עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

2019 אוקטובר תשרי - תשרי תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

צום גדליה

ראש השנה

5

4

3

2

1

וילך 17:51 18:57

ב' דר"ה 19:02

ו' תשרי

ה' תשרי

ד' תשרי

ג' תשרי

ב' תשרי

יום כיפור

ערב יום כיפור

12

11

10

9

8

7

6

האזינו 17:42 18:48

יוהכ"פ 17:46 18:52

יג' תשרי

יב' תשרי

יא' תשרי

י' תשרי

ט' תשרי

ח' תשרי

ז' תשרי

ה' דחוה"מ

ד' דחוה"מ

ג' דחוה"מ

ב' דחוה"מ

א' דחוה"מ

סוכות

ערב סוכות

19

18

17

16

15

14

13

שחוהמ"ס 17:34 18:40

א' דסוכות 17:40 18:46

כ' תשרי

יט' תשרי

יח' תשרי

יז' תשרי

טז' תשרי

טו' תשרי

יד' תשרי

קול המוסיקה הקאמרית בגזית

טקס פתיחת שנה נוער עמק יזרעאל

שמחת תורה

הושענא רבה

חלוץ ט'

26

25

24

23

22

21

20

שמיני עצרת 17:31 18:38

בראשית 17:26 18:33

כז' אלול

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

כג' אלול

כב' אלול

כא' אלול

אסרו חג

אניהו הקאמרי

פתיחת שנת הלימודים בקתדרת עמק יזרעאל

אניהו הקאמרי

31

30

29

28

27

ב' חשון

א' חשון

ל' תשרי

כט' תשרי

כח' אלול

שעון חורף

ראש חודש

Made with FlippingBook Annual report