עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 10 2020 אוקטובר שישי שבת

תשרי תשפ"א - חשון תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

18:02 18:58

סוכות

ערב סוכות

30

29

28

27

3

2

1

טו' תשרי

יד' תשרי

יג' תשרי

יב' תשרי

יא' תשרי

י' תשרי

ט' תשרי

17:53 18:49

שמחת תורה

הושענה רבה

ה' דחוה"מ

ד' דחוה"מ

ג' דחוה"מ

ב' דחוה"מ

א' דחוה"מ

10

9

8

7

6

5

4

כב' תשרי

כא' תשרי

כ' תשרי

יט' תשרי

יח' תשרי

יז' תשרי

טז' תשרי

בראשית 17:44 18:41

איסרו חג

17

16

15

14

13

12

11

כט' תשרי

כח' תשרי

כז' תשרי

כו' תשרי

כה' תשרי

כד' תשרי

כג' תשרי

ראש חודש

24 נח 17:37 18:33 לך לך 16:30 17:27 31 ו' חשון יג' חשון

23

22

21

20

19

18

ה' חשון

ד' חשון

ג' חשון

ב' חשון

א' חשון

ל' תשרי

יום הזכרון ליצחק רבין (הוקדם)

שעון חורף

30

29

28 י' חשון

27

26

25

יב' חשון

יא' חשון

ט' חשון

ח' חשון

ז' חשון

Made with FlippingBook Publishing Software