מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

קיימת במגזר הכפרי התחלה של מגמה לריכוז עסקים דומים/משלימים במרכז תיירותי - תעסוקתי אחד ויש לבחון זאת.

עירא עברי - שיתוף ציבור

בחודשים האחרונים התקי ים סבב סיורים ביישובי המועצה. במהלך הסיורים, נפגשו נציגי צוות התכנון עם הנהגות הישובים ושמעו את הנושאים שמעניינים אותם ומטרידים אותם.

נערך סקר תושבים, מפגש לבעלי תפקידים במועצה ובישובים ומפגש פתוח לציבור.

09 סוגיות כלל מועצתיות

מתוך לימוד המצב הקיים, זוהו שתי סוגיות רוחב כלל מועצתי ות, ה ייחודיות לעמק יזרעאל:

091 רוח המקום - הרוח היזרעאלית

העמק מהווה ריאה ירוקה יוצאת דופן במדינה הולכת ומצטופפת ומאופיין בשילוב בין מרחבים פתוחים, בהם שזורים ישובים כפריים, אשר מהווים חלק מ המורשת הלאומית ומספרים את יס פור ההתיישבות החקלאית בארץ.

אתגר

שימור העמק כמשאב חזותי וריאה ירוקה למעגל האזורי הסובב וכאזור מעבר ארצי

מהווה

. לאומי

ורצף השטחים הפתוחים

בשל

ערכו של העמק לא טמון ב טבע ייחודי , אלא ב חזותי, ה ערך

גודלו

ירוקה לסובב אותו .

ובהיותו

ריאה מרוכזים

לחצי פיתוח של הישובים

לחצי הפיתוח המ ופנים אל העמק הם לא רק בנושאי תשתיות, גם אלא

שלעתים מהווים פוטנציאל לפגיעה בנוף העמק .

בהיבט החקלאות, יש צורך לחזק את החקלאות אך לא לפגוע בשימור הנוף והמורשת (מדיניות סביבתית לפיתוח שדות סולאריים ותחנות ביו - גז, למשל).

090 קישוריות ומעבר ים

העמק מהווה אזור מעבר המקשר בין צפון ודרום ובין מזרח ומערב . המעברים מהווים קושי אך גם הזדמנות, למשל, הארכת משך השהות של אוכלוסיית התיירים העוברת מהווה פוטנציאל כלכלי . המרחב הגאוגרפי הגדול של המועצה יוצר מרחקי נסיעה גדולים ו, מתבטא בעיקר בנסיעות יומיומיות ארוכות למוסדות חינוך. האתגר הוא ל י צור קישוריות נוחה וקצרה בזמן בין הישובים, לבדוק תפקידן של הדרכים הלבנות, ליצור מערכת תחבורה נוחה למשתמש לאתר מערכות מתקדמות של תחבורה ציבורית. ישובים ומוסדות חינוך . בתפקודו הנוכחי הוא מהווה סכנה עבור מ שתמשי הדרך הרכים. הכביש מהווה פוטנציאל לשדרה מרכזית, דרך עם תנועות רכות וקשר של מגוון האוכלוסיות ל ישובים ו ל מוקדים. סביב כביש 08

8

Made with FlippingBook Ebook Creator