עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

2020 ספטמבר אלול תש"פ - תשרי תשפ"א

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

פתיחת שנת הלימודים

5

4

3

2

1

כי תבוא 18:30 19:37

יב' אלול

טז' אלול

טו' אלול

יד' אלול

יג' אלול

11

12

10

9

8

7

6

ניצבים וילך 18:21 19:27

כג' אלול

כב' אלול

כא' אלול

כ' אלול

יט' אלול

יח' אלול

יז' אלול

ראש השנה

ערב ראש השנה

19

18

17

16

15

14

13

ראש חודש

18:11 19:18

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

א' תשרי

כט' אלול

כח' אלול

כז' אלול

צום גדליה

ראש השנה

26

25

24 ו' תשרי

23

22 ד' אלול

21

20

האזינו 18:02 19:08

ז' תשרי

ח' תשרי

ה' תשרי

ג' תשרי

ב' תשרי

19:16

יום כיפור

ערב יום כיפור

30

27

29

28

17:59 19:05

יב' תשרי

יא' תשרי

י' תשרי

ט' תשרי

Made with FlippingBook Annual report