מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

גינון וחזות

● פיתוח גן אקולוגי בבית ספר 'אופקים' ושביל אופניים בין קיבוץ מרחביה והמושב לבית הספר

● ● ביצוע סקר עצים מסוכנים בכל יישובי המועצה ● השלמת גינון בהרחבות ביפעת ובגבת הרחבות ●

● ● יחידות דיור 1000 - ישובים – פוטנציאל של כ 10 - תכנון ת.ב.ע ב ● יחידות דיור; הושעיה, בית לחם 250 - יישובים לכ 4 - תכנון מפורט לביצוע הרחבות ב הגלילית, אלוני אבא ותמרת ● יחידות דיור 350 ביצוע תשתיות בהרחבות והשלמת שלב א' המאפשר ביית בתים עבור ● היערכות לביצוע הרחבות באמצעות המועצה בשני ישובים- תמרת ומנשית זבדה ● מתחמים 2 קידום ת.ב.ע להרחבת אזורי תעשייה ותעסוקה קיימים וחדשים; באלון תבור – אדמות ההשבה של גניגר. אזור תעסוקה מרחביה וקידום 2000 מ"ר. בשגיא 300 - של כ פרוגרמה לאזור תעסוקה חדש יוקנעם - כפר יהושע אחזקה, נגישות, בטיחות בגני משחקים במתקני ספורט ובמוסדות חינוך ● השלמת פרויקט הנגישות במוסדות החינוך על פי תוכנית ובסיוע מימון משרד החינוך בכ- מוסדות חינוך 14 ● ריכוז והפעלת פרויקט הנגישות ביישובי המועצה – הכנת סקרים וביצוע הנדרש על מנת 2021 לקדם את ההשלמה עד סוף ● אחזקת מוסדות החינוך והציבור כמתחייב בחוזר מנכ"ל, טיפול בקריאות שבר ואחזקה מ"ר בנויים 100 - מונעת במועצה ומבני ציבור וחינוך בשטח של למעלה מ ● ● ● ● ● ● ●

● ₪ אלף 400 - שיפוץ מקלטים בתקציב של כ ● ₪ אלף 250 השלמת עבודות באולפנה בתקציב של

● שדרוג והנגשה בכפר גדעון

● כיתות שמע בבתי ספר וגני ילדים 8 ביצוע ● בתי ספר 6 - ביצוע מרחבי למידה ב

● ● בבית ספר יחד, בגבעת אלה M21 כיתות 6 – שדרוג מבנה כיתות תכנון אזורי ומקומי ● ₪ מיליון 55 קידום תוכנית כוללנית לכלל שטח המועצה והיישובים בהשקעה של ● תכנון שביל אופניים המקשרים בין ישובים לבין הרכבת לאורך שדרת העמק, תל עדשים לנהלל; מהמכללה עד מעונות הסטודנטים בעפולה ● ,75 ליווי תכנון מערכות אזוריות המתוכננות ע"י גורמי ממשלה שונים; הרחבת כבישים . תשתיות – מים, חשמל, גז 77 ,65 , עוקף עפולה 79 ● ● ● תכנון גני ילדים כציפורי ובנהלל ● ●

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online