אשד גומיות אריזה בע"מ - קטלוג מוצרים

¼¸ÇÅ´½ ±´»·Æ

²È¯ ½ Á° ³µ¸Ç¯ É´¸½´±

É´²´¯

³°Ç ³¶»Å³° É»Á´Ã µ¯½´ ³¿È º ¸¿Ã» ³½Æ´³ ½ Á° ³µ¸Ç¯ É´¸½´± ²È¯ ÉÇ°¶ ³¸Å»·À¿¸¯³ ¿Á° ɸɸ°³ ¾³ ³¸Å»·À¿¸¯³ ¼´¶É° ¼¸ÇÅ´½ »È °¶Ç ¾´´±½ ÉÆ´´È½´ ɯ°¸¸½ ³Ç°¶³ ɸɸ¸ÈÁɳ ¾³´ ¸É´Ç¶É Ǹ¶½ ¾°´½º´ É´¿¸½µ ¸Á´Åƽ Ä´Á¸¸ °¸²¯´ ¸È¸¯ À¶¸½ ¼¸¿³¿ ³Ç°¶³ É´¶´Æ» Ç´·ÆÀ° ¾³´ ¸¯¿´·¸À³ Ç´·ÆÀ° ¾³ ³¸É´¶´Æ» ¾´´±½» ³¿Á½ É¿É´¿ ³µ¸Ç¯ É´¸½´± ²È¯ ¸¿»°Æ³ »À ɯ ¼¸¯É³» ¹º°´ ¶´Æ»³ ¸ºÇŠɯ ¾¸°³» É»´º¸³ ¯´³ ´¿»È ¼¸·»´°³ É´¿´Çɸ³ ²¶¯ ÇÉ´¸° ¼»ÉȽ³´ °´·³ ¼¸ÇÅ´½³ » ´¶°´ Äǯ° ¼¸¿´È ¼¸ÆÃÀ´ ¼¸¿ÇŸ½ ¼¸ÇÅ´½ »È »´²± ¾´´±½ ³Ç°¶» NIL NTM" , WAVIN" ¾´±º ¼»´Á° ¼¸¿ÇŸ³ °·¸½ »È ÉÇÅ´É ¼¸Æ´´È½ ´¿¯ ¼¸°Ç ²´Á´ ¾´¯À»Ã É´¸»´¶ ´½º ¼¸¸½´Æ½³ ¼¸¿ÇŸ³ ɯ ¾º ´½º´ ¸¿´º½´ ¸»¯Çȸ³ ¼¸¿Æɳ ¾´º½ »È É´°¸¸¶½³ ɴȸDz³ »º° ¼¸²½´Á ¼¸Æ´´È½³ ¼¸ÇÅ´½³ ¼¸ÇÅ´½³ ɯ ÇÃÈ» É¿½ »Á É´¸¯½ÅÁ É´º¸¯ ɴƸ²° ɽµ´¸ ³Ç°¶³ ¾º´ » ´¶° ɴƸ²° ³¸É´¶´Æ»» ɸ»½¸Àƽ É»Á´É ¯¸°³»´ »º» ³¿Á½ ÉÉ» É»²ÉȽ´ ÇÉ´¸° ¼¸ÇÅƳ ³ÆÃÀ¯ ¸¿½µ° ɲ½´Á ³µ¸Ç¯ É´¸½´± ²È¯ ³È¸Ç² , החברה עוסקת בייבוא ושיווק מוצרי אינסטלציה, 1981 חברת אשד הוקמה בשנת ציוד לכיבוי אש, משאבות וכלי עבודה. חברת אשד חרטה על דגלה שירות אדיב, יעיל, מהיר ומקצועי. זמני האספקה שלנו קצרים וזמינות המוצרים גבוהה כך שבכל עת ניתן לבצע הזמנה ולקבלה במהירות וביעילות וזאת כדי לאפשר ללקוחותינו עבודה שוטפת ללא חסרים במוצרים. עברה החברה למיקומה החדש בחולון, המתחם החדש רחב ומציעה 2019 בשנת גישה נוחה בקרבה לצירים מרכזיים, חנייה חופשית ללקוחות, רחבה נוחה שתוכננה לטעינה ופריקת מס' משאיות בו זמנית. בין לקוחותינו: חברות, קבלני אינסטלציה וכיבוי אש , חברות בנייה, בתי מסחר וחנויות , מוסדות ויחידים.

¼ºÉ´Ç¸È» ¼¸²½´Á ´¿¯´ °¸°¯ »É° ¼¸½Æ´½½ ³Ç°¶³ ¸²ÇȽ É´»¸Áó É´ÁÈ° ³ ¯ ¼¸½¸°

HDPE | ביוב ושפכי

6

7-10

צנרת דירתית | צנרת דירתית ואביזריה מרילי ואביזרי | צנרת פל טיק ואביזריה אביזרי לצנרת | צנרת דירתית ואביזריה צנרת ביוב, שפכי ואביזריה | ביוב ושפכי צנרת פוליאתילן

11

12-14

¼¸¿¸¸¿Á ¾º´É

15

מוצרי תלייה וקיבוע

16-18 19

ברזי

מגופי ואל חוזרי

20

21

ציוד לכיבוי אש צנרת ואביזרי מברזל אביזרי פליז

22

23

24-25 26

שונות

כלי עבודה ואביזרי

HDPE ÉÇ¿Å

HDPE a ¼¸ºÃÈ´ °´¸°

ÇÅ´½³ ¼È ¼¸ºÃÈ É´ºÇÁ½ ¼¸¿°½» ɶɽ´ ¹´É°

É´²¸½ ½ ½ ²Á Ç·´Æ k½ ¹Ç´¯

HDPE ¸Çµ¸°¯

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

½ ½ ½ ½

ɸ»½È¶ ³Ã´½ ¸»½È¶ ¹´É¸Ç» ²½Å½

½ ½ ½ ½

É´»Á½ ¹Ç°

½ ½ ½ ½

É´»Á½ ÉÈÆ É´»Á½ ¹Ç°

½ ½ ½ ½

¹´Ç¯ À´¸²Ç É´»Á½ ¹Ç°

É´»Á½ 90 T ÂÁÀ½

½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½

¾´»¸Àï É´»Á½ ÂÁÀ½

½ ½ ½ ½

É´·ÈÃɳ ³Ã´½ É´·ÈÃɳ ǵ¸°¯

½ ½ ½ ½

Á´ÆÈ È¯Ç ¼·¯ ¼Á Á´ÆÈ Çµ¸°¯

½ ½ ½ ½

ɸǸŠ³ÇŽ ɸ²¸Å ³ÇŽ

½ ½ ½ ½

¹´É¸Ç ÆÆà »´¶º ³¿±³ ÆÆÃ

¼¸Ç·Æ ¾´´±½

É´»Á½

É´¯¸Å¸ È´»È ¼¸¸ÉÈ ¼Á ¸Ç´²º ÂÁÀ½

³¸»·¸¯ WAVIN ÉÇŴɽ ¼¿¸³ ¼¸Çµ¸°¯³ ¼¯É³° ¼¸ÃÀ´¿ ¼¸Çµ¸°¯´ ¼¸¸Ç´²º ¯» ¼¸ÃÁÀ½ ³ÃÅÇ ¸½´À¶½ ¾´±º ¼¸ÃÀ´¿ HDPE ¸Çµ¸°¯ ÆÃÀ» ´¿É´ÇÈï° ¶´Æ»³ »È ¹Ç´Å»

ÉÇ¿Å

É´ÇÁ³

É´²¸½

ÇÅ´½³ ¼È

PVC ǽ´¶ ¼´Éº Á°Å

SN SN

Ç·´Æ

°´¸°» Ç´¿¸Å °´¸°» Ç´¿¸Å ³¿°´½ Ç´¿¸Å

½ ½

½ ½

¹Ç´¯

Æ»¶ Ç´¿¸Å ¼¸½¶ ¼¸ºÃÈ»

¼³¸Çµ¸°¯´ ¼¸ºÃÈ °´¸° ÉÇ¿Å a ¼¸ºÃÈ´ °´¸° ½ ½ Ç·´Æ ½ ½ ¹Ç´¯ P.P ǽ´¶ Ǵï Á°Å ½ ½ Ç·´Æ ½ ½ ¹Ç´¯ P.P ǽ´¶ Ǵï Á°Å ½ ½ Ç·´Æ ½ ½ ¹Ç´¯ P.P-M.D ǽ´¶ Ç´¶È Á°Å

¾»¸Ã´Çø»´Ã Ç´¿¸Å ¼¸½¶ ¼¸ºÃÈ»

ULTRA SILENT Ç´¿¸Å

¼¸¿ÇŸ³ °·¸½ »È °´¸°³´ ¼¸ºÃȳ ÉÇ¿Å ¾´´±½ »º ɯ ±¸È³» ¾É¸¿

¼¸½´À¶½´ ¼¸ÃÀ¯½

ÇÅ´½³ ¼È Ç´±À ¶´Éà ¼´Æ½´Æ p ¸Ã´É ¼´À¶½ ɶ»Æ½» ÂÀ¯½

ɶ»Æ½» ³ÃÅÇ ¼´À¶½ ¼¸½·¯´ ¼¸ÆÆà ɴ³°±³ ÉÈÇ ³Àº½

³ÃÅÇ ÂÀ¯½ ³»¸Ã¿ ÂÀ¯½ ¸Ã´É ¼´À¶½

±¸Ç°É ¾¸¸¿°» ¼¸µÆ¿

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

† † † †

½ ½

Æ»¶ ²¶¯ ²Å p ±¸Ç°É ¹Ç°

† †

½ ½

±¸Ç°É ¹Ç°

¼¸Çµ¸°¯ a ¼¸ºÃÈ´ °´¸°

†

½ ½

ɸôÆÀ»· ¹Ç°

†

½ ½

¾´Ã¸À» ¹Ç°

† †

½ ½

±¸Ç°É ÂÁÀ½

½ ½

±¸Ç°É p »´Ãº ²½Å½

½ ½

±¸Ç°É ³ÇŽ

³¸´»± ³¿Æɳ» ¼¸½´À¶½

ÇÅ´½³ ¼È

¸¯Æ¸Ç½¯ Ç´¸º» ¼´À¶½

Ä¶Ç Ç´¸º»

¾´Ã¸À ¼´À¶½

¶¸²½» ³¯¸Å¸ ¸¯Æ¸Ç½¯ Ç´¸º» ¼´À¶½

³²¸²½ Ç´¿¸Å ³Å¶Ç Ç´¸º» ¾´Ã¸À

¸¯Æ¸Ç½¯ Ç´¸º» »´Ãº ¼´À¶½

¾±µ½» ³À¸¿º ¼Á ¾´Ã¸À ¼´À¶½

¶¸²½» ³À¸¿º ¸¯Æ¸Ç½¯ Ç´¸º» »´Ãº ¼´À¶½

¶°·½ Ç´¸º» ¾´Ã¸À ¼´À¶½

³À¸¿º ¼Á ¶°·½ Ç´¸º» ¾´Ã¸À ¼´À¶½ ³À¸°º kº½ ¶¸²½»

¶¸¶µ ¯´°½

¼¸½´À¶½» ¼¸Æ»¶

¼´À¶½» ¹¸Ç¯½

¹´Ç¯ ÇÅÆɸ¿±¯» Ç´°¸¶ ·°½¯ µ´Æ¸¿» ɺÇÁ½

³À¸°º kº½»

¾´Ã¸À ¼´À¶½

¸¯Æ¸Ç½¯ Ç´¸º»

¼´À¶½

ÁÆÉ ÁÆÈ ¾¸¸¿°» ¼¸µÆ¿

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

½ ½

ÉǴƸ° Ç´¿¸Å

† † † †

½ ½

¼¸¸ºÇ°

† †

½ ½

ÉǴƸ° ¼Á ¼¸¸ºÇ°

°± ¾¸½¸ »¯½È ÉǴƸ° T, Y

½ ½

ÂÁÀ½

¼¸Çµ¸°¯ a ¼¸ºÃÈ´ °´¸°

† †

½ ½

»´Ãº ÂÁÀ½

† †

½ ½

ÉǴƸ° ¼Á »´Ãº ÂÁÀ½

½ ½

¸É¿¸Ã ÂÁÀ½

»´´ÇÈ »´Ãº ²½Å½

³ÇŽ

³»À¯» ¸Ç´ÈÇÈ Ç´°¸¶

Ç´Ç´´¯ Á°´º

³»À¯» ¹Ç° Ç´°¸¶

¾´Æ¸É» ¼¸¸ºÇ°

¼´Éº °´¸° ÉÇ¿Å» ¼¸Çµ¸°¯

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

† †

½ ½

¼¸¸ºÇ°

† † °± ¾¸½¸ »¯½È

½ ½

ÉǴƸ° ¼Á ¼¸¸ºÇ°

Y

† T

½ ½

¼¸ÃÁÀ½

†

† † °± ¾¸½¸ »¯½È

½ ½

ÉǴƸ° ¼Á ÂÁÀ½

½ ½

»´´ÇÈ ²½Å½ »´Ãº ²½Å½

½ ½

³ÇŽ

¼¸ÆÆÃ

³ÃÅÇ ¼´À¶½

ULTRA SILENT ÉÇ¿Å» ¼¸Çµ¸°¯

¼¸Çµ¸°¯ a ¼¸ºÃÈ´ °´¸°

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

† † † † †

½ ½

¼¸¸ºÇ°

½ ½

ÉǴƸ° Ç´¿¸Å

† T

† Y

½ ½

¼¸ÃÁÀ½

† †

½ ½

»´Ãº ÂÁÀ½ ³¿¸Ã ÂÁÀ½

¹´Ç¯ ²½Å½ »´Ãº ²½Å½ »´´ÇÈ ²½Å½

³ÇŽ

¼¸ÆÆÃ

¼¸¿ÇŸ ¾´´±½ ³²Çó ¸»º¸½ °ÆÇ É´Ç´° ¾½´È ¸²¸Çý

²´Á´ °´¸° ¸Àº½ ¾½´È³ ¸²¸Çý É´Ç´°³ ¾´´±½ »º ɯ ±¸È³» ¾É¸¿

ÉÇ¿Å

É´ÇÁ³

É´²¸½

ÇÅ´½³ ¼È

½ ½

Ç·´Æ

ǵ¸¸Ã »´Ç¸»´Ã Ç´¿¸Å

PP-R ǽ´¶ ƴǸ Á°Å

¾»¸É¯¸»´Ã ǽ´¶ °»´Å½ Ç´¶È Á°Å

Ç·´Æ ½ ½ ±Ç²° ¼± ±¸È³» ¾É¸¿ ´

±Ç² »´±ÀÆà Ǵ¿¸Å

±Ç² »´±ÀÆà ÉÇ¿Å »Áɽ Ç´¿¸Å ¹´É° Å °Å ɸÉǸ² ÉÇ¿Å a ³¸Çµ¸°¯´ ɸÉǸ² ÉÇ¿Å Ç·´Æ ½ ½ ¾»¸É¯¸»´Ã ǽ´¶ °»´Å½ ¼´²¯ »´¶º Á°Å Ç´¶È p ¸É°ºÈ °Ç Ç´¿¸Å »´±¸·»´½ ½ ½ Ç·´Æ ¹Ç´¯ ½ ½ ¾»¸É¯¸»´Ã ǽ´¶ Ƶ´¶½ °»´Å½ ¼´¸¿¸½´»¯° Ç´¶È Á°Å ¼´²¯ ¾°» »´¶º

¾»¸É¯¸»´Ã ǽ´¶ Ƶ´¶½ °»´Å½ ¼Á ¼´¸¿¸½´»¯° ÂÅÆ´½ ²´²¸° »´´ÇÈ ¸ Á ¾±´½³ »´¶º Ç´¶È Á°Å ¼´²¯ ¾°»

p ¸É°ºÈ °Ç Ç´¿¸Å ¸½ÇÉ ²´²¸° ¼Á »´±¸·»´½

½ ½

Ç·´Æ

»´Ç¸»´Ã ÉÇ¿Å» ¸·À»Ã ¹´É¸Ç» ¼¸Çµ¸°¯

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

† †

½ ½

¼¸¿Ã ¼¸¿Ã ¹´É¸Ç» ¹Ç°

† †

½ ½

Ä´¶ ¼¸¿Ã ¹´É¸Ç» ¹Ç°

½ ½

¹´É¸Ç» ÂÁÀ½

½ ½

¹´É¸Ç» ³ÇŽ ÂÁÀ½

½ ½

¹´É¸Ç» ²½Å½

½ ½

¼¸¿Ã ¼¸¿Ã ¹´É¸Ç» ³ÇŽ ²½Å½

½ ½

Ä´¶ ¼¸¿Ã ¹´É¸Ç» ³ÇŽ ²½Å½

½ ½

¼¸½ kÆ¿ ³±Ç°³ ¹´É¸Ç» ¹Ç°

½ ½

¸¿´Å¸¶ ¸½¸¿Ã ³±Ç°³ ¹´É¸Ç» ÂÁÀ½

½ ½

¹´É¸Ç» ¼¸½¯É½

ɸÉǸ² ÉÇ¿Å» ¼¸Çµ¸°¯ a ³¸Çµ¸°¯´ ɸÉǸ² ÉÇ¿Å

½ ½

³±½´¯ Ç°Á½ Á·Æ

½ ½

¸Ã´À ÆÆÃ

½ ½

¹´É¸Ç» °º´Ç

PP-R ÉÇ¿Å» ¼¸¿´È ¼¸µÇ°

ÀÆà ɸÉǸ² ³¸Å»·À¿¸¯ ÉÇ¿Å» ·¸ÃÈ´Ã ¼¸Çµ¸°¯

±¸Ç°É

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

½ ½

»´»º½» †

ÀÆà ɸ´´µ

É´¯¸Å¸

½ ½

µ¸»Ã Æ»¶½

½ ½

¸½¸¿Ã ¸¿´Å¸¶ ±¸Ç°É µ¸»Ã ÇÈƽ

½ ½

¸¿´Å¸¶ ¸½¸¿Ã ±¸Ç°É ɸ»Ç±·¿¸¯ ɸ´´µ

½ ½

°É´É

½ ½

³Ã¸»È ÉÁ°·

¶´Æ»³ ÉÈÆ° ¸Ã» ¼¸¿´È ¼¸Ç·Æ° ¼¸ÃÀ´¿ ¼¸Çµ¸°¯ ÉÆ´´È½ ½ Á° ¯ ± ²È¯ ÉÇ°¶

»´±ÀÆà ÉÇ¿Å» ¼¸Çµ¸°¯

ɸÉǸ² ÉÇ¿Å» ¼¸Çµ¸°¯ a ³¸Çµ¸°¯´ ɸÉǸ² ÉÇ¿Å Ç·´Æ ±¸Ç°É ½ ½ É´¯¸Å¸ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

ÇÅ´½³ ¼È

»´»º½» †

ÀÆà ɸ´´µ

ÀÆà ƻ¶½

Ǻµ Ä´¶ ÀÆà ÇÈƽ

³°Æ¿ ¼¸¿Ã ÀÆà ÇÈƽ

»´Ãº p ÀÆà ÇÈƽ

Ǻµ Ä´¶ ÀÆà ɸ´´µ

Ǻµ ¼¸¿Ã ÀÆà ɸ´´µ

³»´Ãº ÀÆà ɸ´´µ

ÀÆà T É´ÃÁÉÀ³

Ǻµ Ä´¶ ÀÆà T É´ÃÁÉÀ³

³°Æ¿ ¼¸¿Ã ÀÆà T É´ÃÁÉÀ³

¾µ´¯ ¼Á ÀÆà ɸ´´µ

ISO ¼¸¿½´À½´ ¸»¯Çȸ³ ¼¸¿Æɳ ¾´º½ ɴȸDz° ¼¸²½´Á ¼¸Çµ¸°¯³ ¶´Æ»³ ÉÈÆ° ¸Ã» ¼¸¿´È ¼¸Ç·Æ° ¼¸ÃÀ´¿ ¼¸Çµ¸°¯ ÉÆ´´È½ ½ Á° ¯ ± ²È¯ ÉÇ°¶ ³¸»·¸¯ NTM ÉÇŴɽ ¼¸¸´Æ¸¶½ ´Ç³µ¸³

³Å¸¶» »´±¸·»´½ ÉÇ¿Å» ¼¸Çµ¸°¯

±¸Ç°É

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

½ ½

µÇ°» É°È´É

½ ½

† † ³»´Ãº É°È´É

½ ½

°»Å É°È´É

½ ½

Ǹƻ ³»´Ãº ɲ²´° É°È´É

¼¸¿Ã Ä´¶ p T ǵ¸°¯

½ ½

½ ½

Ç´¿¸Å ÇÈƽ Ç´¿¸Å ɸ´´µ

½ ½

¼¸¿Ã Ä´¶ p ɸ»Ç±·¿¸¯ ɸ´´µ

½ ½

²Ç´ÆÇ ¼¸¿Ã Ä´¶ p ÇÈƽ

T p É´ÃÁÉÀ³

½ ½

²²´° µÇ°» ¾±´¯

ɸÉǸ² ÉÇ¿Å» ¼¸Çµ¸°¯ a ³¸Çµ¸°¯´ ɸÉǸ² ÉÇ¿Å

³»»´À» ¸»°´¯ ¾±´¯

·¸ÃÈ´Ã »´±¸·»´½ ¸Çµ¸°¯

±¸Ç°É

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

½ ½

µÇ°» É°È´É

½ ½

Ǹƻ É°È´É

½ ½

† ´¯ †

³»´Ãº É°È´É

Ç°Á½ T É´ÃÁÉÀ³ T É´ÃÁÉÀ³

½ ½

Ä´¶ p T ǵ¸°¯

½ ½

½ ½

Ç´¿¸Å ÇÈƽ ɸ´´µ

½ ½

¼¸¿Ã Ä´¶ p ɸ»Ç±Ç·¿¸¯ ɸ´´µ

½ ½

¼¸¿Ã Ä´¶ ÇÈƽ

¼¸Çµ¸°¯ ¾´´±½ ÉÆ´´È½ ¾º ´½º´ ·¸ÃÈ´Ã »´±¸·»´½ ¸Çµ¸°¯ ¼Á ³²´°Á° È´½¸È» ¼¸»º ¾´´±½ ÉÆÃÀ½ ´¿ÉÇ°¶ k²´Á´ ÉÇ¿Å ¹É´¶ À°± Ǹƻ ¾Æɽ ³»»´À» ¾±´¯ ¾´±º ¼¸´´»¿

¾¸»¸Ç½ ÉÇ¿Å צנרת פוליאתילן

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

¼¸»¸°´½ É´Ç´¿¸Å» ¼¸¯É½ ¾»¸Ç½ ÉÇ¿Å ³¸¸Æȳ É´ºÇÁ½» ³Æ´»¶ É´Ç´¿¸Å´ צנרת פוליאתילן מתאים לצינורות מובילים וצינורות חלוקה למערכות השקייה

Ç°

Ķ» Ç´¶È Á°Å

½ ½

¾´¯À»Ã ÉÇŴɽ ¼¸Çµ¸°¯

¼¸Çµ¸°¯´ ¾¸»¸Ç½ a ³¸Çµ¸°¯´ Ƹ·À»Ã ÉÇ¿Å

ÇÅ´½³ ¼È † † ɸ´´µ ¸¿´´¸º ´² ²½Å½

† † É´ÃÁÉÀ³ °»Å

Ç°Á½ ²½Å½

ɸ½¸¿Ã ɸ¿´Å¶ ³±Ç°³ ²½Å½

Ç°Á½ É´ÃÁÉÀ³

Ç´¿¸Å ³ÅÆ» ǵ¸°¯

Ç°Á½ ɸ´´µ

¾¸kµ´¸Ã ´Ç·Æ»¯ ¸Çµ¸°¯

ÉÇ¿Å» Ƹ»¶½ Æ°´¶

É´ÇÁ³ ²²´°½ ¸½´± ¼Á

É´²¸½

É´ÇÁ³ ¸½´± ¯»»

É´²¸½

¼´¯

¼´¯

·¿¸´ÃÀƸà ³»É½

³»É½» À¸À°

Á´°¸Æ´ ³¸¸»É ¸ÇÅ´½

É´ÇÁ³

É´²¸½

É´ÇÁ³

É´²¸½

»Ã¸¿ É´ÁŽ¯° ³¸¸»É³ ¾´´»±½

³Ã´½ ¼Á À¸À°

p

³Ã´½

·Ç·À¸¿´¸ Æ°´¶

·Ç·À¸¿´¸ »¸Ã´ÇÃ

É´ÇÁ³

É´²¸½

É´²¸½ p

X X

k½ ¹Ç´¯

³±½´¯ ³»É½

À±¯ ³»É½

É´ÇÁ³

É´²¸½

É´²¸½

UL FM ¾ÆÉ° ÇÈ´¯½

p

¾¸¯ ÀƸÃ

Æ»¶½» Æ°´¶

Á´°¸Æ´ ³¸¸»É ¸ÇÅ´½

É´ÇÁ³

É´²¸½

É´ÇÁ³

É´²¸½

»´Ãº ²²´° ±´À

¹´½¿ ³´°± ±´À

p

½ ½

³±Ç°³ ·´½

µ¸»Ã ¾±´Á

É´²¸½

É´ÇÁ³ Ç·½ ¹Ç´¯

É´²¸½

ÇÀ¸¸ÃÀ

³¸ÅÆ´Ç·À¿´Æ» ÀÃÉ

É´²¸½

É´²¸½

Á´°¸Æ´ ³¸¸»É ¸ÇÅ´½

¸Ç´²º µ¸»Ã µÇ°

¸Ç´²º ¾± µÇ°

¼¸µÇ°

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

p

¼¸¿Ã ¼¸¿Ã ±¸Ç°É Ä´¶ ¼¸¿Ã µ¸»Ã Á°Å

Ä´¶ ±¸Ç°É

p

³¸¸ÉÈ ¸½ ¾ÆÉ» ¼¸¯É½

¸¿¸½ ³À¸°º µÇ°

¹´Ç¯ »¸¿ ¸É¸´´µ µÇ°

É´ÇÁ³ ED ¼±²

Ç·´Æ

É´ÇÁ³ ¹´Ç¯ »¸¿ µÇ° ¼±² ED ¼±²

Ç·´Æ

»¸¿ ¸É¸´´µ µÇ°

°¸±È ¸Ç´²º µÇ°

É´ÇÁ³ »¿¸±¸Ç´¯ NIL

Ç·´Æ

É´ÇÁ³ ¼¸¿Ã ¼¸¿Ã ±¸Ç°É Ä´¶ ¼¸¿Ã

Ç·´Æ

UL/FM ÄÇ´¶½ ÇÃÇà ´±½

³¸¸ÉÈ ¸½» ÇÃÇà ´±½

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

Ç·´Æ

PSI PSI Ķ» ɸ»½È¶ ³»Áó ¼´²¯ Á°Å

p

¼¸Çµ´¶ »¯´ ¼¸Ã´±½

µ¸ÇÉ Â´±½

¸Ã¿º ´² ǵ´¶ »¯

ȯ ¸´°¸º» ²´¸Å

É´ÇÁ³

É´²¸½

ÇÅ´½³ ¼È

¼¸Ç»Æ¿¸ÇÃÀ p ¼¸µÉ½

¸»° ¼Á ±Ç°´½ ÄÇ·´È

Ç·´Æ

ȯ ¸´°¸º µÇ°

ȯ ¸´°¸º» ²´¸Å »´Ãº ²¸¶¸

³Æ¿À³ µÇ°

¼¸¿´È¼¸ºÇ´¯° ¼¸Æ´¿Çµ ¸¿Æ¸É ¾´»±»±

¼¸¿´»±»± ¼¸Æ´¿Çµ

ïƸ´´Æ ¸Çµ¸°¯

ÇÅ´½³ ¼È ² Ç°¶½ RT ² Ç°¶½ ¼±² ¼¸ÅÇ´¶½ ¼¸Çµ¸°¯ ² p É´ÃÁÉÀ³ Ç°¶½

² Ç°¶½ ² ÄÇ´¶½ ǵ¸°¯ ¼¸½±²³ ¾´´±½½ ¼¸¿±´¯ p ¼¸ÅÇ´¶½ ¼¸±Ç°´½ ¼¸¿´´»±½ ¼¸Ç°¶½ ɸ´´µ Á·

»µÇ° ÉÇ¿Å

ÇÅ´½³ ¼È k° ±Ç² Ç´¿¸Å ´·Á Ç´¿¸Å »´¸²ÆÀ

¼¸¿´´»±½ ¼¸Çµ¸°¯

ÇÅ´½³ ¼È † Á· † † ɸ´´µ »´Ãº ²¸¶¸ ±¿´»Ã´Æ Ç°Á½ ³Ã´½ ¾´´»±½ ±¿¸È´° ÆÆà ³Ãº °»Å

»µÇ°½ ¼¸Çµ¸°¯´ ÉÇ¿Å

¸»¯Çȸ ¾ÆÉ ´É ¸»Á° »±²´½ ÇŴɽ ¼¿¸³ ¼¸Çµ¸°¯³

É´ÇÁ³

É´²¸½

ÇÅ´½³ ¼È

p Ç·´Æ p ½ À ¹Ç´¯ ½ À

¼Á Ç´¿¸Å½ ÇÅ´¸½ k° ±Ç² ÇÃÉ

¼¸¿´´»±½ ¼¸»Ã¸¿

p

É´¿´´»±½ ɴô½

Ç·´Æ

±¸Ç°É µ¸»Ã ¸Çµ¸°¯

³²¸½

ÇÅ´½³ ¼È

¼¸¿Ã ¼¸¿Ã ɸ´´µ Ä´¶ ¼¸¿Ã ɸ´´µ T Á· »´Ãº »Ã¸¿ Ç°Á½ »Ã¸¿

µ¸»Ã ¸Çµ¸°¯

X

³Ã´½ ÆÆà ³Ãº ±¿¸È´°

³¸»·¸¯ General Fittings ÉÇŴɽ µ¸»Ã ¸Çµ¸°¯ ¾¸½µ³» É´ÇÈï ¼± ɽ¸¸Æ

¼¸½ ²½» ²Ç´ÆÇ

·´Ç¶ ÉÈ´¶¿ ¹¸Ç¯½

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

ED ÇôȽ ¼±²

±´µ É»»´º ³µ¸Ç¯ ¼¸½·¯ ¼¸²Ç´ÆÇ

Ç·´Æ ¹Ç´¯

X

½ ½

YORK ĸÃÆ Çµ´¶ »¯

YORK ³Ã»º ǵ´¶ »¯

Ç·´Æ p

Ç·´Æ p

¼¸Àº½ É´ÉÈÇ

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

É´¿´È

»´±Á Á°´Ç½ ±¸Ç°É »Á° ¸½¸¿Ã

µ¸»Ã ³Àº½ ÉÈÇ

»´±Á Á°´Ç½ ±¸Ç°É »Á° ¸½¸¿Ã

»Æ¸¿ ³Àº½ ÉÈÇ

¼¸È¸½± É´Ç´¿¸Å

É´ÇÁ³

É´²¸½

ÇÅ´½³ ¼È

Ç·´Æ ½ À ¹Ç´¯ Ä´¶ ¼¸¿Ã

FIV ITALY ÉÇÅ´É

ȸ½± Ç´¿¸Å ɺɽ

Ç·´Æ ½ À ¹Ç´¯ Ä´¶ ¼¸¿Ã

ȸ½± Ç´¿¸Å Ƹ·À»Ã

¾´»Ã·

É´ÇÁ³

É´²¸½

ÇÅ´½³ ¼È

12mm x 0.1mm x 12mm x 0.35

½ À ¹Ç´¯

¸É´º¸¯ ¾´»Ã·

¾ÉȸÃ

É´²¸½

ÇÅ´½³ ¼È

É´½Å ¸Ã» È´ºÇ» ¾É¸¿ ± Æ ¸Ã»´

¾ÉȸÃ

³»´±Á ¼¸½ ɲ´Æ¿

Ç·´Æ

É´¿´È

´°½k± ¼¸½´¯ ¼¸»°¸² ¼¸±Ç° ¾´´±½

³»À¯» Ç´¸º» ¼¸±Ç° ·À

ɸ´´µ» ¯ÀôÆ

k±¿¯»Ã

¼¸Çµ¸°¯´ ³²´°Á ¸»º

É´ÇÁ³

É´²¸½

ÇÅ´½³ ¼È

MORSE ÉÇÅ´É

¶´²¸Æ É´¸À´º

Ç·´Æ

¼¸Ç·Æ° ¼¸¶²Æ½ É´Ç·½ ¾´´±½» ¼¸¿´È

¼¸¶²Æ½

¼¸Çµ¸°¯´ ³²´°Á ¸»º

¼´·¸¯ ¸Ç½´¶

¹´É¸¶ ÆÀ¸²

ÉÇ¿Å» ¼¸¸ÇÃÀ½

É´±Ç°³ ¾½È

¼¸ÆÃÀ

°¸·¸¸¯¸ÇÆ Ã¸»Ã °´Å¸Á

½ Á° ³µ¸Ç¯ É´¸½´± ²È¯

ÀÆÃ a

¾´Ã»· a

°¸°¯ »É ǻŸ¿È k¶Ç

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker