מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

סדר פעולות לניהול אירוע

אירוע

01

הקמת צוות התייעצות

לא משבר

משבר חברתי

הפעלת נוהל טיפול במשבר

02

ניהול מקצועי

מינוי מנהל

גיבוש דרכי פעולה: התערבות בקהילה מידע לציבור שיתוף המועצה

03 04

ניהול מתמשך

סגירת אירוע

- 15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online