FILA קטלוג מוצרים 2020-2021

Giotto Skin Tones | טושים צבעוניים - צבעי גוף

חדש

חדש

Cod. 527700 טושים 16 מארז צבעי גוף

חדש

Cod. 527000 טושים 6 מארז צבעי גוף

1x

= צבעי גוף 6

טושים בגוונים 12 רב תרבותייים

COLOURED PENCILS

חדש

חדש

Cod. 526500 טושים 32 מארז צבעי גוף

Cod. 526900 טושים 12 מארז צבעי גוף

1x

= צבעי גוף 12

a b 8000825 c p d 8000825 e 8000825 m n o h i j 8000825 527000 0 3 5 5 5 5 טושים צבעי גוף 6 מארז חדש Skin colours 10 0 3 5 6 0 9 - 10 - 40 400x200x210 3,19 0 3 5 5 7 9 526900 0 3 5 5 3 1 טושים צבעי גוף 12 מארז חדש Skin colours 10 0 3 5 5 6 2 - 10 - 40 560x290x150 2,88 0 3 5 5 4 8 527700 0 3 6 0 5 7 טושים צבעי גוף 16 מארז חדש Skin colours 1 - - - - 8 350x175x180 1,60 0 3 6 0 6 4 526500 0 3 6 0 3 3 טושים צבעי גוף 62 מארז חדש Skin colours 1 - - - - 8 - 1,53 0 3 6 0 4 0

57 | 2019 קטלוג מוצרים

Made with FlippingBook - Online catalogs