מועצה אזורית עמק-יזרעאל - מדריך זכויות ושירותים לוותיקי העמק

מירי שטיינברג ¨ צילום חזית העטיפה

אגף קהילה ורווחה היחידה לרווחת הוותיק בקהילה ±∏±≤∞∞≥ עפולה ¨π∞∞∞∞ Æ ד Æ ת ∞¥≠∂μ≤∞∞∂∂Ø∑ טלפון ∞¥≠∂μ≤∞∞∂∏ Æ פקס yiskas@eyz.org.il

www.eyz.org.il

מועצה אזורית י ז ר ע א ל ≠ ע מ ק

Made with