מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

סיכום סקר תושבים

תחומי פיתוח בניתוח כלל מועצתי

אזורי מסחר 12%

חקלאות 17%

מבין 8 תחומי הפיתוח שהוצגו בשאלון דורגו 4 הראשונים .

• הייטק

• חקלאות

מוקדי השכלה 14%

• תיירות

• מוקדי השכלה

תיירות 17%

מלאכה זעירה 6%

נתונים אלו מבליטים את החשיבות הרבה שניתנת לתחום

, הכפרי יחד עם השמירה על החקלאות

התיירות במרחב

הייטק 19%

שירותים 5%

ופיתוח מוקד השכלה והצורך להיות בחזית הטכנולוגיה .

תעשייה 9%

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

70

Made with FlippingBook Publishing Software