מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

האגף הכלכלי

אזור התעשייה אלון תבור

● נמשכו עבודות הפיתוח בפארק, והן צפויות להסתיים במהלך 2018 במהלך שנת .2019 ● חוברו עוד שישה מפעלים גדולים לגז. זהו חלק ממהלך לאומי, אשר 2018 לקראת סוף מטרתו להביא לשיפור משמעותי באיכות האוויר. ● בוצעו מהלכים משמעותיים לניטור איכות האוויר. זאת, במטרה 2018 במהלך שנת בשיתוף עם המשרד 2019 להביא לשיפור איכות הסביבה. המהלכים יימשכו גם בשנת להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. ● דונם ויחלו 190 - ' , יסתיים התכנון להרחבת אלון תבור שלב א 2019 במהלך שנת עבודות הפיתוח.

● ● דונם. 130 -' החל תכנון הרחבת אלון תבור שלב ב 2000 שגיא

● דונם לשטחי תעשייה, מסחר וציבורי. 172 -' החלו העבודות לפיתוח שלב ב ● צפויה להסתיים הכנת התב"ע להרחבת אזור התעשייה, בשיתוף עם 2019 במהלך דונם. 1,000 - רשות מקרקעי ישראל. ההרחבה המתוכננת תהיה ב

אזור תעסוקה חדש כפר יהושע – יוקנעם דונם. 80 - החל תכנון פרוגרמה וסקר התכנות כ אזור תעסוקה חדש בשטחי מרחביה דונם והתחיל תכנון מפורט. 600 - התכנית אושרה להרחבה של כ הרחבת אזור תעסוקה איכסל יתחיל תכנון מפורט. 2019 התכנית אושרה ובמהלך הרחבת אזור תעסוקה משותף עם זרזיר וכעביה טבאש חגאגרה

התקיים דיון ראשון והושגו הסכמות להקמת אזור תעסוקה משותף 2018 במהלך לשלושת הרשויות, על אדמות בית-לחם הגלילית, בתקווה כי ההסכמות תגובשנה יחודש המהלך לתכנון ואישור ההרחבה וזאת בתמיכה 2019 להסכם עקרונות. במהלך של משרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל. החלפת תאורת רחובות במסגרת המהלכים להתייעלות אנרגטית והקטנת פלטת גזי חממה, החל פרויקט החלפת תאורה ביישובי המועצה. הפרויקט מתוכנן להסתיים במהלך השנה הקרובה ואמור לשפר את רמת התאורה ביישובים, כמו גם לחסוך באנרגיה ובעלויות.

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online