עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 08 4 5 6 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 12 19 26 13 20 27 3 2 י' אב יז' אב כד' אב א' אלול יב' אב יט' אב כו' אב ג' אלול יד' אב כא' אב כח' אב ה' אלול יא' אב יח' אב כה' אב ב' אלול יג' אב כ' אב כז' אב ד' אלול טו' אב כב' אב כט' אב ו' אלול ט' אב טז' אב כג' אב ו' אב ז' אלול דברים 19:05 20:15 ואתחנן 18:58 20:08 ראה 18:43 19:51 עקב 18:51 20:00 31 1 2 3 ג' אב ד' אב ה' אב ו' אב ז' אב ח' אב 2022 אוגוסט אב תשפ"ב - אלול תשפ"ב ערב תשעה באב ט"ו באב שני שלישי רביעי חמישי

צום תשעה באב (נדחה)

ראש חודש

Made with FlippingBook flipbook maker