עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 08 2021 אוגוסט שישי שבת

אב תשפ"א - אלול תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

ראה 19:13 20:13

4

3

2

1

7

6

5

14 ו' אלול שופטים 19:06 20:05 כי תצא 18:58 19:57 כט' אב יג' אלול כי תבוא 18:50 19:48 21

כח' אב

כז' אב

כו' אב

כה' אב

כד' אב

כג' אב

ראש חודש

13

12

11 ג' אלול

10

9

8

ה' אלול

ד' אלול

ב' אלול

א' אלול

ל' אב

20

19

18

17

16

15

יב' אלול

יא' אלול

י' אלול

ט' אלול

ח' אלול

ז' אלול

28

27

26

25

24

23

22

כ' אלול

יט' אלול

יח' אלול

יז' אלול

טז' אלול

טו' אלול

יד' אלול

4

3

2

1

31

30

29

כז' אלול

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

כג' אלול

כב' אלול

כא' אלול

Made with FlippingBook Publishing Software