מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - שיתוף הציבור - אשכול מזרחי - 23.2.2021

ראש צוות התכנון : דורית שפינט

תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית עמק יזרעאל

שיתוף ציבור אשכול מזרחי 23.2.2021

שמורת טבע נחל תבור , צילום: יעקב שקולניק ) אתר הרט"ג(

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

1

מטרות המפגש ולו "ז

למה נפגשים ?

לקבל הסברים , לשאול שאלות לשמוע את התושבים

21:30 סיום

20:15 הצגת סוגיות תכנון

19:30 התכנסות וברכות

דיון פתוח שאלות ותשובות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

2

על מה נדבר ?

1

מהי תכנית מתאר כוללנית ?

2

עבודה ברבדים

3

סוגיות ליבה בתכנון :

נוף ושטחים פתוחים

תיירות, טיילות ומורשת

תחבורה ותנועה

פרישת צורכי ומבני ציבור

תכנון מגורים ביישובים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

3

מי יוזם את הכנת התכנית ?

המועצה האזורית עמק יזרעאל ומינהל התכנון שבמשרד הפנים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

4

מי מכין את התכנית ?

צוות יועצים רב תחומי בראשות אדריכלית דורית שפינט ) גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע "מ(

ראש צוות התכנון דורית שפינט גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע "מ

אדריכלות : רוזי פישילביץ ,' שולי סרסיק - פיטוסי, מירי מכלוף

ניהול אינטגרטיבי רוית ריכטר | סיטילינק

שיתוף הציבור )מודוס( אמיתי הר לב

ניהול: דנה כהן

ישובים ומוקדים דורית שפינט

תכנון שטחים פתוחים טלי טוך ) טוך סרגוסי (

תכנון נוף: יבגני פינסון , תם נבט

חקלאות | ד" ר לירון אמדור

סביבה | רונית טורק

תשתיות מים , ביוב וניקוז | פלגי מים אריה פולינסקי | לינור דניאלי

תיירות | ד"ר דלית גסול

שימור | טל פרידמן ראודניץ

תנועה ותחבורה | חלו"א - עידו ייגר

חברה פרוגרמה וכלכלה | גיאוקרטוגרפיה ד" ר רינה דגני | עופר מנחם

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

5

גופים מנחים ומלווים

המשרד להגנת הסביבה

ראש המועצה ונציגי המועצה

מנהל התכנון

רשות המים

רשות מקרקעי ישראל

מועצה אזורית עמק יזרעאל

ועדות היגוי ועבודה בין משרדיות

משרד התחבורה

לשכת התכנון המחוזית

משרד החקלאות

משרד החינוך

משרד הבינוי והשיכון

ועדה מקומית יזרעאלים

רשויות גובלות

רשויות ניקוז

משרד האנרגיה

משרד הביטחון

רשות הטבע והגנים

רשות העתיקות

קרן קיימת לישראל

החברה להגנת הטבע

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

6

למה מכינים את התכנית ?

לקדם

ליצור

לכוון

תכניות מפורטות מהר יותר

תמונת עתיד כוללת למועצה וליישוביה

את הפיתוח של המועצה ויישוביה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

7

מהי תכנית מתאר כוללנית ?

משמשת מצע רעיוני לגיבוש כלים

מעניקה כלים חוקיים למימוש מדיניות תכנונית רצויה בישובים , הנובעת ממטרות ויעדים שייקבעו .

קובעת הוראות והנחיות להכנה ואישור תכניות מקומיות , מתאריות ומפורטות .

משלימים בנושאים התורמים להשגת מטרות התכנית .

לאחר אישורה התכנית היא חוק מחייב המנחה את הפיתוח לשנים הבאות .

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

8

היררכיה של תכניות :

תכנית מתאר ארצית תמ"א 1 /35

תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית

תכנית מתאר מחוזית – תמ"מ 2/9

תכנית מפורטת )תב"ע(

היתר בנייה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

9

מה בסמכות התכנית ומה לא בסמכותה ?

לא בסמכותה

בסמכותה

• לא מתייחסת לרמת המגרש . • לא קובעת גבולות של מגרשים . • מכוחה לא ניתן להוציא היתרי בניה .

 מקנה סמכות לוועדה המקומית לאשר תכניות מפורטות .  מתווה מדיניות והוראות לתכניות מפורטות.  מגדירה את תחומי הפיתוח של היישובים ואת עקרונות בינוי .  מקצה שטח לשטחים ציבוריים ולמוסדות ציבור ברמה הכלל מועצתית.  מתווה מנגנונים לשיפור המערכת הכלכלית למועצה האזורית .

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

10

מסמכי התכנית | מסמכים מחייבים ומנחים

מסמכים מחייבים

מסמכים מנחים

נספח פרוגרמה שיתוף ציבור , חברה, כלכלה, תיירות וחקלאות

נספח מתחמים

הוראות התכנית

+

נספח יישום וכלים משלימים

נספח תחבורה

נספח משולב

נספח סייסמי

תשריטי ייעודיי קרקע כוללניים

נספח תשתיות מים, ביוב, ניקוז

נספח מעקב ובקרה

מסמכי רקע

תשריט רקע תכנוני ארצי ומחוזי

מצרף תכניות מאושרות תשריט ייעודי קרקע כלל מועצתי

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

11

שלבי עבודה בתהליך התכנון

אנחנו כאן

ינואר 2021

נובמבר 2020

ספטמבר 2020

יולי 2020

ינואר 2020

דצמבר 2019

ספטמבר 2019

פברואר 2021

הכנת מסמכי התכנית וליווי התכנית עד לאישורה

חזון המועצה

לימוד מצב קיים והעלאת סוגיות

גיבוש חלופות – ועדות היגוי

גיבוש תכנון הישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות המועצתיות

סיורים בישובים

מפגשים עם הישובים

מפגשי שיתוף ציבור על נושאי רוחב לפי אזורים

סקר תושבים בנושאי רוחב שונים

מפגש שיתוף ציבור כלל מועצתי

סקר תושבים בנושאי רוחב שונים

שיתוף ציבור נלווה לתהליכי התכנון

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

12

מתודולוגיה | עבודה ברבדים

כלל מועצתי

נוף ושטחים פתוחים

סביבה ואקולוגיה ) סולארי(

טבע, מורשת ופנאי

שירותי ציבור כלל מועצתיים

שימור

תיירות

חקלאות

תחבורה

תשתיות

דמוגרפיה כלכלה

אשכולות

יישובי מרכ ז המועצה

אשכול צפוני

אשכול מזרחי

38 ישוביי המועצה | שכונת משפחות | כפר תקווה | פזורה בדואית בחלוקה לסוגים

ישובים

ישובים קהילתיים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

אחרים

כפר יהושע | ציפורי | אלוני אבא | שדה יעקב | בית שערים | בית זייד | מרחביה | נהלל | בית לחם הגלילית | כפר ברוך | היוגב | כפר גדעון | תל עדשים | בלפוריה

כפר תקווה

מנשיה זבדה | סוועאד חמירה

רמת דוד | גבת | כפר החורש | הסוללים | חנתון | יפעת | שריד | הרדוף | גניגר | גזית | דברת | מזרע | אלונים | מרחביה | עין דור

תמרת | שמשית | אלון הגליל | הושעיה | אחוזת ברק | עדי | גבעת אלה

מוקדים

אלון תבור , שגיא ,2000 מפעלי העמק , מכללת עמק יזרעאל , נווה יער , חוצות אלונים , אורחן דברת , תחנות הרכבת , מנחת מגידו .

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

13

חזון המועצה | סדנת חזון דצמבר 2019

העמק הוא " הכנרת הירוקה " של מדינת ישראל

החקלאות ממשיכה להתפתח ולהוות מרכיב משמעותי בצביון העמק. המועצה האזורית ממלאת תפקיד פ רו- אקטיבי ב שמירה על הקרקע החקלאית ועל הצביון הכפרי חקלאי של היישובים.

גידולי השדה ממשיכים לתפוס חלק משמעותי מ הקרקע המעובדת בעמק ותורמים לשימור השטחים הפתוחים והנוף החקלאי הייחודי למקום. חקלאי העמק משתפים פעולה ויוצרים חיבורים בהתאם לצרכים המשתנים . מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים מרוכזים יחד, מאפשרים המשך התפרנסות מחקלאות ומנצלים יתרונות לגודל . שטחים אשר שימשו בעבר למבנים חקלאיים בתוך הישובים מוסבים לשימושים אחרים, המתאימים למיקומם המרכזי ביישוב הגדל. אנרגיה חלופית נקייה ושדות סולאריים אינם באים על חשבון קרקע חקלאית מעובדת. פאנלים סולאריים על גגות מבנים ובשטחים מופרים ומוצנעים חזותית.

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

14

ערכיות שטחים פתוחים טחים פתוחים

עקרונות להגדרת סולם ערכיות: .1 הגנות סטטוטוריות - יערות , שמורות, מכלולי נוף .2 ניקוז - פשטי הצפה ותחומי נחל .3 מסדרונות אקולוגיים .4 ניתוח נצפות .5 רצף שטחים פתוחים .6 פיתוח צמוד דופן

ערכיות גבוהה ערכיות בינונית ערכיות נמוכה

79

77

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

מסדרון אקולוגי צוואר בקבוק אקולוגי

79

שמשית

77

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

פשט הצפה / תחום נחל

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

מכלול נוף שמורת טבע / גן לאומי יער

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד גבת

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב

65

71

0 שטחים שדורגו בערכיות נמוכה מהווים מרחב חיפוש להקמת מבני משק ) במקרים בהם לא אותר שטח מתאים בתחום הפיתוח של הישובים(. בהמשך תהליך התכנון, תוצע מדיניות על בסיס מפת הערכיות לפיתוח אחר 5,000 2,500

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021 רו ר

15

פיתוח תיירות , טיילות ומורשת | מצב קיים ופערים

מתוך חזון המועצה " התיירות ביישובים נשענת על נכסים ומשאבים מקומיים קיימים והמועצה מספקת את הפלטפורמות והמידע ."

נכסים

מועצה עם עושר ומגוון של אתרי ביקור

מועצה גדולה ופרושה שונות ומגוון בין אזורים שונים

מיקום נגיש וקרוב

נוף חקלאי – מסלולי פריחה

טמפלרים

אופניים

אמנים

אכסון כפרי )לינה(

תיירות מורשת

תיירות חקלאית

עגלות קפה

מ.א. עמק יזרעאל מציעה תכנים תיירותיים ייחודיים , של מרחב כפרי וחקלאי בעל מורשת עשירה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

16

האתגר

נקודת מעבר למקומות אחרים שהות ללינה – מועטה בלבד

יצירת תוכן ועניין להארכת משך שהות המבקרים במקום

יצירת עוגן כלכלי מהתיירות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

17

אסטרטגיה להעצמת התיירות , הטיילות והמורשת במרחב ההזדמנות

תפישה של מרחבי תיירות שיכולים לספק חצי / יום ביקור שאינו כרוך בנסיעות ארוכות

' מכלולים': אסטרטגיה תיכנונית לארגון והעצמת התיירות במרחב

' מכלול '

אכסון מלונאי / צימרים/ קמפינג חניה קיימת מבואה

p p

צירי תוכן נושאיים

אכסון מוצע חניה מוצעת מבואה מוצעת שביל מוצע

p p

p

p

ישוב

נקודות חן ועניין

דרך קיימת מוקד תיירותי מקומי

p

עוגן תיירותי עוגן תיירותי פונציאלי שביל קיים שביל מתוכנן

יער קק "ל

נימים – שבילי אופניים וטיול ; מבואות*

p

ישוב

יישובים

כניסה למכלול

עוגנים

ישוב

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

18

מערכת תיירות , טיילות ושימור מוצעת

79

שבילים נושאיים שביל ישראל שביל יזרעאל שביל ישראל לאופניים

65

77

11

חנתון

עדי

סואעד

הרדוף

שמורת יער הסוללים

שבילי אופניים

77

8

הושעיה

אלון הגליל

9

הסוללים

ציפורי

7

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

עוגנים לחיזוק בתחום המועצה

עוגנים קיימים בתחום המועצה

שמורת אלוני אבא

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

בית שערים נחל תבור שמורת אלונים נחל ציפורי גן לאומי ציפורי ת. רכבת יהושע

אגם ברוך תל חנתון תל שדוד חוות שטוק מחנה ישראל מנחת מגידו משטרת נהלל תל יפער

14 10 11 12 13 15 17 18

1 4 7 8 9 16

6

יער כפר החורש

13 17

מנשייה זבדה

19

תמרת

יער מורדות נצרת

כפר החורש

שדה יעקב

1

בית זיד

6

נהלל

73

75

בית שערים

כפר יהושע

5

יפעת

רמת דוד גבת

16

תל שמרון 19

גניגר

שריד

73

תל עדשים

עין דור

12

14

65

מזרע

דברת

כפר ברוך

4

אחוזת ברק

60

10

כפר גדעון

גזית

2

2 3 5 6 נחל השופט גן לאומי מגידו הר תבור נצרת העתיקה עוגנים קיימים מחוץ למועצה מוקד מסחר

18

יער גבעת המורה

66

היוגב

מרחביה

65

15

יערות מנשה

3

6 מכלולים תיירותיים

71

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

19

מכלול נחל תבור

5

כפר תבור

הר תבור

6 5

פארק דבוריה

בריכת קישיון

כפר קיש

p

מעלה קיש

עין דור

עין טבחית

p

4

שמורת נחל תבור

727 6

המלצות תכנוניות

כפר מסר

עין דור

p

מצפה אלעד

הקמת מבואה לנחל תבור

p

.

גזית

תוספת קמפינג בזיקה לשביל ישראל

טמרה

מסלולי טיול מעגליים

0

1,000

500

שינוי מיקום איזור התיירות בגזית

שמורת נחל תבור 4

שביל טיול - סימון שבילים שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן שביל אופניים ליוממות קיים /מוצע

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021 זורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

20 נעוארה

התניידות במועצה | מצב קיים ופערים

מועצה גדולה ופרושה גיאוגרפית = מרחקי נסיעה גדולים

בפועל | מצב קיים

מערכת תחבורה מבוססת רכב פרטי , מוניות ומיעוט אוטובוסים

מועצה גדולה ופרושה גיאוגרפית

צורך בטרמפים ומערכת משלימה של הסעות

מרחקי נסיעה גדולים

חוסר בתנאים בטיחותיים לתנועה רכה ) אופניים, הולכי רגל , קלנועיות( בצירים עיקריים

חוסר בחיבור בתחבורה ציבורית לישובים קרובים ומוקדי משיכה

חוסר בחיבור לתנועה רכה במרחב לישובים קרובים ומוקדי משיכה .

המשמעות

מערכת הסעות = פתרון לתלמידים בשעות מסויימות בלבד

מחסור באפשרויות להתניידות למקומות אחרים ולאוכלוסיות נוספות ) מבוגרים למשל (

המטרה שיפור הנגישות והקישוריות בין התושבים למוקדי העניין

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

21

התניידות במועצה | מרכיבים מיטביים

מתוך חזון המועצה " במועצה פועלת מערכת תחבורה ציבורית חכמה , בהתאמה לצרכים ולביקושים המאפשרת קישור בין הישובים ומוקדי פעילות סמוכים לאורך כל שעות הפעילות "

מרכיבי מערכת הניידות והתנועה המוצעת במועצה האזורית

מערכת תנועה רכה שבילי אופניים ושבילי הליכה, המקשרים בין ישובים קרובים ומרכזי תחבורה.

מערכת תחבורה ציבורית מותאמת למועצה לחיבור ישובים קרובים באשכולות תחבורה .

תנועה לרכב חקלאי חתך דרך ומעברים חקלאיים לנגישות החקלאים לשטחי חקלאות סמוכים .

שיפור כבישים מחלפים, בטיחות , מעברים להולכי רגל

הסעות ייעודיות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

22

התניידות במועצה | מצב מוצע

מוצעת רשת גמישה ומשתנה בהתאם לשעות היום ולביקושים

מערכת תנועה קיימת

תוספות למערכת התנועה

תחבורה עצמאית

הסעה

הסעות

תחבורה עצמאית

6:00

7:00 8:00 9:00

הסעות למוקדי תחבורה ציבורית ארצית ולמוקדי תעסוקה

" אוטובוס צהוב - " לבתי ספר

רכב פרטי

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

רשת שבילי אופניים למעבר יומיומי

אוטובוס

" אוטובוס צהוב - " מבתי הספר

" קו העמק " כל 20 דקות ) מצמתים ראשיות למוקדים (

מונית

תחבורה חכמה

" אשכולית " כל שעה ) מתוך הישובים לצמתים ראשיים (

הסעות לחוגים וחזרה לישובים

טרמפ

* תדירות בהתאם לביקוש

ילדים

נוער מבוגרים

נוער מבוגרים

נוער

 מערך היסעים / תחבורה ציבורית " אשכוליות " ו" קו העמק " האזורי מקושרים זה לזה  תחבורה חכמה " באבל עמק "  שבילי אופניים בין ישובים , למוקדי משיכה ונקודות עניין , כולל חניות  שיפורים בטיחותיים במיוחד לאורך דרך 73 ודרך 60

תנאים בטיחותיים לתנועה רכה בצירים עיקריים חיבור בתח " צ לישובים קרובים ומוקדי משיכה

• •

מוצע

פערים

• חיבור לתנועה רכה במרחב לישובים קרובים ומוקדי משיכה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

23

התניידות במועצה | מערכת תחבורה ציבורית מוצעת - סיכום

• הסעות למוקדי תחבורה ארציים , מוקדי תעסוקה ומוסדות חינוך וחוגים

שפרעם

79

309

חנתון

• קו העמק חיבור בין מוקדים שונים במועצה )אחה"צ(

עדי

סואעד חמירה

77

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

• אשכוליות

הסוללים

ציפורי

310

כעביה- טבאש- חג'אג'רה

לאיסוף מהיישובים )אחה"צ(

בית לחם הגלילית

77

79

שמשית

אלוני אבא

זרזיר

טבעון

אלונים

320

גבעת אלה

שמשית, הסוללים, ציפורי, הושעיה

עילוט

6

מנשיית זבדה

נוף הגליל

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה ;

רמת ישי

חנתון, אלון הגליל , עדי, הרדוף, סועאד

שדה יעקב

נצרת

75

73

דבוריה

בית שערים

יפיע

נהלל

גבעת אלה , תמרת, כפר החורש , מנשיה זבדה

כפר תבור

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

בית לחם הגלילית , אלוני אבא , אלונים, כפר יהושע

גבת

גניגר

שריד

73

שגיא 2000

תל עדשים

עין דור

65

גזית, עין דור, דברת

יקנעם עילית

מזרע

דברת

60

כפר ברוך

אחוזת ברק

גזית

כפר גדעון

בלפוריה

אלון תבור

גבעת המורה

• תחבורה ציבורית ארצית המתוגברת ע " י תחבורה חכמה לפי קריאה " באבל עמק " • שבילי אופניים רישות העמק כולו , ככל הניתן לחיבור בין יישובים ומוקדים

נעוארה

עפולה

66

היוגב

מרחביה

מגידו

65

קוי אוטובוס חדשים פנימיים במועצה :

מסוף מתוכנן

309 310 320

71

2,500

0

5,000

• תחנה בטוחה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

24

דוגמאות ל – HUB- תחנה בטוחה ונגישה

תחבורה

תחנת אוטובוס מוארת ומקורה עם מקומות ישיבה

חניה מוסדרת ליוממים בתחבורה ציבורית, לבתי ספר ולמוקדים אחרים כמו מרכזי בילוי ואתרי תיירות

מוקד תעסוקה

תחנה בטוחה

חניון אופניים פתוח ומקורה

נקודת טעינה לאופניים חשמליות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

25

חזון המועצה | סדנת חזון דצמבר 2019

מבני ציבור

תושבי המועצה נהנים משיתופי פעולה עם רשויות גובלות המספקות שירותים ברמה אזורית הנדרשים להתמחות ולספי כניסה גבוהים . שירותים מועצתיים )רווחה, תכנון, תרבות וכדומה ( ניתנים במועצה ומונגשים בחלקם באשכולות האזוריים. שירותים הנהנים מיתרונות לגודל ומחייבים ספי כניסה, מרוכזים בעוגנים מתמחים באשכולות ובצמידות למוסדות חינוך אזוריים. שירותי ציבור בסיסיים )חינוך לגיל הרך, חינוך בלתי פורמאלי, כינוס ותרבות מקומית( המהווים חלק מצביון היישוב ומאפשרים חוסן קהילתי, ימשיכו להינתן ביישובים . מבני הציבור הם רב תכליתיים ורב שימושיים, ומנצלים היטב את משאב הקרקע ואת שעות היממה.

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

26

עקרונות לפרישת מוסדות הציבור

צרכי ציבור ישוביים

קבורה

בתי ספר על יסודיים

בתי ספר יסודיים

שירותי ציבור נוספים

אולמות תרבות שירותי רוווחה ייחודיים מרכז ספורט מוסדות המועצה

אולמות ספורט חינוך לא פורמלי מוסדות המועצה

• •

• • •

מרכז הישוב הכפרי כתלות בגודל הישוב

מה?

חינוך גיל הרך מועדוני נוער

• • • •

• •

מרפאות

רווחה

בצמוד לבי "ס / במבנה רב תכליתי – במוקד אשכולי

בישובים במסגרת השטח "החום"

בישובים / עוגן אשכולי

בישובים / במקבצים

איפה?

שירותים מטרופוליניים מקבלים מענה בערים : בי"ח, אצטדיוני ספורט , אולמות מופעים גדולים יותר , קריית ממשלה וכו '

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

27

עקרונות לפרישת מוסדות הציבור

+

עדיפות למיקום בתי הספר

עדיפות למיקום בתי הספר בישובים גדלים

בתי ספר מסויימים כמוקד חיים

גמישות מירבית בגודל

מיקום בית הספר בישוב

פרישת מוסדות חינוך לפי אשכולות

זמינות קרקע

בתי הספר 12-24 כיתות

בקרבה לכניסה

בישובים מרכזיים באשכול

ציבוריים באשכול

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

28

חלופות לגודל בתי הספר | יסודי

גודל מקסימלי לפי משרד החינוך

12 כיתות

18 כיתות

24 כיתות

648 תלמידים 12 ד' לבית ספר

486 תלמידים 9 ד' לבית ספר

324 תלמידים

6 ד' לבית ספר

12 בתי ספר ב - 2040

24 בתי ספר ב - 2040

16 בתי ספר ב - 2040

מאפשר גמישות להפעלת בי "ס של א-ח

חלופה משולבת

בי" ס יסודיים קטנים אינטימיים ומחוברים לסביבתם בי" ס לכל 2-3 ישובים גמישות מירבית בגודל ומיקום וצמצום מרחקי נסיעה

* לפי 27 תלמידים בכיתה חינוך ממלכתי )כללי(

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

29

פרוגראמה כמותית

אשכול מזרחי

משגב

כפר מנדא

79

בקעת בית נטופה

ביר אל מכסור

חנתון

מס' ישובים

9

שפרעם

עדי

אל בטוף

אשכול צפוני

אחוזת ברק , דברת, עין דור, גזית, מזרע, היוגב, בלפוריה , ק. מרחביה, מ. מרחביה

ישובים באשכול

77

זבולון

סואעד חמירה

הושעיה

הרדוף

אלון הגליל

הסוללים

כעביה

ציפורי

79

בסמת טבעון

משהד

בית לחם הגלילית

ריינה

אוכלוסיה מצב קיים

שמשית

זרזיר

10,000

אלוני אבא

אלונים

קריית טבעון

עילוט

גבעת אלה

77

תוספת לאוכלוסיה

כפר החורש

מנשייה זבדה

רמת ישי

7,000

תמרת

בית זיד

שדה יעקב

נצרת

בית שערים

75

נוף הגליל

דבוריה

מגדל העמק

נהלל

סה" כ אוכלוסיה בקיבולת מלאה

יפיע

17,000

יפעת

איכסאל

רמת דוד

כפר יהושע

כפר תבור

גבת

6

בסיס רמת דוד

שריד

גניגר

תוספת כיתות יסודי *

49

73

יקנעם עילית

תל עדשים

עין דור

65

מזרע

דברת

אחוזת ברק

כפר גדעון

בוסתן אל מארג'

כפר ברוך

תוספת כיתות על יסודי *

40

ישובי מרכז המועצה

ניין

גזית

בלפוריה

מגידו

אשכול מזרחי

בוסתן אל מארג'

היוגב

עפולה

קיבוץ מרחביה

* לפי 27 תלמידים בכיתה חינוך ממלכתי )כללי(

66

מושב מרחביה

הגלבוע

65

71 הגידול באוכלוסייה – מייצר צורך בתוספת מוסדות ציבור לרבות תוספת משמעותית של בתי ספר ) יסודי ועל יסודי ( ובהגדרת צורך ומענה המתאים לכל אשכול

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

30

אשכול מזרחי | פרוגרמה כמותית | חינוך כללי

9 ישובי האשכול אחוזת ברק , דברת, עין דור, גזית, מזרע, היוגב, בלפוריה , ק. מרחביה, מ. מרחביה

מצב קיים 10,000 תושבים אוכלוסייה תוספת אוכלוסיה מוצעת בתכנית המתאר כ- 7,000 תושבים

סה"כ כ- 17,000 תושבים באשכול

C=A-B

B

A

כמות כיתות נדרשת להוספה

כמות כיתות בבי "ס במצב הקיים

ביקוש לכיתות 2040

ביקוש לכיתות 2020

חינוך כללי

49 40

26 35

75 75

38 38

יסודי

על יסודי

ביסודי: לפי 27 תלמידים בכיתה בתיכון: לפי 27 תלמידים בכיתה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

31

אשכול מרכזי | בחינת פוטנציאל הפרישה המרחבית | חינוך כללי

מצב קיים

2 יסודי 26 כיתות

1 על-יסודי 35 כיתות

65

אכסאל

60

עין דור

מרומי שדה 13 כיתות אחוזת ברק

73

עמקים תבור 35 כיתות מזרע

דברת

תל עדשים כפר גדעון בלפוריה

מזרע

אחוזת ברק

גזית

אופקים 13 כיתות מרחביה

מגרש / אולם ספורט מכללת עמק יזרעאל

היוגב

עפולה

קיבוץ מרחביה

מושב מרחביה

71

חלופות

* תלמידי היוגב – לומדים במגידו

יסודי - תוספת 49 כיתות

על יסודי - תוספת 40 כיתות בית ספר אחד חדש

בית ספר אחד חדש )לפי 24 כיתות( + הרחבת בי " ס קיימים ל 24- כיתות

2 בתי ספר חדשים )לפי 18 כיתות( + הרחבת בי " ס קיימים ל 18- כיתות

4 בתי ספר חדשים )לפי 12 כיתות(

או

או

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

32

מבני ציבור

להתרוקנות מבני מוסדות הקיבוץ שאינם משמשים עוד למטרתם המקורית לאור שינוי באורחות החיים בקיבוצים

מוצע לבחון שימושים מתאימים בחללים הריקים בהתאמה לאורחות החיים בהווה

מבני ציבור אחרים

המבנה ישמור על מקומו כמרכז החברתי וקהילתי של הקיבוץ ויכלול שימושים ציבוריים - קהילתיים בלבד חדרי האוכל בקיבוצים

 השימוש העיקרי במבנה - ציבורי  שילוב מסחר מקומי  התבססות על זכויות קיימות ומבנים קיימים

שימושים חברתיים - קהילתיים שניתן ל "מסחר" ולהפנות גם החוצה על מנת לאפשר את תחזוקת המבנה קייטרינג, חוגים, יוגה וכו '

שימושים ציבוריים חדר אוכל , בית קפה , חדרי חוגים , אולם הרצאות וכנסים , ספריה, מועדון נוער , מועדון לקשיש וכד '

מסחר נלווה לשירות מבני הציבור כמו קפיטריות ומזנונים מסחר נלווה לתיירות , גלריות , מוזיאון, מרכז מבקרים ושוק איכרים תיירות חקלאית בהיקף מוגבל ) ללא לינה (

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

33

חזון המועצה | סדנת חזון דצמבר 2019

צמיחה דמוגרפית

היישובים שומרים על שיוכם וצביונם כ ישובים כפריים חקלאיים )מושב נותר מושב, קיבוץ נותר קיבוץ, ישוב קהילתי נותר קהילתי( וממשיכים לקלוט חברים חדשים על פי צרכיהם ובהתאמה להחלטות מוסדותיהם . קצב הקליטה הינו מתון ואורגני , מאפשר קליטה איכותית, חוסן קהילתי ושמירה על סף כניסה לשירותים בסיסיים הניתנים ביישוב. הישובים גדלים בעיקר פנימה , תוך הגדלת הצפיפות, ולא על חשבון שטחים חקלאיים או שטחים פתוחים , ובאופן השומר על רב דוריות בישוב.

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

34

צמיחה דמוגרפית במועצה

קיבולת אוכלוסיה מלאה

קיבולת אוכלוסיה ריאלית

מצב קיים

79,000 תושבים

42,000 תושבים

63,000 תושבים

מה עושה תכנית המתאר הכוללנית?

איך?

איפה?

כמה?

מגדירה גודל ישוב לאיזון דמוגרפי

מציעה מאפייני בינוי בהתאם לסוג הישוב מגדירה קצב קליטה מתון והדרגתי ולא במנות גדולות בזמן קצר מציעה תמהיל יחידות דיור לצעירים / מבוגרים

מאפשרת ניצול יעיל של הקרקע ע " י גידול פנימה והגדלת הצפיפות מבלי לפגוע בזהות הכפרית

 שמירת צביון הישובים הכפריים החקלאיים  התפלגות גילאים מאוזנת ורציפה ביישובי המועצה  תכנון "מלמטה = " הגדרת גודל הישובים בהתאם לצורך הדמוגרפי , המאפיינים והתנאים הפיזיים בכל ישוב ובכפוף לדיאלוג עם הישובים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

35

זהות קיבוצית מה יוצר את המירקם הקיבוצי ?

מדרכות ושבילים צמודים לבתים , ללא קיטוע , ללא שייכות למגרש

אייקונים ו landmarks

רציפות של השטחים , פרצלציה א- רגולרית

צמחייה רבה , מגוונת, עצי צל ומדשאות

" הדשא הגדול ," חדר האוכל , מבני קהילה וציבור

הגן הקיבוצי - שטחים ירוקים שמשמשים כ "חצר משותפת " ומקשרים בין הלב לבינוי ולמעטפת

מקבצי חניות היקפיים

הפרדה בין תנועת הולכי רגל ואופניים לתנועת רכב

מוצעים עקרונות השומרים על המאפיינים הקיבוציים הזדמנות לערוך חשיבה מחודשת על מאפייני השכונות החדשות בקיבוצים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

36

ישובים קהילתיים

תוספת יחידת דיור ו / או זכויות בניה במגרשים = גידול מתון פנימה

 מענה להתרחבות עתידית מתונה של הישוב  תמהיל יחידות דיור לשמירה על רב דוריות ומגוון גילאי  מלאי תכנוני לדיור להשכרה ) לצעירים או למבוגרים (  שימוש יעיל של הקרקע ע " י ציפוף פנימה והתחדשות

אפשרויות מימוש מגוונות

הריסה ובניה

תוספת יחידה צמודה

תוספת קומה

פיצול במבנה קיים

תוספת מבנה

הצמיחה בכפוף לבחינת  פתרונות חנייה ) במגרש / חניונים מרוכזים (  מבני ציבור – לרוב השטח המאושר מספיק לצרכי הישוב  מנגנון מימוש קנייני

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

37

עקרונות לתכנון המושב

סוג ומבנה פיזי של הנחלות

נחלות במבנה קלאסי

נחלות מרוכזות ראשי הנחלות מופרדים מחלקות א ' בגודל 1 ד' חלקות חקלאיות מרוכזות עבור פל " ח ושימושים תומכי חקלאות .

" בית יצחק " תוספת מגרש מגורים בעורף ראש הנחלה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

38

עקרונות לתכנון המושב

מאפייני בינוי התואמים את המירקם המושבי

חתך הדרך - חתך טיפוסי של הרחוב הראשי במושב

חלקה חקלאית

קו מגרש

קו מגרש

קו בניין קדמי מוצע

קו בניין קדמי מאושר

5 מ'

שוליים, תעלה וגינון

מדרכה וגינון

גינון

שביל אופניים

מסעה

גינון חניה

8 מ'

18-20 מ'

חלקת מגורים 2.5 – ד'

קווי בניין

גובה בינוי

• בחזית הקדמית - יאפשר פיתוח רצועה מגוננת ירוקה , ונוף של צמחיה ועצי פרי שיתרמו לתחושת המרחב הפתוח מהרחוב 8) מ' בבניה חדשה (

• עד 2 קומות בחזית הרחוב • עד 3 קומות בעורף המגרש

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - חלופות | פברואר 2021

39

Made with FlippingBook flipbook maker