עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 01 2021 ינואר שישי שבת

טבת תשפ"א - שבת תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

ויחי 16:24 17:24

ראש השנה האזרחית

30

29

28

27

2

1

31

יח' טבת

יז' טבת

טז' טבת

טו' טבת

יד' טבת

יג' טבת

יב' טבת

שמות 16:29 17:29

9

8

7

6

5

4

3

כה' טבת

כד' טבת

כג' טבת

כב' טבת

כא' טבת

כ' טבת

יט' טבת

ראש חודש

16 וארא 16:36 17:35 23 בא 16:42 17:41

15

14

13

12

11

10

ג' שבט

ב' שבט

א' שבט

כט' טבת

כח' טבת

כז' טבת

כו' טבת

22

21

20

19

18

17 24

י' שבט

ט' שבט

ח' שבט

ז' שבט

ו' שבט

ה' שבט

ד' שבט

בשלח 16:49 17:49

יא' שבט

ראש השנה לאילנות

30

29

28

27

26

25

31

יז' שבט

טז' שבט

טו' שבט

יד' שבט

יג' שבט

יב' שבט

יח' שבט

Made with FlippingBook Publishing Software