עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

עמותת חקלאי העמק עוסקת בפיתוח חקלאות, מחקר ופיתוח אזורי, ייצוג ענפי במסגרת ועדות ענפיות, פיתוח משאבי מים, מיזמים בתחום החקלאות ומינוף התיירות החקלאית. עוד עוסקת העמותה בגיבוש הפורום וההנהגה החקלאית הצעירה של האזור, הכנת ניירות עמדה להתאחדות חקלאי ישראל, קורסים מקצועיים וכנסי עדכון והסברה לבעלי תפקידים. מרכז המחקר נוה יער, הינו מרכז המחקר הצפוני של מינהל המחקר החקלאי. מטרות היסוד של נוה יער הן קידום חקלאי ישראל בכלל וחקלאי האזור בפרט. כמו כן, המרכז מייעץ למו"פים האזוריים בצפון ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בכל הנוגע למחקר, להדרכה, לתכנון ולפיתוח חקלאי וסביבתי בצפון.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

ערב סוכות

ב׳ דחוהמ״ס

א׳ דחוהמ״ס

סוכות

יז 7

טז 6

5 טו

יד 4

יג 3

2 יב

1 יא

17:48 18:55

הושענא רבה

ג׳ דחוהמ״ס

אסרו חג

שמחת תורה

ה׳ דחוהמ״ס

ד׳ דחוהמ״ס

יוסי יפה ט'-י"ב-בני המושבים

כד

כג

כב

כא

כ

9 יט

8 יח

14

13

12

11

10

17:39 18:47

טקס פתיחת שנה אזורי ד'-ט׳

חלוץ לטקס פתיחת שנה

פתיחת שנה״ל תשע״ח - מכללת ותיקי עמק יזרעאל

א

ל

19 כט

כח

כז 17

16 15 כו כה

21

20

18

17:31 18:39

קונצרט בגניגר

קונצרט בגזית

ח

ז

26 ו

ה

ד

23 22 ג ב

28

27

25

24

17:24 18:32

שעון חורף

יא ט 31 30 29 י

Made with