ַחַי֑י ַלֲח֥זֹות ְּבֻסֹּכ֮ה ְּב֪יֹום ָ֫רָ֥ﬠה ַיְסִּתֵרִני ְּבֵ֣סֶתר | ִּ֤כי ִיְצְּפֵ֨נִני )ה( ְּבֹֽנַעם-ְ֝יהָ֗וה ּוְלַבֵּ֥קר ְּבֵהיָכֽלֹו: ְוַעָּ֨תה ָי֪רּום ֹראִׁ֡שי ַ֤ﬠל ֹֽאְיַ֬בי ְֽסִביבֹוַ֗תי ְוֶאְזְּבָ֣חה ְ֭בָאֳהלֹו )ו( ָאֳה֑לֹו ְּ֝ב֗צּור ְירֹוְמֵֽמִני: ְׁשַמע-ְיהָו֖ה קֹוִ֥לי ֶאְקָ֗רא ְוָחֵּ֥נִני ַוֲﬠֵֽנִני: )ז( ִָָָ֤זְבֵ֣חי ְתרּוָ֑ﬠה ָאִׁ֥שיָרה ַוֲאַזְּמָ֗רה ַליהָֽוה: ִמֶּמִּנ֮י | ַאל-ַּתְסֵּ֬תר ָּפֶ֨ניך )ט( ָאַ֣מר ִ֭לִּבי ַּבְּקׁ֣שּו ָפָנ֑י ֶאת-ָּפֶנ֖יך ְיהָ֣וה ֲאַבֵּֽקׁש: | ְלך ָ)ח( ִּכי- )י( ַָּֽאל-ַּתט-ְּבַ֗אף ַ֫עְבֶּ֥דך ֶעְזָרִ֥תי ָהִ֑ייָת ַֽאל-ִּתְטֵׁ֥שִני ְוַאל-ַּֽ֝תַעְזֵ֗בִני ֱאלֵֹ֥הי ִיְׁשִֽﬠי: ֤הֹוֵ֥רִני ְיהָ֗וה ַּ֫דְרֶּ֥כך ּוְנֵחִני ְּבֹ֣אַרח ִמיׁ֑שֹור )יא( ָאִ֣בי ְוִאִּ֣מי ֲﬠָז֑בּוִני ַֽויהָ֣וה ַֽיַאְסֵֽפִני: )יג( ַֽאל-ִּ֭תְּתֵנִני ְּבֶנֶ֣פׁש ָצָ֑רי ִּ֥כי ָֽקמּו-ִ֥בי ֵֽﬠֵדי-ֶׁ֝֗שֶקר ִויֵ֥פַח ָחָֽמס: )יב( ְּ֝לַ֗מַען ׁשֹוְרָֽרי: ַקֵּ֗וה ֶאל-ְי֫הָ֥וה ֲחַזק ְוַיֲאֵ֣מץ )יד( ָׄׄלּוֵ֗לׄא ֶ֭הֱאַמְנִּתי ִלְר֥אֹות ְּֽבטּוב-ְיהָ֗וה ְּבֶ֣אֶרץ ַחִֽיים: ִלֶּ֑בך ְוַקֵּ֗וה ֶאל-ְיהָֽוה: ָפרק כח ֶאְקָ֗רא צּוִר֮י ַֽאל-ֶּתֱחַ֪רׁש ִ֫מֶּ֥מִּני ֶּפן-ֶּֽתֱחֶׁ֥שה ִמֶּ֑מִּני | ְלָדִ֡וד ֵ֘אֶ֤ליך ְיהָ֨וה ָ)א( ְׁשַ֤מע ֣קֹול ַּ֭תֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִ֣ﬠי ֵאֶ֑ליך ְּבָנְׂשִ֥אי ָיַ֗די ֶאל- )ב( ְָ֝וִנְמַׁ֗שְלִּתי ִעם-֥יֹוְרֵדי ֽבֹור: ַאל-ִּתְמְׁשֵ֣כִני ִעם-ְרָׁשִעי֮ם ְוִעם-ֹּ֪פֲﬠֵ֫לי ָ֥אֶון ֹּדְבֵ֣רי ָׁ֭שלֹום ִעם- )ג( ְּדִ֥ביר ָקְדֶֽׁשך: ֶּתן-ָלֶ֣הם ְּכָפֳﬠָל֮ם ּוְכֹ֪רַע ַֽמַעְלֵ֫ליֶ֥הם ְּכַמֲﬠֵׂ֣שה ְיֵדיֶהם )ד( ֵּּֽרֵעיֶ֑הם ְוָרָ֗עה ִּבְלָבָֽבם: ִּ֤כי ֤לֹא ָיִ֡בינּו ֶאל-ְּפֻע֣לֹת ְיהָוה ְוֶאל-ַמֲﬠֵׂ֣שה ָיָ֑דיו )ה( ֵּ֣תן ָלֶ֑הם ָהֵׁ֖שב ְגמּוָ֣לם ָלֶֽהם:

ְתהילים ליום ראשון ֻﬠִּ֥זי ּוָמִגִּנ֮י ּ֤בֹו | ְיהָ֤וה )ז( ָּב֥רּוך ְיהָ֑וה ִּכי-ָׁ֝שַמע ֣קֹול ַּתֲחנּוָנֽי: )ו( ּ֝ ֶיֶהְרֵ֗סם ְו֣לֹא ִיְבֵנֽם: ְיהָ֥וה ֹֽעז-ָ֑למֹו ּוָ֘מ֤עֹוז ְיׁשּו֖עֹות )ח( ְָָָבַ֥טח ִלִּ֗בי ְֽוֶ֫נֱﬠָ֥זְרִּתי ַוַיֲﬠ֥לֹז ִלִּ֑בי ּוִמִּׁשיִ֥רי ֲאהֹוֶֽדּנּו: ֶאת-ַעֶּ֗מך ּוָבֵ֥רך ֶאת-ַנֲחָלֶ֑תך ּוְרֵ֥ﬠם ְוַנְּׂשֵ֗אם ַעד- | הֹוִׁ֤שיָעה )ט( ְמִׁשי֣חֹו ֽהּוא: ָהעֹוָֽלם: פרק כט ָה֣בּו ַֽליהָוה ְּכ֣בֹוד )ב( ִמְז֗מֹור ְלָ֫דִ֥וד ָה֣בּו ַֽליהָוה ְּבֵנ֣י ֵאִ֑לים ָה֥בּו ַ֝ליהָ֗וה ָּכ֥בֹוד ָוֹֽעז: )א( ֥קֹול ְיהָ֗וה ַעל-ַ֫הָּ֥מִים ֵֽאל-ַהָּכ֥בֹוד )ג( ְׁש֑מֹו ִהְׁשַּתֲח֥וּו ַ֝ליהָ֗וה ְּבַהְדַרת-ֹֽקֶדׁש: ֣קֹול ְיהָוה )ה( קֹול-ְיהָ֥וה ַּבֹּ֑כַח ֥קֹול ְיהָ֗וה ֶּבָהָֽדר: )ד( ִּּהְרִ֑ﬠים ְיהָ֗וה ַעל-ַ֥מִים ַרִּֽבים: ַוַיְרִקיֵ֥דם ְּכמֹו-ֵ֑ﬠֶגל ְלָב֥נֹון ְוִׂשְרֹ֗ין )ו( ֹׁשֵ֣בר ֲאָרִ֑זים ַוְיַׁשֵּ֥בר ְיהָ֗וה ֶאת-ַאְרֵז֥י ַהְלָבֽנֹון: ֣קֹול ְיהָוה ָיִ֣חיל ִמְדָּ֑בר ָיִ֥חיל )ח( קֹול-ְיהָ֥וה ֹחֵ֗צב ַלֲה֥בֹות ֵֽאׁש: )ז( ְּּּּכ֣מֹו ֶבן-ְרֵאִֽמים: ְיחֹוֵ֣לל ַאָילֹו֮ת ַֽוֶיֱחֹׂ֪שף ְיָ֫ע֥רֹות ּוְבֵהיָכ֑לֹו ֻּ֝כ֗לֹו | ֤קֹול ְיהָ֨וה )ט( ְְּ֝יהָ֗וה ִמְדַּ֥בר ָקֵֽדׁש: ְֽיהָ֗וה ֹ֖עז ְלַעּ֣מֹו ִיֵּ֑תן )יא( ְיהָוה ַלַּמּ֣בּול ָיָׁ֑שב ַוֵיֶׁ֥שב ְיהָ֗וה ֶ֣מֶלך ְלעֹוָֽלם: )י(֭ ְֹאֵ֥מר ָּכֽבֹוד: ְיָבֵ֖רך ֶאת-ַעּ֣מֹו ַבָּׁשֽלֹום: | ְיהָ֓וה

תהילים ליום שני

ָּ֣פרק ל ֲארֹוִמְמך ְיהָוה ִּ֣כי ִדִליָ֑תִני ְולֹא-ִׂשַּ֖מְחָּת )ב( ִמְז֡מֹור ִׁשיר-ֲחֻנַּ֖כת ַהַּ֣בִית ְלָדִֽוד: ָ)א( ְֽיהָ֗וה ֶֽהֱﬠִ֣ליָת ִמן-ְׁש֣אֹול )ד( ְיהָ֥וה ֱאלָֹ֑הי ִׁשַּ֥וְעִּתי ֵ֝אֶ֗ליך ַוִּתְרָּפֵֽאִני: )ג( ֹּּאְיַ֣בי ִֽלי: ַזְּמ֣רּו ַליהָ֣וה ֲחִסיָ֑דיו ְוהֹו֗דּו ְלֵזֶ֣כר )ה( ַּנְפִׁ֑שי ִ֝חִייַ֗תִני )מיורדי(-ִמָֽיְרִדי-ֽבֹור: ַוֲאִני )ז(֭ ְּבַאּ֮פֹו ַחִי֪ים ִּבְר֫צֹו֥נֹו ָּ֭בֶעֶרב ָיִ֥לין ֶּ֗בִכי ְוַלֹּ֥בֶקר ִרָּנֽה: | ִּ֤כי ֶ֨רַגע )ו( ָָקְדֽׁשֹו: ְֽיהָ֗וה ִּבְרצֹוְנ֮ך ֶהֱﬠַ֪מְדָּתה ְֽלַהְרִ֫רי ֹ֥עז )ח( ָָָאַ֣מְרִּתי ְבַׁשְלִ֑וי ַּבל-ֶאּ֥מֹוט ְלעֹוָֽלם: ַמה- )י( ֵאֶ֣ליך ְיהָ֣וה ֶאְקָ֑רא ְוֶאל-ֲ֝אֹדָ֗ני ֶאְתַחָּֽנן: )ט( ִָָּ֥הְסַּ֥תְרָּת ָפֶ֗ניך ָהִ֥ייִתי ִנְבָֽהל: ְׁשַמע-ְיהָ֥וה ְוָחֵּנִ֑ני )יא( ֶּ֥בַצע ְּבָדִמ֮י ְּבִרְדִּ֪תי ֶ֫אל-ָׁ֥שַחת ֲהיֹוְדך ָעָ֑פר ֲהַיִ֥גיד ֲאִמֶּֽתך: ָהַ֣פְכָּת ִמְסְּפִד֮י ְלָמ֪חֹול ִ֥לי ִּפַּ֥תְחָּת ַׂשִּ֑קי ַֽוְּתַאְּזֵ֥רִני ִׂשְמָֽחה: )יב( הֵיה-ֹעֵז֥ר ִֽלי: ְָָ֣֝יהָוה ְיַזֶּמְרך ָ֭כבֹוד ְו֣לֹא ִיֹּ֑דם ְיהָ֥וה ֱ֝אלַֹ֗הי ְלעֹוָ֥לם אֹוֶֽדך: | ְלַ֤מַען ּ)יג( ָָ֥֖פרק לא ְּבך ְיהָ֣וה ָ֭חִסיִתי ַאל-ֵא֣בֹוָׁשה ְלעֹוָ֑לם ְּבִצְדָקְתך )ב( ַלְמַנֵ֗צַח ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ָּּ)א( ְֽלצּור-ָ֭מעֹוז ְלֵ֥בית ְמצּו֗דֹות | ָאְזְנ֮ך ְמֵהָ֪רה ַהִ֫ציֵ֥לִני ֱהֵי֤ה ִ֨לי | ַהֵ֤טה ֵאַ֨לי )ג( ַָּּפְלֵֽטִני: )ה( ִּֽכי-ַסְלִ֣ﬠי ּוְמצּוָדִ֣תי ָ֑אָּתה ּוְלַ֥מַען ִׁ֝שְמ֗ך ַּֽתְנֵ֥חִני ּוְתַנֲהֵֽלִני: )ד( ְָלהֹוִׁשיֵֽﬠִני: ְּבָיְד֮ך ַאְִפ֪קיד ֫רּוִ֥חי ָּפִ֖דיָתה אֹוִ֥תי )ו( ּתֹוִציֵ֗אִני ֵמֶ֣רֶׁשת זּו ָ֣טְמנּו ִ֑לי ִּֽכי-ַ֝אָּתה ָֽמעּוִּֽזי: )ח( ָׂשֵ֗נאִתי ַהֹּׁשְמִ֥רים ַהְבֵלי-ָׁ֑שְוא ַוֲאִ֗ני ֶאל-ְיהָ֥וה ָּבָֽטְחִּתי: )ז( ְָיהָ֗וה ֵ֣אל ֱאֶֽמת: ְו֣לֹא )ט( ָּאִ֥גיָלה ְוֶאְׂשְמָ֗חה ְּבַ֫חְסֶּ֥דך ֲאֶׁ֣שר ָרִאיָת ֶאת-ָעְנִ֑יי ָיַ֗דְעָּת ְּבָצ֥רֹות ַנְפִֽׁשי: ָחֵּ֥נִני ְיהָו֮ה ִּ֤כי ַ֫צר-ִ֥לי ָעְׁשָׁ֖שה )י( ִּ֭הְסַגְרַּתִני ְּבַיד-אֹוֵי֑ב ֶֽהֱﬠַ֖מְדָּת ַבֶּמְרָ֣חב ַרְגָֽלי: ִּ֤כי ָכ֪לּו ְבָי֡גֹון ַחַי֮י ּוְׁשנֹוַ֪תי ַּבֲאָ֫נָ֥חה ָּכַׁ֣של ַּבֲﬠֹוִ֣ני ֹכִ֑חי )יא( ְבַ֥כַעס ֵעיִ֗ני ַנְפִׁ֥שי ּוִבְטִֽני: ְמֹא֮ד ּוַ֪פַחד ִֽלְמֻיָּ֫דָ֥ﬠי ֹרַ֥אי | ִמָּכל-ֹצְרַ֨רי ָהִי֪יִתי ֶחְרָּ֡פה ְוִלֲׁשֵכַ֨ני )יב( ַּוֲﬠָצַ֥מי ָעֵֽׁשׁשּו: | ִּ֤כי ָׁשַ֨מְעִּתי )יד( ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵ֣מת ִמֵל֑ב ָ֝הִ֗ייִתי ִּכְכִ֥לי ֹאֵֽבד: )יג(֭ ַָּב֑חּוץ ָנְד֥דּו ִמֶּֽמִּני: ָעֶ֣ליך | ַוֲאִ֤ני )טו( ִָּּ֥דַּ֥בת ַרִּבי֮ם ָמ֪גֹור ִמָּ֫סִ֥ביב ְּבִהָּוְסָ֣דם ַיַ֣חד ָעַ֑לי ָלַ֖קַחת ַנְפִׁ֣שי ָזָֽממּו: ְּבָיְדך ִעֹּתָ֑תי ַהִ֘ציֵ֤לִני ִמַיד-֝אֹוְיַ֗בי )טז ( ָָָָּבַ֣טְחִּתי ְיהָ֑וה ָ֝אַ֗מְרִּתי ֱאלַֹ֥הי ָֽאָּתה: ְֽיהָ֗וה ַאל-ֵ֭אבֹוָׁשה )יח( ָהִ֣איָרה ָ֭פֶניך ַעל-ַעְבֶּ֑דך ֖הֹוִׁשיֵ֣ﬠִני ְבַחְסֶּֽדך: )יז( ָּוֵמֹרְדָֽפי: ֵּ֥תָאַ֗לְמָנה ִׂשְפֵ֫תי ָׁ֥שֶקר ַהֹּדְב֖רֹות )יט( ִָָּּ֣כי ְקָראִ֑תיך ֵיֹ֥בׁשּו ְ֝רָׁשִ֗עים ִיְּד֥מּו ִלְׁשֽאֹול: ָ֤מה ַֽרב-טּוְב֮ך ֲאֶׁשר-ָצַ֪פְנָּת ִֽליֵ֫רֶ֥איך ָּ֭פַעְלָּת )כ( ְַָעל-ַצִּ֥דיק ָעָ֗תק ְּבַגֲאָ֥וה ָוֽבּוז: ְּבֵ֥סֶתר ָּפֶני֮ך ֵֽמֻרְכֵ֫סי ִ֥איׁש ִּתְצְּפֵנ֥ם | ַּתְסִּתיֵ֤רם )כא( ַלֹחִ֣סים ָּ֑בך ֶ֗נֶגד ְּבֵנ֣י ָאָדם:

תהילים ליום שני

ְ | ַוֲאִ֤ני )כג( ָּב֥רּוך ְיהָ֑וה ִּ֥כי ִהְפִל֘יא ַחְסּ֥דֹו ִ֝֗לי ְּבִ֣ﬠיר ָמֽצֹור: )כב( ְָָּבֻסָּ֗כה ֵמִ֥ריב ְלֹׁשֽנֹות: )כד( ָּ֘אַ֤מְרִּתי ְבָחְפִ֗זי ִנְגַרְזִּת֮י ִמֶּ֪נֶגד ֵ֫עיֶנ֥יך ָאֵ֗כן ָׁ֭שַמְעָּת ֥קֹול ַּתֲחנּוַ֗ני ְּבַׁשְּוִ֥ﬠי ֵאֶֽליך: ֶֽאֱה֥בּו ֶאת-ְיהָ֗וה ָּֽכל-ֲחִ֫סיָ֥דיו ֱאמּוִנים ֹנֵ֣צר ְיהָ֑וה ּוְמַׁשֵ֥לם ַעל-ֶ֝֗יֶתר ֹעֵׂ֥שה ַגֲאָֽוה: ִ֭חְזקּו ְוַיֲאֵ֣מץ ְלַבְבֶ֑כם ָּכל-ַ֝הְמַיֲחִ֗לים ַליהָֽוה: )כה( פרק לב ַ֥אְֽׁשֵרי ָאָ֗דם ֤לֹא ַיְחֹׁ֬שב )ב( ְלָדִ֗וד ַ֫מְׂשִּ֥כיל ַאְׁשֵ֥רי ְֽנׂשּוי-ֶּ֗פַׁשע ְּכ֣סּוי ֲחָטָֽאה: ּּ)א( ִּֽכי-ֶ֭הֱחַרְׁשִּתי ָּב֣לּו ֲﬠָצָ֑מי ְּ֝בַׁשֲאָגִ֗תי ָּכל-ַהֽיֹום: )ג( ְְָיהָ֣וה ֣לֹו ָעֹ֑ון ְוֵ֖אין ְּברּו֣חֹו ְרִמָיה: ַחָטאִ֨תי )ה( יֹוָ֣מם ָוַלְיָל֮ה ִּתְכַּ֥בד ָעַ֗לי ָ֫יֶ֥דך ֶנְהַּ֥פך ְלַׁשִּ֑די ְּבַחְרֹ֖בֵני ַ֣קִיץ ֶֽסָלה: | ִּ֤כי ָּ֘)ד( ָּאֹוִ֪דיֲﬠ֡ך ַוֲﬠֹוִ֤ני ֽלֹא-ִכִּ֗סיִתי ָאַ֗מְרִּתי אֹוֶ֤דה ֲﬠֵ֣לי ְ֭פָׁשַעי ַליהָ֑וה ְוַאָּ֨תה ָ֘נָׂ֤שאָת ֲﬠֹ֖ון ֵאֶלי֮ך ְלֵﬠ֪ת ְ֫מֹ֥צא ַ֗רק ְ֭לֵׁשֶטף ַ֣מִים | ַעל-ֹ֡זאת ִיְתַּפֵ֬לל ָּכל-ָחִ֨סיד )ו( ַּּּחָטאִ֣תי ֶֽסָלה: )ח( ֵ֥סֶתר ִל֮י ִמַ֪צר ִּ֫תְצֵ֥רִני ָרֵּנ֥י ַפֵל֑ט ְּת֖סֹוְבֵ֣בִני ֶֽסָלה: | ַאָּ֤תה )ז( ְְַָָָּּרִּ֑בים ֵ֝אָ֗ליו ֣לֹא ַיִֽגיעּו: ְּכ֥סּוס ְּכֶפֶר֮ד | ַאל-ִּֽתְה֤יּו )ט( ְֽואֹוְר֗ך ְּבֶֽדֶרך-֥זּו ֵתֵל֑ך ִֽאיֲﬠָ֖צה ָעֶ֣ליך ֵעיִֽני: | ַָאְׂשִּֽכיְל֨ך ַרִּ֥בים ַמְכאֹוִ֗בים ָלָ֫רָׁ֥שע )י( ֵ֤אין ָ֫הִ֥בין ְּבֶֽמֶתג-ָוֶ֣רֶסן ֶעְד֣יֹו ִלְב֑לֹום ַּ֝֗בל ְקֹ֣רב ֵאֶֽליך: ִׂשְמ֬חּו ַֽביהָ֣וה ְוִגילּו ַצִּדיִ֑קים ְוַהְרִ֗נינּו ָּכל- )יא( ְוַהּבֹוֵ֥טַח ַּביהָ֑וה ֶ֝֗חֶסד ְיסֹוְבֶֽבּנּו: ִיְׁשֵרי-ֵֽלב: ּפרק לג הֹו֣דּו ַליהָ֣וה ְּבִכּ֑נֹור ְּבֵנֶ֥בל )ב( ַרְּנ֣נּו ַ֭צִּדיִקים ַּֽביהָ֑וה ַ֝לְיָׁשִ֗רים ָנאָ֥וה ְתִהָֽלה: ּ)א( ִּֽכי-ָיָׁ֥שר ְּדַבר- )ד( ִֽׁשירּו-֖לֹו ִׁ֣שיר ָחָ֑דׁש ֵהיִ֥טיבּו ַנֵ֗גן ִּבְתרּוָֽﬠה: )ג( ָ֝עׂ֗שֹור ַזְּמרּו-ֽלֹו: ֹ֭אֵהב ְצָדָ֣קה ּוִמְׁשָּ֑פט ֶ֥חֶסד ְיהָ֗וה ָמְלָ֥אה ָהָֽאֶרץ: )ה( ְּיהָ֑וה ְוָכל-ַ֝מֲﬠֵׂ֗שהּו ֶּבֱאמּוָנֽה: ֹּכֵנ֣ס ַּ֭כֵּנד ֵ֣מי ַהָי֑ם ֹנֵ֖תן )ז( ִּבְדַ֣בר ְיהָוה ָׁשַ֣מִים ַנֲﬠׂ֑שּו ּוְב֥רּוַח ִּ֝֗פיו ָּכל-ְצָבָֽאם: )ו( )ט( ִֽייְר֣אּו ֵ֭מְיהָוה ָּכל-ָהָ֑אֶרץ ִמֶּ֥מּנּו ָי֗גּורּו ָּכל-ֹיְׁשֵ֥בי ֵתֵֽבל: )ח( ְּּּּבֹאָצ֣רֹות ְּתהֹוֽמֹות: ְֽיהָ֗וה ֵהִ֥פיר ֲﬠַצת-גֹוִ֑ים ֵ֝הִ֗ניא ַמְחְׁש֥בֹות )י( ִּּ֤כי ֣הּוא ָאַ֣מר ַוֶיִ֑הי ֽהּוא-ִ֝צָּ֗וה ַֽוַיֲﬠֹֽמד: ַאְׁשֵ֣רי ַ֭הגֹוי )יב( ֲﬠַ֣צת ְיהָוה ְלעֹוָ֣לם ַּתֲﬠֹ֑מד ַמְחְׁש֥בֹות ִ֝לּ֗בֹו ְלֹ֣דר ָוֹֽדר: )יא( ַעִּֽמים: ִ֭מָּׁשַמִים ִהִּ֣ביט ְיהָ֑וה ָ֝רָ֗אה ֶֽאת- )יג( ָּבַ֖חר ְלַנֲחָ֣לה ֽלֹו: | ֲּּאֶׁשר-ְיהָ֣וה ֱאלָֹ֑היו ָהָ֓עם ַהֹיֵ֣צר ַיַ֣חד )טו( ִֽמְּמכֹון-ִׁשְבּ֥תֹו ִהְׁשִ֑גיַח ֶ֖אל ָּכל-ֹיְׁשֵ֣בי ָהָֽאֶרץ: )יד( ְָּּכל-ְּבֵנ֥י ָהָאָֽדם: ֵֽאין-ַ֭הֶּמֶלך נֹוָׁ֣שע ְּבָרב-ָ֑חִיל ִ֝גּ֗בֹור ֽלֹא-ִיָּנֵ֥צל )טז( ִּלָּ֑בם ַ֝הֵּמִ֗בין ֶאל-ָּכל-ַמֲﬠֵׂשיֶֽהם: ִהֵּנ֤ה ֵ֣ﬠין ְיהָוה )יח( ֶׁ֣שֶקר ַ֭הּסּוס ִלְתׁשּוָ֑ﬠה ּוְבֹ֥רב ֵ֝חי֗לֹו ֣לֹא ְיַמֵֽלט: )יז( ְּּבָרב-ֹּֽכַח: )כ( ְלַהִ֣ציל ִמָּ֣מֶות ַנְפָׁ֑שם ּוְלַחיֹוָ֗תם ָּבָרָֽﬠב: )יט( ֶּאל-ְיֵרָ֑איו ַֽלְמַיֲחִ֥לים ְלַחְסּֽדֹו: ִּכי-֭בֹו ִיְׂשַ֣מח ִלֵּ֑בנּו ִּ֤כי ְבֵׁ֖שם ָקְדׁ֣שֹו )כא( ְַָ֣֭נְפֵׁשנּו ִחְּכָ֣תה ַֽליהָ֑וה ֶעְזֵ֖רנּו ּוָמִגֵּנ֣נּו ֽהּוא: ְיִֽהי-ַחְסְּדך ְיהָ֣וה ָעֵל֑ינּו ַּ֝כֲאֶׁ֗שר ִיַ֥חְלנּו ָֽלך: )כב( ָבָֽטְחנּו:

ְְּפרק לד ֲאָבֲרָ֣כה ֶאת- )ב( ְלָדִ֗וד ְּבַׁשּנֹו֣תֹו ֶאת-ַ֭טְעמֹו ִלְפֵנ֣י ֲאִביֶ֑מֶלך ַֽוְיָגֲרֵׁ֗שהּו ַוֵיַֽלך: ּּ)א( ַּ֭ביהָוה ִּתְתַהֵ֣לל ַנְפִׁ֑שי ִיְׁשְמ֖עּו ֲﬠָנִ֣וים )ג( ְּיהָ֣וה ְּבָכל-ֵ֑ﬠת ָּ֝תִ֗מיד ְּֽתִהָל֥תֹו ְּבִֽפי: ָּדַ֣רְׁשִּתי ֶאת-ְיהָ֣וה ְוָעָנִ֑ני )ה( ַגְּד֣לּו ַליהָ֣וה ִאִּ֑תי ּוְנרֹוְמָ֖מה ְׁש֣מֹו ַיְחָּֽדו: )ד( ְוִיְׂשָֽמחּו: ֶז֤ה ָעִנ֣י )ז( ִהִּ֣ביטּו ֵאָ֣ליו ְוָנָ֑הרּו ּוְפֵניֶ֗הם ַאל-ֶיְחָּֽפרּו: )ו( ְּּוִמָּכל-ְ֝מגּורֹוַ֗תי ִהִציָֽלִני: ֹחֶנ֤ה ַמְלַאך-ְיהָ֓וה ָ֘סִ֤ביב ִֽליֵרָ֗איו )ח( ָּּ֭קָרא ַויהָ֣וה ָׁשֵ֑מַע ּוִמָּכל-ָ֝צרֹוָ֗תיו הֹוִׁשיֽעֹו: ְי֣ראּו ֶאת- )י( ַטֲﬠ֣מּו ּוְראּו ִּכי-֣טֹוב ְיהָ֑וה ַֽאְׁשֵ֥רי ַ֝הֶ֗גֶבר ֶיֱחֶסה-ּֽבֹו: )ט( ַֽוְיַחְלֵֽצם: ְּ֭כִפיִרים ָרׁ֣שּו ְוָרֵ֑ﬠבּו ְוֹדְרֵׁ֥שי ְיהָ֗וה לֹא- )יא( ְיהָ֣וה ְקֹדָׁ֑שיו ִּכי-ֵ֥אין ַ֝מְח֗סֹור ִליֵרָֽאיו: ִֽמי-ָ֭הִאיׁש )יג( ְֽלכּו-ָ֭בִנים ִׁשְמעּו-ִ֑לי ֽיְרַ֥את ְיהָ֗וה ֲאַלֶּמְדֶֽכם: )יב( ַָָּ֣יְחְס֥רּו ָכל-ֽטֹוב: ְנֹ֣צר ְלׁשֹוְנך ֵמָ֑רע ּוְׂשָפֶ֗תיך ִמַּדֵּ֥בר )יד( ֶהָחֵ֣פץ ַחִ֑יים ֹאֵ֥הב ָיִ֗מים ִלְר֥אֹות ֽטֹוב: ֵעיֵנ֣י ְיהָוה ֶאל- )טז( ֣סּור ֵ֭מָרע ַוֲﬠֵׂשה-֑טֹוב ַּבֵּ֖קׁש ָׁש֣לֹום ְוָרְדֵֽפהּו: )טו( ִמְרָֽמה: )יח( ְּפֵנ֣י ְיהָוה ְּבֹ֣עֵׂשי ָ֑רע ְלַהְכִ֖רית ֵמֶ֣אֶרץ ִזְכָֽרם: )יז( ַצִּדיִ֑קים ְוָאְזָ֗ניו ֶאל-ַׁשְוָעָֽתם: ָק֣רֹוב ְיהָוה ְלִנְׁשְּבֵרי-ֵל֑ב ְֽוֶאת- )יט( ָּּצֲﬠ֣קּו ַויהָ֣וה ָׁשֵ֑מַע ּוִמָּכל-ָ֝צרֹוָ֗תם ִהִציָֽלם: ֹׁשֵ֥מר ָּכל- )כא( ַרּבֹות ָר֣עֹות ַצִּ֑דיק ּוִמֻּכָ֗לם ַיִציֶ֥לּנּו ְיהָֽוה: )כ(֭ ַּּדְּכֵאי-֥רּוַח יֹוִֽׁשיַע: ְּתמֹוֵ֣תת ָרָׁ֣שע ָרָ֑ﬠה ְוֹׂשְנֵ֖אי ַצִּ֣דיק )כב( ַעְצמֹוָ֑תיו ַאַ֥חת ֵ֝מֵ֗הָּנה ֣לֹא ִנְׁשָּֽבָרה: ּפֹוֶ֣דה ְיהָוה ֶנֶ֣פׁש ֲﬠָבָ֑דיו ְו֥לֹא ֶיְאְׁש֗מּו ָּֽכל-ַהֹחִ֥סים ּֽבֹו: )כג( ֶיְאָֽׁשמּו: תהילים ליום שני פרק לה ַהֲחֵז֣ק ָמֵ֣גן ְוִצָּנ֑ה ְו֗קּוָמה )ב( ִריָ֣בה ְיהָוה ֶאת-ְיִריַ֑בי ְ֝לַ֗חם ֶאת-ֽלֲֹחָֽמי: | ְלָדִ֨וד ְ)א( ֵיֹ֣בׁשּו )ד( ְוָ֘הֵ֤רק ֲחִ֣נית ּוְסֹגר ִלְקַ֣ראת ֹרְדָ֑פי ֱאֹ֥מר ְ֝לַנְפִׁ֗שי ְֽיֻׁשָעֵ֥תך ָֽאִני: )ג( ְּבֶעְזָרִֽתי: ִֽיְה֗יּו ְּכֹ֥מץ ִלְפֵני-֑רּוַח )ה( ְְְְוִיָּכְלמּ֮ו ְמַבְקֵׁ֪שי ַ֫נְפִׁ֥שי ִיֹּ֣סגּו ָא֣חֹור ְוַיְחְּפ֑רּו ֹ֝חְׁשֵ֗בי ָרָעִֽתי: )ז( ְֽיִהי-ַדְרָּ֗כם ֹ֥חֶׁשך ַוֲחַלְקַלּ֑קֹות ּוַמְלַ֥אך ְיהָ֗וה ֹרְדָֽפם: )ו( ּוַמְלַ֖אך ְיהָ֣וה ּדֹוֶֽחה: ְּתבֹוֵ֣אהּו ׁשֹוָא֮ה ֽלֹא- )ח( ִּֽכי-ִחָּנ֣ם ָֽטְמנּו-ִ֭לי ַׁ֣שַחת ִרְׁשָּ֑תם ִ֝חָּ֗נם ָחְפ֥רּו ְלַנְפִֽׁשי: ְוַנְפִׁשי ָּתִ֣גיל ַּביהָ֑וה )ט(֭ ֵָּ֫יָ֥דע ְוִרְׁשּ֣תֹו ֲאֶׁשר-ָטַ֣מן ִּתְלְּכ֑דֹו ְּ֝בׁשֹוָ֗אה ִיָּפל-ָּֽבה: ֹּתאַמְרָנ֮ה ְיהָ֗וה ִ֥מי ָ֫כ֥מֹוך ַמִ֣ציל ָ֭עִני ֵמָחָז֣ק | ָּ֥כל ַעְצמֹוַ֨תי )י( ָּּּּ֝תִׂשיׂש ִּביׁשּוָעֽתֹו: )יב( ְיקּומּון ֵעֵ֣די ָחָ֑מס ֲאֶׁ֥שר לֹא-ָ֝יַ֗דְעִּתי ִיְׁשָאֽלּוִני: )יא(֭ ִּמֶּ֑מנּו ְוָעִ֥ני ְוֶאְב֗יֹון ִמֹגְזֽלֹו: ַּבֲחלֹוָ֡תם ְל֬בּוִׁשי ָׂ֗שק ִעֵּנ֣יִתי | ַוֲאִ֤ני )יג( ְּּיַׁשְל֣מּוִני ָרָעה ַּ֥תַחת טֹוָ֗בה ְׁש֣כֹול ְלַנְפִֽׁשי: ְּכֵֽרַע-ְּכָ֣אח ִ֭לי ִהְתַהָ֑לְכִּתי ַּכֲאֶבל-ֵ֝֗אם )יד( ַּב֣צֹום ַנְפִׁ֑שי ּוְתִפָלִ֗תי ַעל-ֵחיִ֥קי ָתֽׁשּוב: ּוְבַצְלִע֮י ָׂשְמ֪חּו ְֽוֶנֱ֫אָ֥ספּו ֶנֶאְס֬פּו ָעַ֣לי ֵנִכים ְו֣לֹא ָיַ֑דְעִּתי ָֽקְר֥עּו )טו( ֹקֵ֥דר ַׁשֽחֹוִתי: ֲאֹדָנ֮י ַּכָּ֪מה ִּ֫תְרֶ֥אה )יז( ְּ֭בַחְנֵפי ַלֲﬠֵג֣י ָמ֑עֹוג ָחֹ֖רק ָעַ֣לי ִׁשֵּנֽימֹו: )טז( ְולֹא-ָֽדּמּו:

ָ ֭אֹוְדך ְּבָקָ֣הל ָ֑רב ְּבַ֖ﬠם ָע֣צּום )יח( ָ ָהִׁ֣שיָבה ַנְפִׁשי ִמֹּׁשֵאיֶ֑הם ִ֝מְּכִפיִ֗רים ְיִחיָדִֽתי: ִּ֤כי ֥לֹא ָׁש֗לֹום )כ( ַֽאל-ִיְׂשְמחּו-ִ֣לי ֹאְיַ֣בי ֶׁ֑שֶקר ֹׂשְנַ֥אי ִ֝חָּ֗נם ִיְקְרצּו-ָֽﬠִין: )יט( ֲּּאַֽהְלֶֽלך: ַוַיְרִ֥חיבּו ָעַ֗לי ִּ֫פיֶ֥הם ָ֭אְמרּו )כא( ְיַ֫דֵּ֥ברּו ְוַ֥ﬠל ִרְגֵעי-ֶ֑אֶרץ ִּדְבֵ֥רי ִ֝מְרמֹות ַיֲחֹׁשֽבּון: ָרִ֣איָתה ְיהָוה ַֽאל-ֶּתֱחַ֑רׁש ֲ֝אֹדָ֗ני ֲאל-ִּתְרַ֥חק )כב( ֶהָ֑אח ָרֲאָ֥תה ֵעיֵנֽינּו: | ֶָהָ֣אח ָׁשְפֵ֣טִני ְ֭כִצְדְקך )כד( ָהִ֣ﬠיָרה ְוָהִקיָצה ְלִמְׁשָּפִ֑טי ֱאלַֹ֖הי ַֽואֹדָנ֣י ְלִריִֽבי: )כג( ִמֶּֽמִּני: ַאל-ֹיאְמ֣רּו ְ֭בִלָּבם ֶהָ֣אח ַנְפֵׁ֑שנּו ַאל-ֹ֝יאְמ֗רּו )כה( ְּיהָ֥וה ֱאלָֹ֗הי ְוַאל-ִיְׂשְמחּו-ִֽלי: ַיְחָּד֮ו ְׂשֵמֵ֪חי ָרָ֫עִ֥תי ִֽיְלְּבׁשּו-ֹ֥בֶׁשת ּוְכִלָּ֑מה | ֵ֘יֹ֤בׁשּו ְוַיְחְּפ֨רּו ) כ ו ( ִּֽבַלֲﬠֽנּוהּו : ָיֹ֣רּנּו ְוִיְׂשְמחּ֮ו ֲחֵפֵצ֪י ִ֫צְדִ֥קי ְוֹיאְמ֣רּו ָ֭תִמיד ִיְגַּ֣דל ְיהָ֑וה ֶ֝הָחֵ֗פץ )כז( ַָָּּּֽהַּמְגִּדיִ֥לים ָעָֽלי: ּ֭וְלׁשֹוִני ֶּתְהֶג֣ה ִצְדֶ֑קך ָּכל-ַ֝היֹום ְּתִהָלֶֽתך: )כח( ְׁש֣לֹום ַעְבּֽדֹו: תהילים ליום שני פרק לו ְנֻֽאם-ֶּ֣פַׁשע ָ֭לָרָׁשע ְּבֶ֣קֶרב ִלִּ֑בי ֵֽאין-ַּ֥פַחד )ב( ְלֶֽﬠֶבד-ְיהָ֬וה ְלָדִֽוד: | ַלְמַנֵ֬צַח ּ)א( ִּדְבֵרי-ִ֭פיו )ד( ִּֽכי-ֶהֱחִ֣ליק ֵאָ֣ליו ְּבֵעיָנ֑יו ִלְמֹ֖צא ֲﬠֹו֣נֹו ִלְׂשֹֽנא: )ג( ֱ֝אלִֹ֗הים ְלֶ֣נֶגד ֵעיָנֽיו: ַיְחֹׁ֗שב ַֽﬠל-ִמְׁשָּ֫כ֥בֹו ִיְתַיֵצב ַעל- | ָ֤אֶון )ה( ְָָָּ֣אֶון ּוִמְרָ֑מה ָחַ֖דל ְלַהְׂשִּ֣כיל ְלֵהיִֽטיב: ְיהָוה ְּבַהָּׁשַ֣מִים ַחְסֶּ֑דך ֱ֝אֽמּוָנְת֗ך ַעד-ְׁשָחִֽקים: )ו(֭ ֶָָּ֣דֶרך לֹא-֑טֹוב ָ֝֗רע ֣לֹא ִיְמָֽאס: )ח( ְּֽכַהְרֵרי-ֵ֗אל ִ֭מְׁשָּפֶטך ְּת֣הֹום ַרָּ֑בה ָ֤אָֽדם-ּוְבֵהָ֖מה תֹוִׁ֣שיַע ְיהָֽוה: | ִצְדָֽקְת֨ך ָָָּ)ז( ִיְרְוֻין ִמֶּ֣דֶׁשן ֵּביֶ֑תך )ט(֭ ְַָָָּמה-ָיָ֥קר ַחְסְּד֗ך ֱא֫לִֹ֥הים ּוְבֵנ֥י ָאָ֑דם ְּבֵ֥צל ְּ֝כָנֶ֗פיך ֶיֱחָסֽיּון: ְמֹׁ֣שך )יא( ִּֽכי-ִ֭עְּמך ְמ֣קֹור ַחִ֑יים ְּ֝באֹוְר֗ך ִנְרֶאה-ֽאֹור: )י( ְָָָּוַנַ֖חל ֲﬠָדֶנ֣יך ַתְׁשֵֽקם: ַאל-ְּ֭תבֹוֵאִני ֶ֣רֶגל ַגֲאָ֑וה ְוַיד-ְ֝רָׁשִ֗עים )יב( ַ֭חְסְּדך ְלֹיְדֶ֑ﬠיך ְוִצְדָֽקְת֗ך ְלִיְׁשֵרי-ֵֽלב: ָׁ֣שם ָנְפלּו ֹּ֣פֲﬠֵלי ָ֑אֶון ֹּ֝ד֗חּו ְולֹא-ָ֥יְכלּו ֽקּום: )יג( ַאל-ְּתִנֵֽדִני: פרק לז ִּ֣כי ֶ֭כָחִציר ְמֵהָ֣רה )ב( ַאל-ִּתְתַ֥חר ַּבְּמֵרִ֑ﬠים ַאל-ְּ֝תַקֵּ֗נא ְּבֹעֵׂ֥שי ַעְוָֽלה: | ְלָדִ֨וד )א( ְּבַ֣טח ַּֽ֭ביהָוה ַוֲﬠֵׂשה-֑טֹוב ְׁשָכן-ֶ֝֗אֶרץ ּוְרֵ֥ﬠה ֱאמּוָנֽה: )ג( ִָָָֹּּיָּ֑מלּו ּוְכֶ֥יֶרק ֶּ֝֗דֶׁשא ִיּבֹוֽלּון: ֣גֹול ַעל-ְיהָ֣וה ַּדְרֶּ֑כך ּוְבַ֥טח )ה( ְוִהְתַעַנ֥ג ַעל-ְיהָ֑וה ְוִֽיֶּתן-ְ֝ל֗ך ִמְׁשֲא֥לת ִלֶּֽבך: ָָ)ד( ַליהָו֮ה | ּ֤דֹום )ז( ְוהֹוִ֣ציא ָכ֣אֹור ִצְדֶ֑קך ּוִמְׁשָּפֶ֗טך ַּֽכָצֳהָֽרִים: )ו( ָּ֝עָ֗ליו ְו֣הּוא ַיֲﬠֶֽׂשה: ֶ֣הֶרף ֵ֭מַאף )ח( ְְוִהְת֪חֹוֵ֫לל ֥לֹו ַאל-ִּ֭תְתַחר ְּבַמְצִ֣ליַח ַּדְרּ֑כֹו ְּ֝בִ֗איׁש ֹעֶׂ֥שה ְמִזּֽמֹות: ִּֽכי-ְ֭מֵרִעים ִיָּכֵר֑תּון ְוקֵֹו֥י ְיהָ֗וה ֵ֣הָּמה )ט( ַוֲﬠֹ֣זב ֵחָ֑מה ַאל-ִּ֝תְתַ֗חר ַאך-ְלָהֵֽרַע: ַוֲﬠָנִ֥וים )יא( ְו֣עֹוד ְ֭מַעט ְוֵ֣אין ָרָׁ֑שע ְוִהְתּבֹוַ֖נְנָּת ַעל-ְמקֹו֣מֹו ְוֵאיֶנּֽנּו: )י( ִֽייְרׁשּו-ָֽאֶרץ: ֹזֵ֣מם ָרָׁשע ַלַצִּ֑דיק ְוֹחֵ֖רק ָעָ֣ליו ִׁשָּנֽיו: )יב( ִּֽייְרׁשּו-ָ֑אֶרץ ְוִהְתַעְּנ֗גּו ַעל-ֹ֥רב ָׁשֽלֹום:

תהילים ליום שני

ָּֽפְת֣חּו ְרָׁשִעי֮ם ְוָדְר֪כּו | ֶ֤חֶרב )יד( ֲאֹדָנ֥י ִיְׂשַחק-֑לֹו ִּֽכי-ָ֝רָ֗אה ִּֽכי-ָיֹ֥בא יֹוֽמֹו: ְ)יג( ַ֭חְרָּבם ָּת֣בֹוא ְבִלָּ֑בם )טו ( ַ֫קְׁשָּ֥תם ְ֭לַהִּפיל ָעִנ֣י ְוֶאְב֑יֹון ִ֝לְט֗בֹוַח ִיְׁשֵרי-ָֽדֶרך: ִּ֤כי )יז( טֹוב-ְ֭מַעט ַלַצִּ֑דיק ֵ֝מֲה֗מֹון ְרָׁשִ֥ﬠים ַרִּֽבים: )טז( ְְּ֝וַקְּׁשתֹוָ֗תם ִּתָּׁשַֽבְרָנה: יֹוֵ֣דַע ְיהָוה ְיֵ֣מי ְתִמיִ֑מם )יח( ְזרֹו֣עֹות ְרָׁשִעים ִּתָּׁשַ֑בְרָנה ְוסֹוֵ֖מך ַצִּדיִ֣קים ְיהָֽוה: ִּ֤כי )כ( ֽלֹא֭-ֵיֹבׁשּו ְּבֵ֣ﬠת ָרָ֑ﬠה ּוִביֵ֖מי ְרָע֣בֹון ִיְׂשָּֽבעּו: )יט( ְ֝וַנֲחָלָ֗תם ְלעֹוָ֥לם ִּתְהֶיֽה: לֶֹ֣וה ָרָׁשע ְו֣לֹא )כא( ֹיאֵ֗בדּו ְוֹאְיֵ֣בי ְיהָוה ִּכיַ֣קר ָּכִ֑רים ָּכ֖לּו ֶבָעָׁ֣שן ָּֽכלּו: | ְּּרָׁשִ֨עים )כג( ִּ֣כי ְ֭מֹבָרָכיו ִ֣ייְרׁשּו ָ֑אֶרץ ּוְמֻקָלָ֗ליו ִיָּכֵֽרתּו: )כב( ְְיַׁשֵל֑ם ְוַצִּ֗דיק חֹוֵ֥נן ְונֹוֵֽתן: ִּֽכי-ִיֹּ֥פל ֽלֹא-יּוָ֑טל ִּֽכי-ְ֝יהָ֗וה סֹוֵ֥מך )כד( ֵּ֭מְיהָוה ִֽמְצֲﬠֵדי-ֶגֶ֥בר ּכֹוָ֗ננּו ְוַדְרּ֥כֹו ֶיְחָּֽפץ: )כו( ָהִ֗ייִתי ַגם-ָ֫זַ֥קְנִּתי ְֽולֹא֭-ָרִאיִתי ַצִּ֣דיק ֶנֱﬠָז֑ב ְוַזְר֗עֹו ְמַבֶּקׁש-ָֽלֶחם: | ַנַ֤ער )כה( ָּיֽדֹו: ֣סּור ֵ֭מָרע ַוֲﬠֵׂשה-֗טֹוב ּוְׁשֹ֥כן ְלעֹוָֽלם: )כז( ָּ֘כל-ַ֭היֹום חֹוֵ֣נן ּוַמְלֶו֑ה ְוַזְר֗עֹו ִלְבָרָֽכה: ֹאֵ֤הב ִמְׁשָּ֗פט ְולֹא-ַיֲﬠֹ֣זב ֶאת-ֲ֭חִסיָדיו ְלעֹוָ֣לם ִנְׁשָ֑מרּו ְוֶזַ֖רע | ִּ֤כי ְיהָ֨וה ּ)כח( ִּֽפי-ַ֭צִּדיק ֶיְהֶג֣ה )ל( ַצִּדיִ֥קים ִֽייְרׁשּו-ָ֑אֶרץ ְוִיְׁשְּכ֖נּו ָלַ֣ﬠד ָעֶֽליָה: )כט( ְרָׁשִ֣ﬠים ִנְכָֽרת: )לב( ּתֹוַ֣רת ֱאלָֹ֣היו ְּבִלּ֑בֹו ֖לֹא ִתְמַ֣ﬠד ֲאֻׁשָֽריו: )לא( ָחְכָ֑מה ּוְלׁשֹו֗נֹו ְּתַדֵּ֥בר ִמְׁשָּֽפט: ְיהָוה לֹא-ַיַעְזֶ֣בּנּו ְבָי֑דֹו ְו֥לֹא ַיְרִׁשיֶ֗עּנּו )לג(֭ ָּצֹוֶ֣פה ָרָׁשע ַלַצִּ֑דיק ּוְמַבֵּ֗קׁש ַלֲהִמיתֹו: ּוְׁשֹ֬מר ַּדְרּ֗כֹו ִֽוירֹוִמְמך ָלֶ֣רֶׁשת ָ֑אֶרץ ְּבִהָּכֵ֖רת | ַקֵּ֤וה ֶאל-ְיהָ֨וה )לד( ְּּבִהָּׁשְפֽטֹו: ַוַֽיֲﬠֹבר ְוִהֵּנ֣ה )לו(֭ ָרִאיִתי ָרָׁ֣שע ָעִ֑ריץ ּוִמְתָעֶ֗רה ְּכֶאְזָ֥רח ַרֲﬠָֽנן: )לה(֭ ְרָׁשִ֣ﬠים ִּתְרֶֽאה: ְׁשָמר-ָּ֭תם ּוְרֵ֣אה ָיָׁ֑שר ִּֽכי-ַאֲחִ֖רית ְלִ֣איׁש )לז( ֵאיֶנּ֑נּו ָֽוֲאַבְקֵׁ֗שהּו ְו֣לֹא ִנְמָֽצא: ּוְתׁשּוַ֣ﬠת )לט( ּֽוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמ֣דּו ַיְחָּ֑דו ַאֲחִ֖רית ְרָׁשִ֣ﬠים ִנְכָֽרָתה: )לח(֭ ָּּּׁשֽלֹום: ַֽוַיְעְזֵ֥רם ְיהָ֗וה ַֽוְיַ֫פְלֵ֥טם ְיַפְלֵ֣טם ֵ֭מְרָׁשִעים )מ( ַ֭צִּדיִקים ֵמְיהָ֑וה ָֽ֝מעּוָּ֗זם ְּבֵ֣ﬠת ָצָֽרה: ְויֹוִׁשיֵ֑ﬠם ִּכי-ָ֥חסּו ֽבֹו: ָָ֥֥פרק לח )ג( ְֽיהָ֗וה ַאל-ְּבֶקְצְּפך תֹוִכיֵ֑חִני ּוַבֲחָמְתך ְתַיְּסֵֽרִני: )ב( ִמְז֖מֹור ְלָדִ֣וד ְלַהְזִּֽכיר: ָָָ)א( ֵאין-ְמֹ֣תם ִּ֭בְבָׂשִרי ִמְּפֵנ֣י ַזְעֶ֑מך ֵאין- )ד( ִּּֽכי-ִ֭חֶציך ִ֣נֲחתּו ִ֑בי ַוִּתְנַ֖חת ָעַ֣לי ָיֶֽדך: ִּ֣כי ֲﬠֹוֹנַתי ָעְב֣רּו ֹראִׁ֑שי ְּכַמָּׂ֥שא ָ֝כֵ֗בד ִיְכְּב֥דּו )ה( ָּׁש֥לֹום ַּ֝בֲﬠָצַ֗מי ִמְּפֵנ֥י ַחָטאִֽתי: ַנֲﬠֵ֣ויִתי ַׁשֹ֣חִתי ַעד-ְמֹ֑אד ָּכל- )ז( ִהְבִ֣איׁשּו ָנַמּקּו ַחּבּוֹרָ֑תי ִ֝מְּפֵ֗ני ִאַּוְלִּֽתי: )ו( ִּּמֶּֽמִּני: ְנפּו֣גֹוִתי )ט( ִּֽכי-ְ֭כָסַלי ָמְל֣אּו ִנְקֶ֑לה ְוֵ֥אין ְ֝מֹ֗תם ִּבְבָׂשִֽרי: )ח( ַָ֥֝ה֗יֹום ֹקֵ֥דר ִהָֽלְכִּתי: אֹדָני ֶנְגְּדך ָכל-ַּתֲאָוִ֑תי ְוַאְנָחִ֗תי )י( ְָֹּ֥וִנְדֵּ֣כיִתי ַעד-ְמֹ֑אד ָׁ֝שַ֗אְגִּתי ִֽמַּנֲהַ֥מת ִלִּֽבי: )יב( ִלִּ֣בי ְ֭סַחְרַחר ֲﬠָזַ֣בִני ֹכִ֑חי ְֽואֹור-ֵעיַנ֥י ַגם-ֵ֝֗הם ֵ֣אין ִאִּֽתי: )יא( ִמְּמך לא-ִנְסָּֽתָרה: ְמַבְקֵׁ֬שי ַנְפִׁ֗שי | ַוְיַנְקׁ֤שּו )יג( ְוֵרַ֗עי ִמֶּ֣נֶגד ִנְגִ֣ﬠי ַיֲﬠֹ֑מדּו ּוְקרֹוַ֗בי ֵמָרֹ֥חק ָעָֽמדּו: | ֹֽאֲהַ֨בי

ּּתהילים ליום שני ַוֲאִ֣ני ְ֭כֵחֵרׁש ֣לֹא ֶאְׁשָ֑מע )יד( ְּוֹדְרֵׁ֣שי ָרָעִתי ִּדְּב֣רּו ַהּ֑וֹות ּוִמְר֗מֹות ָּכל-ַה֥יֹום ֶיְהֽגּו: ָוֱאִ֗הי ְּ֭כִאיׁש ֲאֶׁ֣שר לֹא-ֹׁשֵ֑מַע ְוֵ֥אין ְּ֝בִ֗פיו ּתֹוָכֽחֹות: )טו( ָּ֣֝וְכִאֵ֗לם ֣לֹא ִיְפַּתח-ִּֽפיו: ִּֽכי-ָ֭אַמְרִּתי ֶּפן-ִיְׂשְמחּו- )יז( ִּֽכי-ְלך ְיהָ֣וה הֹוָ֑חְלִּתי ַאָּ֥תה ַ֝תֲﬠֶ֗נה ֲאֹדָנ֥י ֱאלָֹֽהי: )טז( ִּֽכי- )יט( ִּֽכי-ֲ֭אִני ְלֶ֣צַלע ָנ֑כֹון ּוַמְכאֹוִ֖בי ֶנְגִּ֣די ָתִֽמיד: )יח( ִּּ֑לי ְּב֥מֹוט ַ֝רְגִ֗לי ָעַ֥לי ִהְגִּֽדילּו: )כא( ְֽוֹאְיַבי ַחִ֣יים ָעֵ֑צמּו ְוַרּ֖בּו ֹׂשְנַ֣אי ָֽׁשֶקר: )כ(֭ ֲּּﬠֹוִ֥ני ַאִ֑גיד ֶ֝אְדַ֗אג ֵֽמַחָטאִֽתי: ַאל- )כב( ּוְמַׁשְלֵ֣מי ָרָעה ַּ֣תַחת טֹוָ֑בה ִיְׂשְט֗נּוִני ַּ֣תַחת )רדופי(-ָֽרְדִפי-ֽטֹוב: ֥חּוָׁשה ְלֶעְזָרִ֑תי ֲ֝אֹדָ֗ני ְּתׁשּוָעִֽתי: )כג( ַּֽתַעְזֵ֥בִני ְיהָ֑וה ֱ֝אלַֹ֗הי ַאל-ִּתְרַ֥חק ִמֶּֽמִּני: פרק לט ָאַ֗מְרִּתי ֶֽאְׁשְמָ֣רה ְדָרַכ֮י ֵמֲח֪טֹוא )ב( ַלְמַנֵ֥צַח )לידיתון( ִֽלידּו֗תּון ִמְז֥מֹור ְלָדִֽוד: ּּ)א( ֶנֱאַ֣לְמִּתי ֭דּוִמָיה ֶהֱחֵׁ֣שיִתי )ג( ִבְלׁ֫שֹוִ֥ני ֶאְׁשְמָ֥רה ְלִ֥פי ַמְח֑סֹום ְּבֹ֖עד ָרָׁ֣שע ְלֶנְגִּֽדי: ְּבִקְרִּ֗בי ַּבֲהִגיִ֥גי ִתְבַער-ֵ֑אׁש ִּ֝דַּ֗בְרִּתי ִּבְלֽׁשֹוִני: | ַחם-ִלִּ֨בי )ד( ִּמ֑טֹוב ּוְכֵאִ֥בי ֶנְעָּֽכר: ִהֵּנ֤ה )ו( ִקִ֗צי ּוִמַּ֣דת ָיַ֣מי ַמה-ִ֑היא ֵ֝אְדָ֗עה ֶמה-ָחֵ֥דל ָֽאִני: | הֹוִ֘דיֵ֤ﬠִני ְיהָ֨וה ְְָּ)ה( ַאך- )ז( ָ֘נַ֤תָּתה ָיַ֗מי ְוֶחְלִּ֣די ְכַ֣אִין ֶנְגֶּ֑דך ַ֥אך ָּֽכל-ֶ֥הֶבל ָּכל-ָ֝אָ֗דם ִנָ֥צב ֶֽסָלה: | ְְְּּטָפ֨חֹות ְוַעָּ֣תה )ח( ִֽיְתַהֶלך-ִ֗איׁש ַאך-ֶ֥הֶבל ֶיֱהָמ֑יּון ִיְצֹּ֗בר ְֽולֹא-ֵיַ֥דע ִמי-ֹאְסָֽפם: | ְָּ֣בֶ֤צֶלם ִמָּכל-ְּפָׁשַ֥ﬠי ַהִציֵ֑לִני ֶחְרַּ֥פת ָנָ֗בל ַאל- )ט( ַָּמה-ִּקִּ֣ויִתי ֲאֹדָנ֑י ּ֝תֹוַחְלִּ֗תי ְלך ִֽהיא: ָהֵ֣סר ֵמָעַ֣לי ִנְגֶ֑ﬠך )יא( ֶנֱאַלְמִּתי ֣לֹא ֶאְפַּתח-ִּ֑פי ִּ֖כי ַאָּ֣תה ָעִֽׂשיָת: )י(֭ ְָּתִׂשיֵֽמִני: ִיַּ֬סְרָּת ִ֗איׁש ַוֶּ֣תֶמס ָּכָ֣ﬠׁש | ְּֽבתֹוָ֘כ֤חֹות ַעל-ָ֨עֹון )יב( ְִּמִּתְגַ֥רת ָיְד֗ך ֲאִ֣ני ָכִֽליִתי: ַהֲאִזיָנ֮ה | ְיהָ֡וה ְוַׁשְוָעִ֨תי | ִֽׁשְמָ֥ﬠה-ְתִפָלִ֨תי )יג( ְֲחמּו֑דֹו ַ֤אך ֶ֖הֶבל ָּכל-ָאָ֣דם ֶֽסָלה: ָהַׁ֣שע ִמֶּ֣מִּני )יד( ְֶֽאל-ִּדְמָעִ֗תי ַֽאל-ֶּ֫תֱחַ֥רׁש ִּ֤כי ֵג֣ר ָאֹנִ֣כי ִעָּ֑מך ּ֝תֹוָׁ֗שב ְּכָכל-ֲאבֹוָֽתי: ְוַאְבִ֑ליָגה ְּבֶ֖טֶרם ֵאֵ֣לך ְוֵאיֶֽנִּני: ּּּפרק מ ַוַיֲﬠֵ֤לִני )ג( ַקֹּ֣וה ִקִּ֣ויִתי ְיהָ֑וה ַוֵי֥ט ֵ֝אַ֗לי ַוִיְׁשַ֥מע ַׁשְוָעִֽתי: )ב( ַ֝לְמַנֵ֗צַח ְלָדִ֥וד ִמְזֽמֹור: ּּּּ)א( ִׁ֥שיר | ַוִיֵּ֬תן ְּבִ֨פי )ד( ִמּ֥בֹור ָׁשאֹו֮ן ִמִ֪טיט ַהָ֫יֵו֥ן ַוָיֶ֖קם ַעל-ֶ֥סַלע ַרְגַ֗לי ּכֹוֵ֥נן ֲאֻׁשָֽרי: |ֹּּּ ַ֥אְֽׁשֵרי ַהֶ֗גֶבר )ה( ָחָדׁ֮ש ְּתִהָל֪ה ֵֽלא֫לֵ֥הינּו ִיְר֣אּו ַרִּ֣בים ְוִייָ֑ראּו ְוִיְבְט֗חּו ַּביהָֽוה: | ַרּ֤בֹות ָעִׂ֨שיָת )ו( ְֲָָָֹּאֶׁשר-ָׂ֣שם ְיהָֹוה ִמְבַט֑חֹו ְֽולֹא-ָפָנ֥ה ֶאל-ְ֝רָהִ֗בים ְוָׂשֵ֥טי ָכָזֽב: ֲﬠֹ֬רך ֵאֶ֗ליך ַאִ֥גיָדה | ְיהָ֣וה ֱאלַה֮י ִֽנְפְלֹאֶ֥תיך ּוַמְחְׁשֹבֶ֗תיך ֵ֫אֵ֥לינּו ֵ֤אין | ַּאָּ֤תה ֽלֹא-ָחַ֗פְצָּת ָ֭אְזַנִים ָּכִ֣ריָת ִ֑לי עֹוָ֥לה | ֶזַ֤בח ּוִמְנָ֨חה )ז( ַּוֲאַדֵּ֑בָרה ָעְצ֗מּו ִמַּסֵּֽפר: ָ֣אז ָ֭אַמְרִּתי ִהֵּנה-ָ֑באִתי ִּבְמִגַלת-ֵ֝֗סֶפר ָּכ֥תּוב ָעָֽלי: )ח( ַ֝וֲחָטָ֗אה ֣לֹא ָׁשָֽאְלָּת:

Made with FlippingBook Annual report maker