מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

07

מליאת המועצה

כללי המליאה היא המוסד המנהל את המועצה האזורית והיא הגוף הנבחר, המורכב מנציגי היישובים. המליאה היא מעין "בית נבחרים" מקומי - המוסד העליון של המועצה האזורית. זהו גוף המוסמך לקבוע את הסדר הציבורי, תנאי החיים ואיכותם בתחומי המועצה. הרכב המליאה המליאה מורכבת מנציגי היישובים שנבחרו מכל יישוב. מספר הנציגים/ות של כל יישוב במליאה נקבע בהתאם לגודל היישוב ועל פי מודד שמאושר על-ידי שר הפנים. לכל יישוב יש לפחות נציג אחד במועצה. תפקידים וסמכויות מליאת המועצה היא הגורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים, שמוגדרים בחוק: חירה ומינוי של חברים בוועדות אצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות אישור צו המיסים של המועצה אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים קבלתם לעבודה או פיטורים של עובדים סטטוטוריים (מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל אגף החינוך) קביעת עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכנית העבודה שלה וענייניה הכספיים ניהול מקרקעי הרשות הקמת תאגידים עירוניים

Made with FlippingBook Ebook Creator