מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 1 מצב קיים 18.9.2019

דורית שפינט

מצב קיים | 18.9.2019

ועדת היגוי מס '1 |

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

1

Made with FlippingBook Annual report