2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

מגוון ומשקל

טקסטורה

כלים

גרם 640/300 גליונות, גלילים, בלוקים

כבישה חמה, כבישה קרה, גרעון גס

גרם 185/200/270/300 דפים, רולים, בלוקים, ספירלה

כבישה קרה, גרעון מושלג

גרם 300 ספירלה

כבישה קרה

גרם 300 ספירלה

כבישה קרה

גרם 290 דפים, רולים, בלוקים

גרעון קנווס

גרם 400 דפים, בלוקים

כבישה קרה

79 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker