קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ב 2021-22

> 112 ' קורס מס ספר בראשית מנקודת מבט מסורתית ומחקרית הרב ד"ר איריס יניב וד"ר יעקב אזואלוס מרצים:

חדש

הסיפור המקראי ניתן לקריאה מנקודות מבט רבות ומגוונות, התלויות בקוראים ובהקשר בו הם חיים. באמצעות קריאה בספר בראשית, הקורס יעמוד על אופיו של הסיפור המקראי, סגנונו ומסריו, לאור הפרשנות המסורתית וחקר המקרא. בחלק העוסק בפרשנות המסורתית נתמקד בסיפור קין והבל, סיפור העקדה, אברהם ורבקה וסיפורי יוסף, כפי שהם באים לידי ביטוי בפרשנות המסורתית, החל ממדרשי חז"ל, ובפרשנותם של גדולי מפרשי ימי הביניים: רש"י, רמב"ן, ראב"ע רשב"ם ועוד. נקרא קריאה צמודה את הסיפורים ונעמוד על דרכי עיצובם הספרותי והתוכני. במקביל, נעיין בפרשנות המסורתית באופן משווה אשר יעמוד על ההבדלים בין הפרשנים - הבדלים הנובעים מהשקפת עולמם ויחסם למקרא, וכן מהשפעת הנצרות על פרשנותם. בחלק העוסק בחקר המקרא נקרא את שני סיפורי הבריאה ונשווה אותם זה לזה ולסיפור הבריאה המסופוטמי "אנומה אליש". כמו כן, נעסוק בגרסאות השונות של סיפורי המבול בספר בראשית ובזיקות בינן לבין עלילות גלגמש. .)9 1- סיפור נוסף אותו נקרא יהיה סיפור מגדל בבל (בראשית י"א למידת סיפורים אלו ואחרים תסייע לנו לראות את מאפייני הגישה המחקרית למקרא ולעמוד על הדומה והשונה בינה לבין הגישה המסורתית.

7

שנת הלימודים תשפ״ב | קתדרת עמק יזרעאל

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker