עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 11 2020 נובמבר שישי שבת

חשון תשפ"א - כסלו תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

וירא 16:24 17:21

4

3

2

1

7

6

5

כ' חשון חיי שרה 16:19 17:17

יט' חשון

יח' חשון

יז' חשון

טז' חשון

טו' חשון

יד' חשון

14

13

12

11

10

9

8

כז' חשון

כו' חשון

כה' חשון

כד' חשון

כג' חשון

כב' חשון

כא' חשון

ראש חודש

תולדות 16:15 17:14

חג הסיגד

21

20

19

18

17

16

15

ה' כסלו

ד' כסלו

ג' כסלו

ב' כסלו

א' כסלו

כט' חשון

כח' חשון

28 ויצא 16:13 17:13

27

26

25

24

23

22

יב' כסלו

יא' כסלו

י' כסלו

ט' כסלו

ח' כסלו

ז' כסלו

ו' כסלו

5

4

3

2

1

30

29

יג' חשון

יב' חשון

יא' חשון

י' חשון

ט' חשון

יד' כסלו

יג' כסלו

Made with FlippingBook Publishing Software