מרח"ב - אזרחים ותיקים - תשפ"ג 22-23

נהלי הרשמה לפעילויות גילאור- תשפ"ג הרשמה לחוגים: www.matnas-yoav.org.il דרך אתר האינטרנט rinamatnas@yoav.org.il באמצעות מייל 08-8500728 במשרד בית גילאור

התשלומים מתבצעים בכרטיסי אשראי.

הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר קריאה ואישור נהלים אלו. מעבר לשלב הבא מהווה הסכמה לנהלים. החוגים והפעילויות בבית גילאור, ביישובים 4.9.2022 ,' ובמתקנים ברחבי יואב יחלו ביום א . 29.6.2023 - ויסתיימו ביום חמישי חישוב עלות החוג הינו שנתי ומחולק למספר חודשי פעילות. העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים ובהתייחס לביטולים מפגשים 34 לא מתוכננים- סה"כ מינימום של בשנה. המחירים המפורסמים באתר הינםשנתיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה. פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע”פ החלטת צוות גילאור). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. צוות גילאור רשאי להחליט על סגירת חוג / איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים. משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה (תשלום בפועל). ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום. בחוגים בהם ישנן הסעות, אלו מיועדות רק עבור הרשומים לחוג. צוות גילאור רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה ככל שניתן. הודעה מסודרת תשלח למשתתפים. חוב לגילאור יגרור אי השתתפות בפעילויות עד לסילוק החוב. תשלום: לנוחות המשלמיםאנו מחלקיםאת התשלום תשלומים חודשיים. נדגיש 10- השנתי ל שהתשלום החודשי אינו תואם את ימי הפעילות באותו החודש (חופשות וחגים למיניהם).

נהלי פרישה/ביטול: בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס "ביטול חוג מקוון" באתר המרכז הקהילתי ו/ או מול מנהלנית בית גילאור rinamatnas@yoav.org.il : במייל באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי בית גילאור וליידע את המדריכ.ה. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר. בקשת ביטול חוג - כל בקשה לביטול חוג בכל חודש, המשתתף יחויב 15 עד לתאריך בעלות מחצית החודש. בקשת ביטול לאחר לכל חודש, יבוצע חיוב עבור חודש מלא. 15- ה במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג לאחר 50% יחויבו המשתתפים בתשלום 15.3.2023 דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות. לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל זה. יום- 14 היעדרות מפעילות בשל מחלה מעל יינתן החזר כספי בכפוף לאישור רפואי. בקשות חריגות יופנו בכתב למנהלנית בית גילאור. שימו לב: הרישום לחוגים לא מתבצע באופן אוטומטי. יש לחדש את הרישום לחוג. לא יתאפשר להשתתף בחוג ללא הרשמה ותשלום מראש.

23

Made with FlippingBook flipbook maker