עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 09 2021 ספטמבר שישי שבת

אלול תשפ"א - תשרי תשפ"ב

רביעי

שלישי

שני

ראשון

ניצבים 18:41 19:39

1

31

30

29

4

3

2

כז' אלול

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

כג' אלול

כב' אלול

כא' אלול

ראש חודש

וילך 18:32 19:29

19:33

18:37

צום גדליה

ראש השנה

ראש השנה

ערב ראש השנה

11

10

9

8

7

6

5

ה' תשרי

ד' תשרי

ג' תשרי

ב' תשרי

א' תשרי

כט' אלול

כח' אלול

19:22

18:25

האזינו 18:22 19:20

יום כיפור

ערב יום כיפור

18

17

16

15

14

13

12

יב' תשרי

יא' תשרי

י' תשרי

ט' תשרי

ח' תשרי

ז' תשרי

ו' תשרי

19:15

18:18

שבת חול המועד 18:13 19:10 ד דחוה"מ

ג דחוה"מ

ב דחוה"מ

א דחוה"מ

סוכות

ערב סוכות

25

24

23

22

21

20

19

יט' תשרי

יח' תשרי

יז' תשרי

טז' תשרי

טו' תשרי

יד' תשרי

יג' תשרי

19:06

18:09

אסרו חג

שמחת תורה

הושענה רבה

ה דחוה"מ

2

1

30

29

28

27

26

כו' תשרי

כה' תשרי

כד' תשרי

כג' תשרי

כב' תשרי

כא' תשרי

כ' תשרי

Made with FlippingBook Publishing Software