עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 06 2021 יוני שישי שבת

סיוון תשפ"א - תמוז תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

שלח 19:24 20:26

2

1

31

30

5

4

3

כה' סיוון

כד' סיוון

כג' סיוון

כב' סיוון

כא' סיוון

כ' סיוון

יט' סיוון

ראש חודש

קרח 19:27 20:29

12

11

10 ל' סיוון

9

8

7

6

ב' תמוז

א' תמוז

כט' סיוון

כח' סיוון

כז' סיוון

כו' סיוון

חקת 19:29 20:32

19

18

17

16 ו' תמוז

15

14

13

ט' תמוז

ח' תמוז

ז' תמוז

ה' תמוז

ד' תמוז

ג' תמוז

בלק 19:31 20:33

סיום שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים

26

25

24

23

22

21

20

טז' תמוז

טו' תמוז

יד' תמוז

יג' תמוז

יב' תמוז

יא' תמוז

י' תמוז

סיום שנת הלימודים בבתי הספר העל יסודיים

צום י"ז בתמוז

3

2

1

30

29

28

27

כג' תמוז

כב' תמוז

כא' תמוז

כ' תמוז

יט' תמוז

יח' תמוז

יז' תמוז

Made with FlippingBook Publishing Software