מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2017 והצפוי לשנת 2018

תעשיה, תעסוקה, תיירות ופיתוח כלכלי

2000 אזור התעשייה שגיא ● לאזור התעשייה. הוסדרה צומת הכניסה ●

אזור התעשייה אלון תבור:

● הפנויים. שווקו כל המגרשים

● דונם לתעשייה, 172 לפיתוח הסתיים תכנון מפורט מסחר וציבורי. ● בשלב ב'. ממגרשי התעשייה 70% שווקו כ ● להרחבת החל תהליך מול רשות מקרקעי ישראל דונם. 400-800 אזור התעשייה ב ● אזור תעסוקה חדש כפר יהושע - יוקנעם דונם. 200 החל תכנון פרוגרמה וסקר התכנות כ ● התכנית אזור תעסוקה חדש בשטחי מרחביה דונם. 600 הופקדה על ידי הותמ״ל כ ● - התכנית הופקדה הרחבת אזור תעסוקה איכסל דונם. 100 על ידי הותמ״ל כ

● אלפא מגה פלד, הוקמו שלושה מפעלים חדשים א.מ.ע.ר תבור השקעות ודלתות תבור. ● בהיקף עבודות פיתוח תשתיות ומגרשים בוצעו .₪ מיליון 12 של

● החל תכנון מפורט לתכנית מאושרת דונם. 190 כ הרחבת אלון תבור ל ● הרחבת אלון תבור שלב ב' החל תכנון דונם. 130 כ

14 1

Made with FlippingBook HTML5