מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

רשות ניקוז נחלים:

, רגב אורי

בנושא שטחים פתוחים וחקלאות: רשות הניקוז מובילה תכנית אב אגנית באגן ההיקוות של הקישון, מ.א. עמק יזרעאל מהווה חלק נכבד מהשטח, לכן תאום התכנון עם רשויות גו בלות חשוב

מאוד. מבקש אורית לירון

רענן אמויאל, משרד החקלאות

למבנים חקלאיים ) . כמו כן, תומך

60272 (

/ג תכנית

שהתוכנית את תאמץ

מחוזית

תכנית

בקידום מרכז המחקר בנווה יער.

נדרש לתאם עם המשרד את נושא המסדרונות האקולוגיים , וכן תכנון מתחמים לגידול בעלי חיים מחוץ לגבולות היישובים.

ראש המועצה המקומית ביר אל מכסור:

מבקש בדיקת התכנות לאזור תעסוקה משותף בסמיכות ל רק״ל ה תחנת צפון מזרחית למחלף עם כביש 02 , השטח ברובו בבעלות רמ"י.

בנוסף, קיים שטח סמוך בבעלות פרטית המהווה פוטנציאל לפרויקט תיירותי.

ראש המועצה המקומית יפיע:

מציע שיתוף פעולה מבחינת אזורי תעסוקה, למשל באזור המחלף החדש של כביש 07.

בצר: אייל יש קבעון בתפישה של המוסדות הארציים לגבי אי הקמת אז"ת חדשים. הנ י סיון מוכיח שלעתים זה נדרש לטובת הוצאת מלאכות מתוך היישובים הערביים. במקרה כזה יש מקום לשקול הקמה של אזורי ם חדשים צמוד ל יישוב. לילה לויצקי : בועדה מחוזית עשו מ י פוי של אזורי תעסוקה, על פי מדיניות המחוז לא מפתחים אזורים חדשים אלא קיימים. אהוד יוסטמן : צריך לבחון כל מקרה לגופו. יש לעתים סיטואציות בהן ל אזור תעסוקה משותף יש ערך מוסף גדול יותר מה צורך למנוע הקמת אזור תעסוקה חדש.

כהן, מהנדסת ועדה מרחבית יזרעאלים :

חשוב שהתהליכים יקודמו במקביל ושיתקיים היזון הדדי כדי לא לעכב תכניות מקודמות ביישובים.

: הטבע

, שפירא

החברה להגנת קע

יש שותפות אסטרטגית בין החברה להגנת הטבע לבין המועצה האזורית בנושא שמירת השטחים הפתוחים. נדרש פתרון יצירתי לעמק שמאוים על ידי לחצי פיתוח. מדובר במועצה עם הרבה מבנים חקלאיים, ויש למצות את הנושא של מתקנים סולריים על גגות המבנים החקלאיים לפני שפוגעים בשטחי הקר החקלאית.

11

Made with FlippingBook Ebook Creator