מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

39 סוגיות רוחב ביישובי המועצה: נסקרו סוגיות רוחב שעלו מניתוח ראשוני של היישובים ומהסיורים שהתקיימו. הסוגיות עוסקות בנושאים הבאים:

8.0 ישובים קהילתיים חלק מהישובים הוקמו בבת אחת וכיום האוכלוסייה בהם מזדקנת יש חשיבות לבחון עבור כל יישוב ( מיטבי של ) איכותי צק , הישוב ב הגידול צורת גידול,

גודל ערים סמוכים סור בקרקע בכפרים הערביים

מהו מורשת המרקם הקיבוצי שישמרו תעשיה שיתופי פעולה כפריים בחינת אזורי תעסוקה

תוספת יח"ד במרקם הקיים/ תוספת הרחבה ובחינה של דיור להשכרה. 8.6

והשמירה : עליו יש חשיב ות רבה לשימור מאפייני המרקם הקיבוצי

ויישומם מתוך ראייה לאומית. ג ו בשו עקרונות לתכנון המרקם הקיבוצי , אחד המ בהם רכזיים

בין תנועת הולכי רגל ואופניים לתנועת רכב ויצירת מקבצי חניות .

ה הפרד מבני שבו ניתן מהן – פל"ח

נקודת האיזון בין שקולי קניין (החלטות רמ"י ) לבין שיקולים

8.8 נחלות במושב בחינת :

תכנוניים שונים

את מאפייני המושב וזהותו כישוב חקלאי.

- שובית השפעות, מיקום ופרישת מתחמי מגורים חדשים , תמהיל סוגי הדיור על קצבי , אכלוס זהות הישוב והמרקם הקהילתי בו .

יי זהות

8.2

היקף ומיקום מיטביים לתעשייה חקלאית , בישוב/מחוץ לישוב/ישוב

- חקלאית

8.7

בודד/מקבץ ישובים .

מיפוי ההזדמנויות והאתגרים

- שכנות

ומועצות

ואתגרים בממשק עם

8.2

בממשק עם ישובים שכנים .

8.0 מובחנת , יש לבחון שימושים שניתן לש תף בין ישובים שכנים , לחזק את הקישוריות והנגישות בין ישובים סמוכים, לייצר מערכת תנועה כפרית רכה , קישור תפקודי בי י שובי קצה , תיירות כפרית חקלאית משותפת 8.3 יש, ציבור הגדרת ב צורך השימושים המתאימים המתרוקנים , והאופן בין ממשקים ישובים בעל למקבץ

זהות למבני הציבור שעות שישמשו לצרכי ציבור בכפרים

לצרכים

כדי היום

להשתמש במבנים אלו בכל יעיל באופן

הערביים .

יש מח

. אזורי כי עלה בנוסף

ולשימוש

ישוביה

יוב אזורית

התעסוקות המתאימות במועצה

8.2

 מיזמי תעסוקה חדשים בתחום הישוב (דיור מוגן, לוגיסטיקה, משרדים, מסחר, מלונאות)

עידוד פל"ח לצד עידוד העיסוק בחקלאות .

והשימושים המותרים .

9

Made with FlippingBook Ebook Creator