מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

רמת ההשכלה וההכנסה הממוצעת של תושבי המועצה הן גבוהות יח סית ל ממוצע הארצי

כלכלה:

3 ), המועצה חזקה ביחס ל ממוצע הארצי וביחס למ ו עצות אזוריות . אחרות

(אשכול חברתי -

כלכלי - ץ שימור: תיירות:

הישובים נמצאים במרחקים נוחים ו ב סמיכות לאזורי תעשיה גדולים ולמוקדי תעסוקה מפותחים.

ת המועסקים עובדים מחוץ ליישוב, אך מרביתם ( 00% מהם) עובדים

ייסו מאוכל

יוממות – 07%

בתחום נפת יזרעאל.

גידול מתוכנן בשטחי

המועצה יציבה מבחינה פיננסית , רמת גרעון נמוכה צפויה לרדת עקב

התעשייה והשטחים המניבים.

ביחס לגודל האוכלוסייה, היקף ההוצאה גבוה יחסית ונובע בין היתר מהעדר קומפקטיות והצורך בהסעות למרחקים גדולים לטובת אספקת השירותים (חינוך, תברואה, רווחה וכד') .

טל פרידמן ראודני

ינ תנה סקירה ה י סטורית על אזור עמק יזרעאל וחשיבותו בתקופות שונות.

ה תכנון הפיזי ביישובים הושפע מאידיאולוגיה, טכנולוגיה ושיקולים נוספים. ניתן לזהות בכל היישובים 8 מעגלים: אזור המחנה – מאופיין באינטנסיביות גבוהה, אזור – חיץ ה חצרות משק ופעילות משקית, ושטחים חקלאיים פתוחים.

לתחומים הבאים:

ברמה הכלל מועצתית, ניתן לחלק את הנושאים בתחום הש מור י

ארכיאולוגיה: אתרי עתיקות במועצה וסביבתה. (כ 87% משטח השיפוט של המועצה נמצא בתחום הכרזת עתיקות).

דרכים היסטוריות: צירי דרכים עתיקות ותוואי רכבת העמק.

סיפור ההתיישבות : האתוס הציוני - 'העמק הוא חלום' , דפוסי ההתיישבות העובדת בעמק , אדריכלים בשירו ת האידיאולוגיה , הישובים הטמפלרים והערבים .

בארות, קו מקורות, טחנות קמח לאורך נחלים

קרקע ומים: רכישת הקרקעות והכשרתן - מים ,

ו יערות נטע אדם .

דלית גסול -

בארץ , והוא נעדר מיתוג תיירותי

חוץה תיירות

העמק הוא אזור מעבר לתנועות ו פנים ה תיירות

מאפיין מול אזורי תיירות כפרית - חקלאית אחרים המהווים תחרות.

רוב מוקדי המשיכה המרכזיים נמצאים בשולי העמק או מחוץ לשטח המועצה , בתוך המועצה מתוכנן מוקד משיכה גדול – פארק אגם ברוך.

ארכיאולוגית,

במרחב המ וע צה משאבי ת יירות הנשענים על הטבע, החקלאות הנוף, ה מורשת ה

ם פוטנציאל ל תיירות במרחב הכפרי כעורף לאוכלוסייה העירונית

ההיסטוריה וההתיישבות. יקי

במרחב הקרוב, לביקורי יום, כמרחב פנאי, נופש וטיילות.

מוקד משיכה נוסף במועצה אלו השבילים, (שביל יזרעאל ושביל הסנהדרין, לדוגמא) ושבילי אופניים כתשתית ליוממות וכמוקד משיכה ארצי לרוכבי אופניים.

שלושה ישובים מובילים במיזמי תיירות : בית לחם הגלילית, הושעיה וציפורי.

7

Made with FlippingBook Ebook Creator