מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - שיתוף הציבור - אשכול צפוני - 9.2.2021

ראש צוות התכנון : דורית שפינט

תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית עמק יזרעאל

שיתוף ציבור אשכול צפוני 9.2.2021

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

1

מטרות המפגש ולו "ז

למה נפגשים ?

לקבל הסברים , לשאול שאלות לשמוע את התושבים

21:30 סיום

20:15 הצגת סוגיות תכנון

19:30 התכנסות וברכות

דיון פתוח שאלות ותשובות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

2

על מה נדבר ?

1

מהי תכנית מתאר כוללנית ?

תפישת ההפעלה של האשכולות

2

3

עבודה ברבדים

מוצע סוגיות ליבה בתכנון :

4

תיירות, טיילות ומורשת

תחבורה ותנועה

פרישת צורכי ומבני ציבור

תכנון מגורים ביישובים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

3

סיכום

הנושאים שהוצגו :

✓ מהי תכנית מתאר כוללנית ?

✓ חלוקת המועצה לאשכולות / תפישת ההפעלה

סוגיות ליבה בתכנון :

תכנון מגורים ביישובים

פרישת צורכי ומבני ציבור

תיירות, טיילות ומורשת

תחבורה ותנועה

דיון פתוח שאלות ותשובות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

4

מי יוזם את הכנת התכנית ?

המועצה האזורית עמק יזרעאל ומינהל התכנון שבמשרד הפנים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

5

מי מכין את התכנית ?

צוות יועצים רב תחומי בראשות אדריכלית דורית שפינט ( גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע "מ)

ראש צוות התכנון דורית שפינט גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע "מ

אדריכלות : רוזי פישילביץ ,' שולי סרסיק - פיטוסי, מירי מכלוף

ניהול אינטגרטיבי רוית ריכטר | סיטילינק

שיתוף הציבור (מודוס) אמיתי הר לב

ניהול: דנה כהן

ישובים ומוקדים דורית שפינט

תכנון נוף: יבגני פינסון , תם נבט

תכנון שטחים פתוחים טלי טוך ( טוך סרגוסי )

חקלאות | ד" ר לירון אמדור

סביבה | רונית טורק

תשתיות מים , ביוב וניקוז | פלגי מים אריה פולינסקי | לינור דניאלי

תיירות | ד"ר דלית גסול

שימור | טל פרידמן ראודניץ

תנועה ותחבורה | חלו"א - עידו ייגר

חברה פרוגרמה וכלכלה | גיאוקרטוגרפיה ד" ר רינה דגני | עופר מנחם

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

6

גופים מנחים ומלווים

המשרד להגנת הסביבה

ראש המועצה ונציגי המועצה

מנהל התכנון

רשות המים

רשות מקרקעי ישראל

מועצה אזורית עמק יזרעאל

ועדות היגוי ועבודה בין משרדיות

משרד התחבורה

לשכת התכנון המחוזית

משרד החקלאות

משרד החינוך

משרד הבינוי והשיכון

ועדה מקומית יזרעאלים

רשויות גובלות

רשויות ניקוז

משרד האנרגיה

משרד הביטחון

רשות הטבע והגנים

רשות העתיקות

קרן קיימת לישראל

החברה להגנת הטבע

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

7

למה מכינים את התכנית ?

לקדם

ליצור

לכוון

תכניות מפורטות מהר יותר

תמונת עתיד כוללת למועצה וליישוביה

את הפיתוח של המועצה ויישוביה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

8

מהי תכנית מתאר כוללנית ?

משמשת מצע רעיוני לגיבוש כלים

מעניקה כלים חוקיים למימוש מדיניות תכנונית רצויה בישובים , הנובעת ממטרות ויעדים שייקבעו .

קובעת הוראות והנחיות להכנה ואישור תכניות מקומיות , מתאריות ומפורטות .

משלימים בנושאים התורמים להשגת מטרות התכנית .

לאחר אישורה התכנית היא חוק מחייב המנחה את הפיתוח לשנים הבאות .

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

9

היררכיה של תכניות :

תכנית מתאר ארצית תמ"א 1 /35

תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית

תכנית מתאר מחוזית – תמ"מ 2/9

תכנית מפורטת (תב"ע)

היתר בנייה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

10

מה בסמכות התכנית ומה לא בסמכותה ?

לא בסמכותה

בסמכותה

✓ מקנה סמכות לוועדה המקומית לאשר תכניות מפורטות . ✓ מתווה מדיניות והוראות לתכניות מפורטות. ✓ מגדירה את תחומי הפיתוח של היישובים ואת עקרונות בינוי . ✓ מקצה שטח לשטחים ציבוריים ולמוסדות ציבור ברמה הכלל מועצתית. ✓ מתווה מנגנונים לשיפור המערכת הכלכלית למועצה האזורית .

לא מתייחסת לרמת המגרש .

לא קובעת גבולות של מגרשים .

מכוחה לא ניתן להוציא היתרי בניה .

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

11

מסמכי התכנית | מסמכים מחייבים ומנחים

מסמכים מחייבים

מסמכים מנחים

נספח פרוגרמה שיתוף ציבור , חברה, כלכלה, תיירות וחקלאות

נספח מתחמים

הוראות התכנית

+

נספח יישום וכלים משלימים

נספח תחבורה

נספח משולב

נספח סייסמי

תשריטי ייעודיי קרקע כוללניים

נספח תשתיות מים, ביוב, ניקוז

נספח מעקב ובקרה

מסמכי רקע

תשריט רקע תכנוני ארצי ומחוזי

מצרף תכניות מאושרות תשריט ייעודי קרקע כלל מועצתי

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

12

שלבי עבודה בתהליך התכנון

אנחנו כאן

ינואר 2021

נובמבר 2020

ספטמבר 2020

יולי 2020

ינואר 2020

דצמבר 2019

ספטמבר 2019

פברואר 2021

הכנת מסמכי התכנית וליווי התכנית עד לאישורה

חזון המועצה

לימוד מצב קיים והעלאת סוגיות

גיבוש חלופות – ועדות היגוי

גיבוש תכנון הישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות המועצתיות

סיורים בישובים

מפגשים עם הישובים

מפגשי שיתוף ציבור על נושאי רוחב לפי אזורים

סקר תושבים בנושאי רוחב שונים

מפגש שיתוף ציבור כלל מועצתי

סקר תושבים בנושאי רוחב שונים

שיתוף ציבור נלווה לתהליכי התכנון

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

13

מתודולוגיה | עבודה ברבדים

כלל מועצתי

נוף ושטחים פתוחים

סביבה ואקולוגיה ( סולארי)

טבע, מורשת ופנאי

שירותי ציבור כלל מועצתיים

שימור

תיירות

חקלאות

תחבורה

תשתיות

דמוגרפיה כלכלה

אשכולות

אשכול מרכזי

אשכול צפוני

אשכול מזרחי

38 ישוביי המועצה | שכונת משפחות | כפר תקווה | פזורה בדואית בחלוקה לסוגים

ישובים

ישובים קהילתיים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

אחרים

כפר יהושע | ציפורי | אלוני אבא | שדה יעקב | בית שערים | בית זייד | מרחביה | נהלל | בית לחם הגלילית | כפר ברוך | היוגב | כפר גדעון | תל עדשים | בלפוריה

כפר תקווה

מנשיה זבדה | סוועאד חמירה

רמת דוד | גבת | כפר החורש | הסוללים | חנתון | יפעת | שריד | הרדוף | גניגר | גזית | דברת | מזרע | אלונים | מרחביה | עין דור

תמרת | שמשית | אלון הגליל | הושעיה | אחוזת ברק | עדי | גבעת אלה

מוקדים

אלון תבור , שגיא ,2000 מפעלי העמק , מכללת עמק יזרעאל , נווה יער , חוצות אלונים , אורחן דברת , תחנות הרכבת , מנחת מגידו .

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

14

10 יישובי האשכול הצפוני

הושעיה, ציפורי, שמשית, הסוללים, חנתון, אלון הגליל , מצפה עדי, הרדוף, סואעיד חמירה , גבעת אלה

סך הכל כ - 15,000 תושבים ליצירת קשר עם מנהלת האשכול : דקלה יוחאי רוטמן 050-4318032

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

15

מטרות

ליווי הדוק להנהלות הישובים במטרה להתאים בצורה מיטבית את שרותי המועצה לצורכי האזור והיישובים .

1

הנגשת ופיתוח מענים המועצה לתושבי באשכול

2

3

חיזוק שיתופי פעולה בין ישובים , איגום משאבים וחיזוק יחסי שכנות

4

שיתוף ומעורבות התושבים בעשייה וקידום יוזמות מקומיות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

16

פרויקט לבעלי צרכים מיוחדים עם מכינת חנתון

קידום תשתיות אינטרנט בישובים

מה נעשה בשטח ?

מרכז לצעירים צ.מ- מועדון ביחד

פרויקט אם לאם לליווי אמהות צעירות

הכשרות נאמני חיים

הקמת מרכז לגיל הרך באלון הגליל

קידום תיירות " בשבילי ציפורי "

מיזם למכירת אומנות- יוצרים יזעאלים

לימודי מבוגרים הרדוף

אקטיביזם חברתי , עידוד יוזמות בתחומים שונים

קידום תחבורה ציבורית מיטבית

הרצאות למטיילים צעירים לקראת הטיול הגדול

הכרות עם השכנים אופניים , חיבור שביל בין יישובים

מרכז ללימוד ערבית ועברית בסוואעיד

מרכז אזורי לבעלי מלאכות

בוסט לעסקים לקידום עסקים מקומיים

בית מדרש ציפורי בין ערביים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

17

פיתוח תיירות , טיילות ומורשת | מרכיבי התיירות בעמק

מ.א. עמק יזרעאל מציעה תכנים תיירותיים ייחודיים , של מרחב כפרי וחקלאי בעל מורשת עשירה

אמנים

תיירות מורשת

עגלות קפה

נוף חקלאי ; מסלולי פריחה

אופניים

טמפלרים

תיירות חקלאית

אכסון כפרי (לינה)

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

18

פיתוח תיירות , טיילות ומורשת | מצב קיים ופערים

נכסים

נקודת מעבר למקומות אחרים

מועצה עם עושר ומגוון של אתרי ביקור

מועצה גדולה ופרושה שונות ומגוון בין אזורים שונים

מיקום נגיש וקרוב

שהות ללינה – מועטה בלבד

האתגר

יצירת תוכן ועניין להארכת משך שהות המבקרים במקום

יצירת עוגן כלכלי מהתיירות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

19

פיתוח תיירות , טיילות ומורשת | ההזדמנות

ההזדמנות תפישה של מרחבי תיירות

' מכלולים': אסטרטגיה תיכנונית לארגון והעצמת התיירות במרחב

נקודות חן ועניין

יישובים

צירי תוכן נושאיים

נימים – שבילי אופניים וטיול ; מבואות *

עוגנים

' מכלול'

אכסון תיירותי

• ' מכלול' מספק את צרכי המבקר ליום פעילות שלם ואף יותר • כלי ניהולי ותפעולי • גבולות המכלול גמישים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

20

אסטרטגיה להעצמת התיירות , הטיילות והמורשת במרחב

כניסה למכלול אכסון מלונאי / צימרים/ קמפינג חניה קיימת מבואה

p

p

אכסון מוצע חניה מוצעת מבואה מוצעת שביל מוצע

p

p

p

p

ישוב

ישוב דרך קיימת יער קק "ל שמורת טבע מוקד תיירותי מקומי

p

יער

עוגן תיירותי עוגן תיירותי פונציאלי שביל קיים שביל מתוכנן

p

ישוב

מגוון מוקדים ופעילויות אשר יכולים לספק חצי / יום ביקור שאינו כרוך בנסיעות ארוכות הגישה מדרך מקומית

ישוב

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

21

מערכת תיירות , טיילות ושימור מוצעת

79

שבילים נושאיים שביל ישראל שביל יזרעאל שביל ישראל לאופניים

65

77

11

חנתון

עדי

סואעד

הרדוף

שמורת יער הסוללים

77

8

הושעיה

אלון הגליל

שבילי אופניים

9

הסוללים

ציפורי

7

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

עוגנים לחיזוק בתחום המועצה

עוגנים קיימים בתחום המועצה

אלוני אבא

שמורת אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

בית שערים נחל תבור שמורת אלונים נחל ציפורי גן לאומי ציפורי ת. רכבת יהושע

אגם ברוך תל חנתון תל שדוד חוות שטוק מחנה ישראל מנחת מגידו משטרת נהלל תל יפער

10 11 12 13

6

1 4 7 8 9 16

יער כפר החורש

13 17

מנשייה זבדה

19

תמרת

יער מורדות נצרת

כפר החורש

שדה יעקב

1

בית זיד

6

נהלל

75

73

בית שערים

14

כפר יהושע

5

יפעת

15 17 18

גבת רמת דוד

16

תל שמרון 19

גניגר

שריד

73

תל עדשים

עין דור

12

14

65

מזרע

דברת

כפר ברוך

4

אחוזת ברק

60

10

כפר גדעון

גזית

2

2 3 5 6 נחל השופט גן לאומי מגידו הר תבור נצרת העתיקה עוגנים קיימים מחוץ למועצה

18

יער גבעת המורה

66

היוגב

מרחביה

65

15

מוקד מסחר

יערות מנשה

3

6 מכלולים תיירותיים

71

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

22

אכסון תיירותי | פרישה במרחב

79

אכסון תיירותי קיים • כ 270 חדרי כפר נופש / אכסניה וכ 115 חדרי צימר . מעט אכסון לקבוצות ; • היקף צימרים משמעותי : בית לחם הגלילית , ציפורי, והושעיה • כ 195 אלף לינות שנתיות אכסון תיירותי קיים

65

77

חנתון

עדי

סואעד

הרדוף

77

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

77

79

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

טבעון

גבעת אלה

אלונים

אכסון תיירותי מאושר

6

מנשייה זבדה

תמרת

• כ 1,100 חדרי

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

נוף הגליל

בית זיד

נצרת

נהלל

75

73

ארוח מלונאיים +( 2,300 בייעוד מגורים)

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

• צימרים במוש בים

רמת דוד

גבת

גניגר

תוספת מוצעת בתכנית

שריד

73

תל עדשים

יקנעם עילית

עין דור

60

• כ 650 חדרי ארוח בייעוד תיירות • קמפינג

65

מזרע

דברת

כפר ברוך

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

66

סה" כ לינה מוצעת בתכנית

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

• כ 1,750 חדרי אירוח • הצעות לשטחי קמפינג • צימרים ללא שינוי

65

71

2,500

0

5,000

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

23

אשכול צפוני | הדגמה ל מכלול ציפורי

המלצות תכנוניות

פיתוח מבואה ב עינות ציפורי

p

קמפינג משולב בגן לאומי ציפורי

שמורת יער הסוללים

שביל סובב ציפורי - יוזמה מקומית של התושבים

גן לאומי ציפורי

עריכת סקר עתיקות בציפורי למיפוי רגישות ואתרים לפיתוח בתחום המושב

גן לאומי ציפורי

9

עיינות ציפורי

שביל טיול - סימון שבילים שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן שביל אופניים ליוממות קיים /מוצע

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

24

התניידות במועצה | מצב קיים ופערים

בפועל | מצב קיים

מערכת תחבורה מבוססת רכב פרטי , מוניות ומיעוט אוטובוסים

מועצה גדולה ופרושה גיאוגרפית

צורך בטרמפים ומערכת משלימה של הסעות

מרחקי נסיעה גדולים

חוסר בתנאים בטיחותיים לתנועה רכה ( אופניים, הולכי רגל , קלנועיות) בצירים עיקריים

חוסר בחיבור בתחבורה ציבורית לישובים קרובים ומוקדי משיכה

חוסר בחיבור לתנועה רכה במרחב לישובים קרובים ומוקדי משיכה .

המשמעות

מערכת הסעות = פתרון לתלמידים בשעות מסויימות בלבד

מחסור באפשרויות להתניידות למקומות אחרים ולאוכלוסיות נוספות ( מבוגרים למשל )

המטרה שיפור הנגישות והקישוריות בין התושבים למוקדי העניין

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

25

התניידות במועצה | מרכיבים מיטביים

מתוך חזון המועצה " במועצה פועלת מערכת תחבורה ציבורית חכמה , בהתאמה לצרכים ולביקושים המאפשרת קישור בין הישובים ומוקדי פעילות סמוכים לאורך כל שעות הפעילות "

מרכיבי מערכת הניידות והתנועה המוצעת במועצה האזורית

מערכת תנועה רכה שבילי אופניים ושבילי הליכה, המקשרים בין ישובים קרובים ומרכזי תחבורה.

מערכת תחבורה ציבורית מותאמת למועצה לחיבור ישובים קרובים באשכולות תחבורה .

תנועה לרכב חקלאי חתך דרך ומעברים חקלאיים לנגישות החקלאים לשטחי חקלאות סמוכים .

שיפור כבישים מחלפים, בטיחות, מעברים להולכי רגל

הסעות ייעודיות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

26

התניידות במועצה | מצב קיים ופערים

מועצה גדולה ופרושה גיאוגרפית = מרחקי נסיעה גדולים

מערכת תנועה קיימת

פערים במערכת התנועה הקיימת

תחבורה עצמאית

הסעות

הסעות

תחבורה עצמאית

6:00

7:00

הסעות למוקדי תחבורה ציבורית ארצית ומוקדי תעסוקה

" אוטובוס צהוב - " לבתי ספר

8:00

9:00

10:00

רכב פרטי

11:00

12:00

רשת שבילי אופניים

13:00

" אוטובוס צהוב - " מבתי הספר

למעבר יומיומי

אוטובוס

14:00

15:00

16:00

מונית

נגישות מהישובים לצמתים הראשיים נגישות מצירי תחבורה ראשיים למוקדי משיכה / התאספות נגישות בין ישובים קרובים

17:00

הסעות לחוגים וחזרה לישובים

18:00

טרמפ

19:00

20:00

נוער

21:00

ילדים

נוער

נוער

מבוגרים

מבוגרים

22:00

המטרה שיפור הנגישות והקישוריות של התושבים למוקדי העניין

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

27

התניידות במועצה | מצב מוצע

מוצעת רשת גמישה ומשתנה בהתאם לשעות היום ולביקושים

מערכת תנועה קיימת

תוספות למערכת התנועה

תחבורה עצמאית

הסעה

הסעות

תחבורה עצמאית

6:00

7:00

הסעות למוקדי תחבורה ציבורית ארצית ולמוקדי תעסוקה

" אוטובוס צהוב - " לבתי ספר

8:00

9:00

רכב פרטי

10:00

11:00

12:00

רשת שבילי אופניים למעבר יומיומי

אוטובוס

13:00

" אוטובוס צהוב - " מבתי הספר

14:00

15:00

" קו העמק " כל 20 דקות ( מצמתים ראשיות למוקדים )

מונית

16:00

תחבורה חכמה

17:00

" אשכולית " כל שעה ( מתוך הישובים לצמתים ראשיים )

הסעות לחוגים וחזרה לישובים

18:00

טרמפ

19:00

* תדירות בהתאם לביקוש

20:00

ילדים

נוער

21:00

נוער מבוגרים

נוער

מבוגרים

22:00

✓ מערך היסעים / תחבורה ציבורית " אשכוליות " ו" קו העמק " האזורי מקושרים זה לזה ✓ תחבורה חכמה " באבל עמק " ✓ שבילי אופניים בין ישובים , למוקדי משיכה ונקודות עניין , כולל חניות ✓ שיפורים בטיחותיים במיוחד לאורך דרך 73 ודרך 60

תנאים בטיחותיים לתנועה רכה בצירים עיקריים

מוצע

פערים

חיבור בתח " צ לישובים קרובים ומוקדי משיכה

• חיבור לתנועה רכה במרחב לישובים קרובים ומוקדי משיכה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

28

התניידות במועצה | מערכת תחבורה ציבורית מוצעת - סיכום

• הסעות למוקדי תחבורה ארציים , מוקדי תעסוקה ומוסדות חינוך וחוגים • קו העמק חיבור בין מוקדים שונים במועצה (אחה"צ) • אשכוליות לאיסוף מהיישובים (אחה"צ)

שפרעם

79

309

חנתון

עדי

סואעד חמירה

77

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

קוי אשכוליות מוצעים

הסוללים

ציפורי

310

כעביה- טבאש- חג'אג'רה

יעד

איסוף

בית לחם הגלילית

77

79

שמשית

אלוני אבא

זרזיר

טבעון

מחלף המוביל

שמשית, הסוללים, ציפורי, הושעיה

1

אלונים

גבעת אלה

320

עילוט

6

מנשיית זבדה

נוף הגליל

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה ;

מחלף המוביל

חנתון, אלון הגליל , עדי, הרדוף, סועאד

2

רמת ישי

שדה יעקב

נצרת

75

73

בית שערים

דבוריה

יפיע

נהלל

כפר תבור

צומת נהלל ורמת ישי

גבעת אלה , תמרת, כפר החורש, מנשיה זבדה

3

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

גניגר

שריד

73

שגיא 2000

תל עדשים

עין דור

רמת ישי ותחנת הרכבת כפר יהושע

בית לחם הגלילית , אלוני אבא, אלונים, כפר יהושע

4

65

יקנעם עילית

מזרע

דברת

60

כפר ברוך

אחוזת ברק

גזית

כפר גדעון

בלפוריה

אלון תבור

גבעת המורה

צומת דברת

גזית, עין דור, דברת

5

נעוארה

עפולה

66

היוגב

• תחבורה ציבורית ארצית המתוגברת ע " י תחבורה חכמה לפי קריאה " באבל עמק " • שבילי אופניים רישות העמק כולו , ככל הניתן לחיבור בין יישובים ומוקדים • תחנה בטוחה

קוי אוטובוס חדשים פנימיים במועצה :

מרחביה

מגידו

65

309 310 320

מסוף מתוכנן

71

2,500

0

5,000

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

29

דוגמאות ל - HUB – תחנה בטוחה ונגישה

תחבורה

תחנת אוטובוס מוארת ומקורה עם מקומות ישיבה

חניה מוסדרת ליוממים בתחבורה ציבורית, לבתי ספר ולמוקדים אחרים כמו מרכזי בילוי ואתרי תיירות

מוקד תעסוקה

תחנה בטוחה

חניון אופניים פתוח ומקורה

נקודת טעינה לאופניים חשמליות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

30

עקרונות תכנון מרחביים לפרישת מבני ציבור

מה?

צרכי ציבור ישוביים

קבורה

בתי ספר על יסודיים

בתי ספר יסודיים

שירותי ציבור נוספים

אולמות תרבות שירותי רוווחה ייחודיים מרכז ספורט מוסדות המועצה

אולמות ספורט חינוך לא פורמלי מוסדות המועצה

מרכז הישוב הכפרי כתלות בגודל הישוב

חינוך גיל הרך מועדוני נוער

מרפאות

רווחה

בצמוד לבי"ס / במבנה רב תכליתי – במוקד אשכולי

בישובים במסגרת השטח "החום"

בישובים / עוגן אשכולי

בישובים / במקבצים

איפה?

שירותים מטרופוליניים מקבלים מענה בערים : בי"ח, אצטדיוני ספורט , אולמות מופעים גדולים יותר , קריית ממשלה וכו '

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

31

פרישה מרחבית של מוסדות ציבור – מצב קיים

( תלוי גם בגודל היישוב ) • חינוך גיל הרך • מרפאות ( לא בכולם ) • רווחה ( לא בכולם ) • בתי עלמין ( לא בכולם ) רמת הישוב :

משגב

כפר מנדא

79

בקעת בית נטופה

ביר אל מכסור

חנתון

שפרעם

עדי

אל בטוף

77

זבולון

סואעד חמירה

הושעיה

הרדוף

אלון הגליל

הסוללים

כעביה

ציפורי

79

בסמת טבעון

משהד

בתי ספר יסודיים

בית לחם הגלילית

ריינה

שמשית

זרזיר

אלוני אבא

אלונים

קריית טבעון

עילוט

מקרא

גבעת אלה

77

מנשייה זבדה

13 בי" ס יסודיים

כפר החורש

תמרת

רמת ישי

בית זיד

שדה יעקב

נצרת

יישוב מקושר לבי "ס בית ספר אזורי

בית שערים

75

נוף הגליל

דבוריה

מגדל העמק

נהלל

יפיע

יפעת

איכסאל

רמת דוד

כפר יהושע

כפר תבור

גבת

6

בסיס רמת דוד

שריד

גניגר

73

יקנעם עילית

תל עדשים

עין דור

65

מזרע

דברת

אחוזת ברק

כפר גדעון

בוסתן אל מארג'

כפר ברוך

ניין

גזית

בלפוריה

מגידו

בוסתן אל מארג'

היוגב

עפולה

קיבוץ מרחביה

66

מושב מרחביה

הגלבוע

65

71

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

32

פרישה מרחבית של מוסדות ציבור – מצב קיים

משגב

כפר מנדא

79

בקעת בית נטופה

ביר אל מכסור

חנתון

שפרעם

עדי

אל בטוף

77

זבולון

סואעד חמירה

הושעיה

הרדוף

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

79

בסמת טבעון

משהד

בתי ספר על יסודיים

בית לחם הגלילית

ריינה

שמשית

זרזיר

אלוני אבא

אלונים

קריית טבעון

עילוט

מקרא

גבעת אלה

77

מנשייה זבדה

8 בי" ס על יסודיים

כפר החורש

תמרת

רמת ישי

בית זיד

שדה יעקב

נצרת

יישוב מקושר לבי "ס בית ספר אזורי

בית שערים

75

נוף הגליל

דבוריה

מגדל העמק

נהלל

יפיע

יפעת

איכסאל

רמת דוד

כפר יהושע

כפר תבור

גבת

בי" ס ממלכתי דתי

6

בסיס רמת דוד

שריד

גניגר

73

יקנעם עילית

תל עדשים

ריכוז בתי הספר במרכז המועצה

עין דור

65

מזרע

דברת

אחוזת ברק

כפר גדעון

בוסתן אל מארג'

כפר ברוך

ניין

גזית

בלפוריה

מגידו

בוסתן אל מארג'

היוגב

עפולה

קיבוץ מרחביה

66

מושב מרחביה

הגלבוע

65

71

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

33

פרישה מרחבית של מוסדות ציבור – מצב קיים

משגב

כפר מנדא

במצב הקיים : קיימים באשכול הצפוני אולמות ספורט ואולם תרבות.

79

בקעת בית נטופה

ביר אל מכסור

חנתון

שפרעם

עדי

אל בטוף

77

זבולון

סואעד חמירה

הושעיה

הרדוף

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

79

בסמת טבעון

משהד

שירותי מועצה אזוריים

בית לחם הגלילית

ריינה

שמשית

זרזיר

אלוני אבא

אלונים

קריית טבעון

עילוט

מקרא

גבעת אלה

77

מנשייה זבדה

כפר החורש

תמרת

אולמות ספורט

רמת ישי

בית זיד

שדה יעקב

נצרת

בית שערים

75

אולמות תרבות

נוף הגליל

דבוריה

מגדל העמק

נהלל

יפיע

יפעת

איכסאל

רמת דוד

כפר יהושע

כפר תבור

גבת

ספרייה ציבורית (נהלל)

6

בסיס רמת דוד

שריד

גניגר

בתי עלמין אזוריים

73

יקנעם עילית

תל עדשים

עין דור

65

מזרע

דברת

אחוזת ברק

(גבת, חנתון, אלוני

כפר גדעון

בוסתן אל מארג'

כפר ברוך

ניין

גזית

אבא, מושב מרחביה )

בלפוריה

מגידו

בוסתן אל מארג'

היוגב

עפולה

מכללה אזורית

קיבוץ מרחביה

66

מושב מרחביה

הגלבוע במצב הקיים : שירותי הציבור מרוכזים במרכז המועצה ( ציר המכללה עד נהלל ) ללא שירות בקצוות : הפרישה הקיימת אינה תומכת בפרישת האוכלוסייה במצב הקיים ובגידול העתידי באוכלוסיה .

65

71

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

34

מפת האשכולות | גידול אוכלוסיה

עדי, חנתון, אלון הגליל , הסוללים, הושעיה, ציפורי, שמשית, גבעת אלה , הרדוף, סוואעד חמירה מנשיית זבדה , בית שערים , נהלל, שדה יעקב , כפר יהושע , בית זייד , רמת דוד , יפעת , גבת, שריד, גניגר, כפר ברוך , כפר החורש , תל עדשים , כפר גדעון , תמרת, אלונים, בית לחם הגלילית , אלוני אבא , מחנה יהודית אחוזת ברק , דברת, עין דור, גזית, מזרע, היוגב, בלפוריה , ק. מרחביה, מ. מרחביה

משגב

כפר מנדא

79

בקעת בית נטופה

10

אשכול צפוני

ביר אל מכסור

חנתון

אשכול צפוני

שפרעם

עדי

אל בטוף

ישובי מרכז העמק – טרם הוגדרו אשכולות

11,450 + תושבים

77

זבולון

סואעד חמירה

20

הושעיה

הרדוף

אלון הגליל

הסוללים

כעביה

ציפורי

79

בסמת טבעון

משהד

בית לחם הגלילית

ריינה

9

אשכול מזרחי

שמשית

זרזיר

אלוני אבא

אלונים

קריית טבעון

עילוט

גבעת אלה

כפר תבור אזורי הרישום : - לא תואמים במלואם את האשכולות - חלקם נמצאים במרחק גדול מהיישובים ( לאו דווקא בי "ס הקרוב ביותר ) - מושפעים תדיר מהשינוי בתפוסת בתי " ס ומשינוי באוכלוסיית הישובים .

77

כפר החורש

מנשייה זבדה

רמת ישי

תמרת

בית זיד

שדה יעקב

נצרת

בית שערים

75

נוף הגליל

דבוריה

מגדל העמק

נהלל

יפיע

יפעת

איכסאל

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

6

בסיס רמת דוד

שריד

גניגר

73

יקנעם עילית

תל עדשים

עין דור

65

מזרע

דברת

אחוזת ברק

כפר גדעון

בוסתן אל מארג'

כפר ברוך

ניין

ישובי מרכז המועצה

גזית

בלפוריה

20,500 + תושבים

מגידו

אשכול מזרחי

בוסתן אל מארג'

היוגב

עפולה

קיבוץ מרחביה

66

מושב מרחביה

הגלבוע

+7,000 תושבים

65

71 הגידול באוכלוסייה – מייצר צורך בתוספת מוסדות ציבור לרבות תוספת משמעותית של בתי ספר ( יסודי ועל יסודי ) ובהגדרת צורך ומענה המתאים לכל אשכול

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

35

עקרונות תכנון מרחביים לפרישת בתי הספר | יסודי

+

עדיפות למיקום בתי הספר בישובים מרכזיים באשכול

בתי ספר מסויימים כמוקד חיים ציבוריים באשכול

גמישות מירבית בגודל בתי הספר

מיקום בית הספר בישוב שקרוב לצירי תנועה

עדיפות למיקום בתי הספר בישובים גדולים

פרישת מוסדות חינוך לפי אשכולות

12-24 כיתות

• מענה בתחום החינוך לכל

• בתי ספר יהוו עוגן אשכולי סביבם

הפחתת הפרעת התנועה לישוב

• אופטימיזציה של

התאמת פרישת בתי הספר לגידול האוכלוסיה ולחיזוק זהות הישוב

• איתור " שטח חום" שיאפשר צמיחה ל- 24 כיתות בעתיד • אפשרות לצמיחת בתי הספר הקיימים

מרחק וצמצום זמני הנסיעה

אוכלוסיית האשכול בתחומו • כל הישובים לומדים יחד ( קיבוצים, מושבים, קהילתיים )

ימוקמו שימושים ציבוריים נוספים

• עדיפות לישובים

• שימוש מעורב במבנים לאורך שעות היום

הממוקמים בקרבת ישובים אחרים

• ניצול יעיל של

התשתית הפיזית הקיימת

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

36

חלופות לגודל בתי הספר | יסודי

גודל מקסימלי לפי משרד החינוך

12 כיתות

18 כיתות

24 כיתות

648 תלמידים

486 תלמידים

324 תלמידים

12 ד' לבית ספר

9 ד' לבית ספר

6 ד' לבית ספר

12 בתי ספר ב - 2040

24 בתי ספר ב - 2040

16 בתי ספר ב - 2040

מאפשר גמישות להפעלת בי " ס של א-ח

חלופה משולבת

בי" ס יסודיים קטנים אינטימיים ומחוברים לסביבתם עם גמישות בהגדלתם וצמצום מרחקי נסיעה

* לפי 27 תלמידים בכיתה חינוך ממלכתי (כללי)

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

37

חלופות לגודל בתי הספר | על יסודי

הורדת העומס מבתי הספר הקיימים

• בתי ספר קרובים זה לזה ואל מרכזי חקר העתידים לקום בעמק ( דגש על חקלאות עתידנית וייצור מזון ) • מתן אפשרות התניידות בטוחה לבני נוער בתחבורה ציבורית עם תחנות בטוחות ובאופניים

36 כיתות

42 כיתות

1,150 תלמידים

970 תלמידים

21 ד' לבית ספר

18 ד' לבית ספר

6.5 בתי ספר ב - 2040

7.5 בתי ספר ב - 2040

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

38

אשכול צפוני | פרוגרמה כמותית | חינוך כללי

10 ישובי האשכול עדי, חנתון, אלון הגליל , הסוללים, הושעיה, ציפורי, שמשית, גבעת אלה , הרדוף, סוואעד חמירה

מצב קיים 11,000 תושבים אוכלוסייה תוספת אוכלוסיה מוצעת בתכנית המתאר כ- 11,450 תושבים

סה"כ כ- 22,500 תושבים באשכול

C=A-B

B

A

כמות כיתות נדרשת להוספה

כמות כיתות בבי "ס במצב הקיים

ביקוש לכיתות 2040

ביקוש לכיתות 2020

חינוך כללי

50 84

34

84 84

42 42

יסודי

0

על יסודי

ביסודי: לפי 27 תלמידים בכיתה בתיכון: לפי 27 תלמידים בכיתה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

39

אשכול צפוני | בחינת פוטנציאל הפרישה המרחבית | חינוך כללי

מצב קיים

שפרעם

2 יסודי 34 כיתות

309

חנתון

עדי

79

ביר אל מכסור

יחד– 18 כיתות

רעים – 16 כיתות

סוועאד חמירה

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

טבעון

0 על יסודי

ציפורי

310

אין בי" ס על יסודי כללי באשכול . כל תלמידי האשכול לומדים באשכול מרכזי

בית לחם הגלילית

שמשית

אלוני אבא

זרזיר

77

בי" ס אנתרופוסופי בהרדוף

על יסודי דתי הושעיה

גבעת אלה

עילוט

חלופות

יסודי - תוספת 50 כיתות

על יסודי - תוספת 84 כיתות 2 בתי ספר חדשים 42( כיתות)

2 בתי ספר חדשים (לפי 24 כיתות) + הרחבת בי " ס קיימים ל 18- כיתות

3 בתי ספר חדשים (לפי 18 כיתות) + הרחבת בי " ס קיימים ל 18- כיתות

4 בתי ספר חדשים (לפי 12 כיתות)

או

או

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

40

חזון המועצה | סדנת חזון דצמבר 2019

צמיחה דמוגרפית

היישובים שומרים על שיוכם וצביונם כ ישובים כפריים חקלאיים (מושב נותר מושב, קיבוץ נותר קיבוץ, ישוב קהילתי נותר קהילתי) וממשיכים לקלוט חברים חדשים על פי צרכיהם ובהתאמה להחלטות מוסדותיהם . קצב הקליטה הינו מתון ואורגני , מאפשר קליטה איכותית, חוסן קהילתי ושמירה על סף כניסה לשירותים בסיסיים הניתנים ביישוב. הישובים גדלים בעיקר פנימה , תוך הגדלת הצפיפות, ולא על חשבון שטחים חקלאיים או שטחים פתוחים , ובאופן השומר על רב דוריות בישוב.

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

41

צמיחה דמוגרפית במועצה

קיבולת אוכלוסייה ריאלית 63,000 תושבים

קיבולת אוכלוסייה מלאה 79,000 תושבים

מצב קיים 42,000 תושבים

מה עושה תכנית המתאר הכוללנית?

איפה?

כמה?

איך?

מגדירה קצב קליטה מתון והדרגתי ולא במנות גדולות בזמן קצר , תמהיל יח"ד

מאפשרת ניצול יעיל של הקרקע ע " י גידול פנימה והגדלת הצפיפות מבלי לפגוע בזהות הכפרית ותוך שמירה על שטחים פתוחים

מגדירה גודל הישוב בתכנית

מציעה מאפייני בינוי בהתאם לסוג הישוב

גודל מיטבי לאיזון דמוגרפי כולל מלאי תכנוני לדיור לצעירים / מבוגרים

שמירת צביון הישובים הכפריים החקלאיים

✓ התפלגות גילאים מאוזנת ורציפה ביישובי המועצה

✓ תכנון "מלמטה = " הגדרת גודל הישובים בהתאם לצורך הדמוגרפי , המאפיינים והתנאים הפיזיים בכל ישוב ובכפוף לדיאלוג עם הישובים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

42

צמיחה דמוגרפית במועצה

יישוב "מאוזן" תלוי (גם) בקיומה של אוכלוסייה מתחדשת : רב גילית ורב דורית

העדר קליטת משפחות צעירות מובילה לרוב להזדקנות היישוב בטווח הארוך

שכבת הגיל 30-40 היא מחוללת ההתחדשות המרכזית ביישובים ( משק בית מתרחב ובמגוון גילאים )

אוכלוסייה רב גילית תורמת לגיוון ביישוב ומאפשרת לשמור על תפקודו החברתי- כלכלי

100 120 140 160 180 200

כמות תושבים

0 20 40 60 80

0-9 19-10 29-20 39-30 49-40 59-50 69-60 79-70 89-80 99-90

שנתוני גיל

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

43

זהות קיבוצית מה יוצר את המירקם הקיבוצי ?

מדרכות ושבילים צמודים לבתים , ללא קיטוע , ללא שייכות למגרש

אייקונים ו landmarks

רציפות של השטחים , פרצלציה א- רגולרית

צמחייה רבה , מגוונת, עצי צל ומדשאות

" הדשא הגדול ," חדר האוכל , מבני קהילה וציבור

הגן הקיבוצי - שטחים ירוקים שמשמשים כ "חצר משותפת " ומקשרים בין הלב לבינוי ולמעטפת

מקבצי חניות היקפיים

הפרדה בין תנועת הולכי רגל ואופניים לתנועת רכב

מוצעים עקרונות השומרים על המאפיינים הקיבוציים הזדמנות לערוך חשיבה מחודשת על מאפייני השכונות החדשות בקיבוצים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

44

ישובים קהילתיים

תוספת יחידת דיור ו / או זכויות בניה במגרשים = גידול מתון פנימה

✓ מענה להתרחבות עתידית מתונה של הישוב ✓ תמהיל יחידות דיור לשמירה על רב דוריות ומגוון גילאי ✓ מלאי תכנוני לדיור להשכרה ( לצעירים או למבוגרים ) ✓ שימוש יעיל של הקרקע ע " י ציפוף פנימה והתחדשות

אפשרויות מימוש מגוונות

הריסה ובניה

תוספת יחידה צמודה

תוספת קומה

פיצול במבנה קיים

תוספת מבנה

הצמיחה בכפוף לבחינת

פתרונות חנייה ( במגרש / חניונים מרוכזים )

✓ מבני ציבור – לרוב השטח המאושר מספיק לצרכי הישוב

מנגנון מימוש קנייני

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

45

עקרונות לתכנון המושב

סוג ומבנה פיזי של הנחלות

נחלות במבנה קלאסי

נחלות מרוכזות ראשי הנחלות מופרדים מחלקות א ' בגודל 1 ד' חלקות חקלאיות מרוכזות עבור פל " ח ושימושים תומכי חקלאות .

" בית יצחק " תוספת מגרש מגורים בעורף ראש הנחלה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

46

עקרונות לתכנון המושב

מאפייני בינוי התואמים את המירקם המושבי

חתך הדרך - חתך טיפוסי של הרחוב הראשי במושב

קו מגרש

חלקה חקלאית

קו מגרש

קו בניין קדמי מוצע

קו בניין קדמי מאושר

5 מ'

גינון

שביל אופניים

שוליים, תעלה וגינון

מדרכה וגינון

מסעה

חניה

גינון

8 מ'

18-20 מ'

חלקת מגורים 2.5 – ד'

קווי בניין

גובה בינוי

• בחזית הקדמית - יאפשר פיתוח רצועה מגוננת ירוקה , ונוף של צמחיה ועצי פרי שיתרמו לתחושת המרחב הפתוח מהרחוב 8( מ' בבניה חדשה )

• עד 2 קומות בחזית הרחוב • עד 3 קומות בעורף המגרש

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

47

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online