אוגדן כניסה לתפקיד - רכז/ת נוער ישובי - מועצה אזורית עמק יזרעאל

מושגים חשובים המשך:

מערכת קליטה ומעקב אחר יציאת חניכים למפעלים. | שועל . עמק יזרעאל" קישור למערכת השועל נשלח ערב לפני טיול, סיסמת הכניסה היא: " בכל תחילת פעילות, יש לסמן בשועל מי החניכים שהגיעו/מאחרים/חולים. יש לשים לב שמדובר במידע רגיש ולכן אין למסור את הסיסמה לאנשים אחרים.

כל טיול/יציאה מהיישוב עם הנוער, מחייבים תיאום טיולים בלשכה לתיאום טיולים של | תיאום טיולים משרד החינוך, דרך מוקד טבע. הכשרה לשימוש במערכת יעביר רכז הטיולים לרכז/ת הנוער על-פי סילבוס שנתי. לאחר ההדרכה, יש לרכז/ת הנוער אישור להוציא טיולים, במסגרת המגבלות המפורטות בהכשרה. מחייבים אישור תיאום טיולים: חג מעלות, לילות לבנים ביישוב, כיף צוות, טיולים יישוביים של הנוער, נסיעות של הנוער לאטרקציות מחוץ ליישוב. במקרה של ספק, יש להתייעץ. מחובתו של כל רכז/ת נוער למלא ולהגיש דו"ח נוכחות מסודר | דו"ח נוכחות ומערכת חילנט (חילן) בכל חודש. בחודש הראשון לעבודתו, יקבל הרכז מספר עובד, קוד ומספר טלפון לדיווח וסיסמא לאתר 6- עד ה חילנט. יש לדווח באמצעות האפליקציה, במהלך החודש. יש לעדכן את הנוכחות ולתאר את הפעילות שנעשתה, במספר מילים. לאחר עדכון הדו"ח בסוף החודש, יש לייצאו לאקסל ולשלוח לרכז הקהילה/חינוך/נאמן נוער. על הרכז להעביר בכל חודש. 6- למנהלת המשרד את הדו"ח עד ה ככל שמאחרים בהגשת הדו"ח, תשלומים מסויימים יושלמו לאחר חודש (עם הגשת הדו"ח). באחריות רכז/ת הנוער לתקף, למלא ולעדכן את תיק היישוב. תיק ישוב הוא רשימה של כל | תיק ישוב בני הנוער ביישוב משכבת ד' עד י"ב, ובכל שנה יש צורך לעדכנו. בקובץ זה יש את כל הפרטים על הנערים, הנערות והוריהם. , ויש צורך והנוער אשר אינו מגיע למועדונים ולפעילויות חשיבות תיק זה הינה במעקב אחר הנוער הפעיל להגיע אליו. תיק זה מסונכרן בין רכז/ת הנוער ובין מלווה מטעם מחלקת הנוער. ישנם מספר מוקדים, בהם מתבצעת הזמנה של חולצות כחולות, במהלך | הזמנת חולצות כחולות השנה. ההזמנה מבוצעת על-פי נרשמים במיני פיי. לא ניתן להזמין חולצה לאחר סיום ההרשמה. כאשר החולצות מגיעות למחלקת הנוער, על הרכז לבוא לקחת אותן ולחלק ביישוב על-פי ההזמנה.

11

Made with FlippingBook - Online magazine maker