עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 07 2021 יולי שישי שבת

תמוז תשפ"א - אב תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

פנחס 19:31 20:33

30

29

28

27

3

2

1

כג' תמוז

כב' תמוז

כא' תמוז

כ' תמוז

יט' תמוז

יח' תמוז

יז' תמוז

מטות ומסעי 19:30 20:32

10 א' אב דברים 19:27 20:29 17 ח' אב ואתחנן 19:24 20:25 24 טו' אב

9

8

7

6

5

4

כט' תמוז

כח' תמוז

כז' תמוז

כו' תמוז

כה' תמוז

כד' תמוז

ראש חודש

ערב תשעה באב

16 ז' אב

15 ו' אב

14 ה' אב

13 ד' אב

12 ג' אב

11 ב' אב

ט"ו באב

עיד אל אדחא

עיד אל אדחא

עיד אל אדחא עיד אל אדחא

עיד אל אדחא

תשעה באב

23 יד' אב

22 יג' אב

21 יב' אב

20 יא' אב

19 י' אב

18 ט' אב

עקב 19:19 20:20

31 כב' אב

30

29 כ' אב

28 יט' אב

27 יח' אב

26 יז' אב

25 טז' אב

כא' אב

Made with FlippingBook Publishing Software