מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

מסדרונות אקולוגיים – ניתוח צווארי בקבוק

חסמים במסדרונות אקולוגיים שלא מאפשרים מעבר בעלי חיים בעמק יזרעאל :

- גידור מטעים

מבני משק סמוכים

מעבר תשתיות

חפיפה עם חלקות א '

גידור מטעים • ( מטעים

מבני משק סמוכים •

מעבר תשתיות •

חפיפה בין מסדרון המבוסס על נחל מרכזי לתחום חלקות א ' בהן מתאפשר בינוי חקלאי

/ קיימים מתוכננים ) עשויים להיות . מגודרים נדרש למצוא פתרונות גידור מוסכמים על רט ג ועל " החקלאים .

המצאות לולים קיימים ומתוכננים בשטח המסדרון צוואר בקבוק במסדרון הסמוך לשטח המשקי של רמת דוד

חסרים מס ' מעברים אקולוגיים בחציית כבישים ומסילות רכבת .

מעברים קיימים רבים זקוקים לשדרוג

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

11

Made with FlippingBook Publishing Software