מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת 2021

2021 אתגרים לשנת

, הורדת שיעור התחלואה ושמירה על מרחב המועצה ירוק. המשך ההתמודדות עם נגיף הקורונה , בכל הכלים העומדים לרשותנו התנגדות אקטיבית להקמת שדה תעופה מקביל לנתב"ג בעמק ובשיתוף קהילת העמק. , לנוכח פעילות הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים שמירה על קרקעות המועצה ויישוביה והאיומים המתגברים לפגוע בחוסנה של המועצה. הובלת פדגוגיה 'יזרעאלית' חדשנית: המועצה מובילה תכנית רב שנתית לחינוך, תוך שיתוף הציבור וסגלי ההוראה, בהובלת אגף החינוך. המשך קיום המצוינות בחינוך ויישום תכנית עבודה רב-שנתית בתחום הפדגוגי והפיזי; יצירת רצף חינוכי לילדים ונוער באמצעות הקמת תכנית אסטרטגית לחינוך - פיתוחה, הובלתה ויישומה. תקצוב נוסף של בתי הספר, לקידום פעילות חינוכית, הצטיידות ותגבור שעות. המשך פעילות מרכזי החינוך המשלים ביישובים וביסוסם. תמיכה מרבית, בכלל משאבי החינוך הפורמלי, החינוך הבלתי פורמלי והקהילות הקיימות ברחבי עמק יזרעאל. תכנית 'אפשרי בריא' בשיתוף אגף החינוך - סיוע ושיפור מערך המזון במערכות החינוך היישוביות. להידוק שיתופי הפעולה בין מערכות החינוך הפורמאלי והחברתי, בשיתוף הקמת מינהלת חינוך ובקיום דיאלוג מתמיד עם יישובי המועצה. - המרכז החינוכי-טכנולוגי, הוא חלק מהתפיסה הקמת מרכז אזורי לחדשנות במנשיה זבדה שמובילה המועצה - הצמחת מעוזי חדשנות באזור שיניעו את גלגלי הכלכלה וייצרו מגוון הזדמנויות לכלל תושבי העמק. במרכז החדשנות יפעלו קבוצות רובוטיקה, מרכז חלל לנערות ולנערים, ומרכז יזמות. חיזוק והעצמת החינוך החברתי: הגדלת מספר המשתתפים במגוון פעילויות הנוער בכלל יישובי המועצה ובכל שכבות הגיל. הקמת מועצת נוער שתפעל במתווה עבודה חדשני. הידוק העבודה המשותפת עם ועדות הנוער ביישובים ועם תנועות הנוער במרחב. חיזוק החוסן האישי של התושבים: הגברת תחושת הביטחון האישי, העמקת הדאגה לפרט ושמירה על חוסנה של הקהילה ואיכותה, ופיתוח מענים לאוכלוסיות מוחלשות. איכות הסביבה וקיימות: השקעה באנרגיות מתחדשות, בדגש על מערכות סולאריות.

עידוד הפרדת פסולת אורגנית. עידוד מעבר לכלי רכב חשמליים. הפחתת מחירי המים לחקלאות, כדי לשמר את העמק חקלאי וירוק.

42

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker