2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

איכות ללא מתחרים

כל אחד משלבי ייצור הנייר כולל בדיקות המבטיחות כי הנייר היוצא מהמפעל הוא באיכות הגבוהה ביותר.

- מיקום הנייר אל מול האור והתבוננות מעמיקה בו בכדי לבדוק את פיזור Look Through .1 הסיבים האחיד בנייר. . מבחן השעווה - לבדיקת צפיפות הנייר ויכולת הקריעה של ניירות להדפסה. 2 . מבחן המים - לבדיקת יכולת ספיגת הנייר. 3 . תיקון ומחיקה - לבדיקה כי האומן יוכל בוודאות לתקן אזור ציור בעזרת ספוג או מברשת 4 ספוגה במים. . משיחת דיו - לבדיקת כי פיזור הצבע אחיד ואיננו נמרח או שורט את הדף. 5

/ 54

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker