מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

1 שלב צוות התייעצות האם נדרש להפעיל נוהל טיפול במשבר?

גיבוש הרכב לצוות התייעצות ראשוני. מומלץ שהצוות יורכב מבעלי תפקידים הנוגעים לפרט ולקהילה: מנהל או מנהלת קהילה / מזכיר או מזכירה / יו"ר ועד / רכז או רכזת קהילה. (ובתנאי שאין ניגוד עניינים בין ממלא התפקיד ובין המעורבים באירוע).

.01

.02 .03

איסוף מידע לקבלת תמונת מצב מגורמים רלוונטיים ביישוב. ניתן להסתייע בטופס מיפוי מעגלי פגיעה וטופס הערכת מצב ראשונית

קבלת החלטה: הפעלת נוהל משבר או המשך ניהול מקצועי–שגרתי של האירוע. לפנות לגורם מלווה במועצה בהתאם לאופי האירוע (עו"ס/ אגף מומלץ בשלב זה קהילה/אחר).

הישג נדרש: הגדרת האירוע וקבלת החלטה האם יש להפעיל נוהל משבר.

-8-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online