מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

מיפוי בעלי עניין , תשתית אזרחית ומתווה לשיתוף הציבור

מיפוי בעלי עניין ביישוב לדוגמה :

התקיים סבב

במהלך חודשים יולי - יוני -מאי מפגשים וסיורים נציגי של התכנון ונציגות הנהגות

כל תושבי - הישוב י ועד " מיוצגים ע

חברי קיבוץ / בעלי נחלות - במושב חברים ,ח" באגש י ועד " מיוצגים ע , ח" אגש קיים בכל היישובים החקלאיים

בעלי נכסים - ביישוב חברי אגודה קהילתית , " מיוצגים ע י הנהלת - אגודה קיים בחלק מהיישובים

צוות התכנון מינהל

. הישובים

, מקומי קיים בכל

הישובים

מהמפגשים

שעלו

כלליות

סוגיות

בישובים יפורטו בהמשך יחידות משנה | קצב גידול | תעסוקה | בני " קליטת " ההרחבה | צביון על שמירה כפרי | פעילות חקלאית | איוש נחלות

בעלי עניין נוספים לדוגמא :

חינוך

חקלאים

בעלי עסקים

בלפוריה

מזרע

תל עדשים

גבת

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

5

Made with FlippingBook Online newsletter