מכללת ותיקי עמק יזרעאל תשע"ח 2017-2018

áÙàíî ż ØâíìØ

....................................... ÝÜìè áí .................................... ØÛèíâ áí ..................................... ×ōî Ő Ŏåâ Ƴ ÕÙÛì ..................................... ÕÙíÝÝ ............................................ ×ÝÝä ŎàÜ ........................................... îÝÕÕ ŎàÜ .................................................................................................. àōÔÙ× ...........................................................ŢîÙìèå Ėţ îÙØÚ î×Ùæî Ŏåâ :1 áíìä ......................................... Ø×Ýà ÞÝìÔî ........................................................ ŢîÙìèå Ėţ îÙØÚ î×Ùæî Ŏåâ : 2 áíìä ......................................... Ø×Ýà ÞÝìÔî Ţ×ÕàÕ ØêæÙâ ÝÕíÙîà Ŭ îÙæåØţ Ôà Ő ãß ØæåØÕ ãÝÝäÙæâ :îÙæêâÔÕ áÙàíî ÝÔìíÔ ......................................................................... åÝÜìßØ àæÕ àí Ôàâ áí ................................................ åÝÜìßØ ÖÙå ....................................... Ú.î .............................................................................................. åÝÜìßØ Ŏåâ .............åÝÜìßØ ÕÖÕ îÙäÙìÛÔ îÙìèå 3 ............................................çëÙî 5 đ 3 2 1 ŢàÙÖÝæÕ çëØţ áÝâÙàíîØ Ŏåâ 1.11.1Ĕ ÞÝìÔîÕ ãÙíÔì áÙàíî ŀ îÙÔÛâØ àÔæìÚÝ ëâæ îÝìÙÚÔ ØêæÙâ ńî×Ùëèà ńîÙÔÛâØÙ ØâíìØ ÝåèÜ ÛÙàíâà îÕÙîß àÔæìÚÝ ëâæ ÝëÝîÙ îààßâ îàØäâ Ŭ ÝäÙæâí ÝëÝì 1ĕ12čč3 ŅØàÙèæ ŅĖčččč .×.î ŅàÔæìÚÝ ëâæ îÝìÙÚÔ ØêæÙâ 7.9.17 :áÙàíîÙ ØâíìØà ãÙìÛÔ ×æÙâ ŢÝààßØ æ×Ýâà áÔîØÕţ îÝèåß îèåÙîÕ ÕÝÙÛî ØÚ ÞÝìÔî ìÛÔà ØâíìØ áÝÝÙäÝí ÙäßîÝÝŀ

Made with FlippingBook Online newsletter