עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

שישי שבת 09

2020 ספטמבר אלול תש"ף - תשרי תשפ"א

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

כי תבוא 18:39 19:36

פתיחת שנת הלימודים

5

4

3

2

1

31

30 י' אלול

טז' אלול

טו' אלול

יד' אלול

יג' אלול

יב' אלול

יא' אלול

ניצבים וילך 18:30 19:27

12

11

10

9

8

7

6

כג' אלול

כב' אלול

כא' אלול

כ' אלול

יט' אלול

יח' אלול

יז' אלול

18:21

ראש חודש א' ראש השנה

ערב ראש השנה

19

18

17

16

15

14

13

א' תשרי

כט' אלול

כח' אלול

כז' אלול

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

האזינו 18:11 19:07

19:15

צום גדליה

ב' ראש השנה

26

25

24

23

22

21

20

ח' תשרי

ז' תשרי

ו' תשרי

ה' תשרי

ד' תשרי

ג' תשרי

ב' תשרי

19:05

18:09

יום כיפור

ערב יום כיפור

3

2

1

30

29

28

27

טו' תשרי

יד' תשרי

יג' תשרי

יב' תשרי

יא' תשרי

י' תשרי

ט' תשרי

Made with FlippingBook Publishing Software