מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

הנדסה

דונם. עיריית עפולה מובילה את התכנון. 650 – כ- אזור תעשייה משותף עם עפולה תכנון דונם – יוזמת ר.מ.י (רשות מקרקעי ישראל), בתיאום 1,000 - בכ 2000 ת.ב.ע להרחבת שגיא וליווי המועצה. הרחבות .₪ מיליון 5.5 ליווי וקידום התכנית הכוללנית ביישובים וביניהם בתקציב של ת.ב.ע הוגשה לדיון במוסדות התכנון לאישור סטטוטורי. גבעת ראשיד יחידות דיור. הפרויקט מקודם לביצוע על ידי 57 התקבלו עלויות פיתוח ל- בית לחם הגלילית המועצה. יח' 144 מנשית זבדה יח', 138 כפר החורש יח', 56 הושעיה תכנון מפורט בתשעה ישובים; לביצוע, 25 יח' דיור – 90 גזית יח' שכונת בנים לביצוע, 15 בלפוריה יח', 30 אלון הגליל לביצוע, בשכ' הדשא הגדול. 12 יח' ועוד 33 – גניגר יח' 19 היוגב יח', 80 דברת יח', 6 אחוזת ברק יח', 30 יפעת יח', 125 תמרת הרחבות בביצוע; יח'. 17 הרדוף 50 הושעיה יח', 102 בית שערים יח', 47 אלוני אבא יח', 39 אלון הגליל ת.ב.ע להרחבת ישובים; 500 יח' – השלמה ל- 150 ת.ב.ע (תכנית בניין ערים) ל- כפר החורש יח', 47 היוגב יח' בניה רוויה, 35 ת.ב.ע ל- ציפורי יח', 100 ת.ב.ע לכ- סועאד חמירה יח', 100 שכ' צפונית – מנשית זבדה יח' , יח'. גינון וחזות אחזקת גינון באזורי התעשייה, במוסדות חינוך ובמתחם המועצה ביצוע סקר עצים מסוכנים – סימון וטיפול – אלה שבאחריות המועצה וביישובים באחריות היישוב

32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker