מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

כחיפוי של מאגרי המים יש

סולאריים ן חלק

יוזמות שונות ברחבי המועצה ל

מתקנים

קיימות תנועה: חיפה. רכים הזדקנות – קיבוצים

לשאוף להקטין את הפגיעה במגוון הביולוגי שבמאגרים אלה.

בתחום המועצה יש אזורי תעשייה, תשתיות תחבורה ומתקנים הנדסיים בעלי פוטנציאל ליצור מפגעים, יש לבחון את ה ה מגבלות ו קונפליקטים ה סביבתיים.

עדו יגר - תחבורה:

מוקדי משיכת התנועה המשמעותיים נמצאים מחוץ למועצה כך שהיא משמשת לתנועה עוברת . רוב התנועה במועצה עוברת בכבישים ארציים, כביש 00 בעיקר לטיילים לצפון הארץ, כביש 27 בעיקר ליוממים לכיוון עפולה וכבישים 00/02 בעיקר ליוממים לכיוון נצרת ומטרופולין

כבישים: כביש 08 מוגדר ככביש ארצי, אך בפועל מתפקד יותר ככביש מקומי. רמת הפיתוח בו נמוכה ובפועל משמש גם את תושבי המועצה באופן אינטנסיבי . לאור ך הכביש ישובים ומוסדות רבים, יש בעיות בטיחות ( היעדר שוליים, צמתים, הורדת נוסעים) וניכר היעדר יחס למשתמשים

(רוכבי אופניים והולכי רגל).

לכביש 27 אין נתיב לתחבורה ציבורית בתחום עמק יזרעאל.

רוב הקישורים בין הישובים הם על בסיס דרכים ארציות.

החסר קישוריות פנימי ת, כמו הדרכים הלבנות (דרכים לא מאושרות) ושבילי אופניים ליוממות (בין ישובים וקישור בין ישובים לתחנות הסעה) . עם זאת, חשוב לאזן בין הרצון לחבר בין ישובים ובין הצורך למנוע תנועה עוברת . לד וגמא, חיבור מושב היוגב לכביש 27 או לתחנת הרכבת.

פרוגרמה וכלכלה - רינה דגני ועידן פלפס :

מאופיינים ב הומוגניות גילאית אשר עלולה לי צור בעיה של

דמוגרפיה: ה ישובים הקהילת

יים

בבת אחת. הישוב הקהילתי שמשית הוא מקרה קיצוני של תופעה זו, שכן הוקם לפני

כעשרים שנה ואוכלס כולו במנה אחת של כ 777 יח"ד.

המושבים – מגמות דמוגרפיות זהות לממוצע הארצי.

מגמת הזדקנות מתונה, ההתמתנות חלה בעיקר בשל ההרחבות אשר יצרו זריקת מרץ

דמוגרפית.

ישובים ערביים – אחוז גבוה של ילדים . אזורי רשום של בתי ספר: לא תואמים את האשכולות, חלקם לא נמצאים במרח ק סביר מהישובים, מושפעים מהשינויים באוכלוסיית הישובים : ונדרשים לעדכון תכוף. מקומות של התרוקנות שכבות צעירות , כמו שמשית , מול שנוספה בהם הרחבה שהביאה לגידול של שנתון הגיל ב שכבות הצעירות, כמו שריד ויפעת , מצב זה דורש עדכון . התכנית שרותי ציבור: אספקת השרותים במועצה היא אתגר בשל המרחקים הגדולים בין הישובים . החלוקה לאשכולות והשימוש בתשתיות הקיימות בישובים (כמו בתי ספר), יאפשרו אספקת שירותים מגוונים ברמה טובה.

מקומות

במספר מושבים יש קושי לממש שטחי ציבור בשל בעלות האגש"ח על שטחים אלו.

6

Made with FlippingBook Ebook Creator