התותח - חזקים במיזוג אוויר

חוף

2019 סטטוס - נמסר בשנת

2016 עבודות המיזוג הסתיימו בשנת

2016 עבודות המיזוג הסתיימו בשנת

2017 עבודות המיזוג הסתיימו בשנת

2017 עבודות המיזוג הסתיימו בשנת

2016 עבודות המיזוג הסתיימו בשנת

2019 סטטוס - העבודות נמסרו בשנת

2020 סטטוס - העבודות נמסרו בשנת

2019 סטטוס - העבודות נמסרו בשנת

סטטוס - 2018 - העבודות נמסרו בשנת 1 בניין 2020 - העבודות נמסרו בשנת 2 בניין 2022 - העבודות נמסרו בשנת 3 בניין

2018 סטטוס - כל העבודות נמסרו בשנת

2016 עבודות המיזוג הסתיימו בשנת

2 הצוק

יזם: מגיל בניה ולוינשטיין קבלן ראשי: מגיל בניה יועץ מיזוג: ת.מ.א יועצים

קומות 26 מגדל מגורים בן דירות 10 1 שטחים ציבוריים מפוארים וממוזגים במרכז העיר נתניה בקרבה לים של חברת מערכות

- בביצוע 30.08.2022 - סטטוס נכון ל

4 צוקי השמורה

יזם: שיכון ובינוי קבלן ראשי: סולל בונה יועץ מיזוג: יניב בורנשטיין ש.גלבוע

קומות 33 מגדל מגורים בן יחידות דיור 12 0 שטחים ציבוריים מפוארים וממוזגים- הפרוייקט ממוקם באיזור היוקרתי ביותר של העיר נתניה בשכונת עיר ימים בקו הראשון לים התיכון של חברת מערכות

- בביצוע 30.08.2022 - סטטוס נכון ל

י.ח דמרי גבעת שמואל

יזם: י.ח דמרי קבלן ראשי: י.ח דמרי יועץ מיזוג: ת.מ.א יועצים

קומות 23 מגדל מגורים בן דירות 10 8 שטחים ציבוריים מפוארים וממוזגים בגבעת שמואל של חברת מערכות

- בביצוע 30.08.2022 - סטטוס נכון ל

4 צוקי השמורה HIT מעונות הסטודנטים מכללת חולון

יזם: סולל בונה קבלן ראשי: סולל בונה יועץ מיזוג: אהוד וייסברג ושות' הנדסת מערכות

בניינים וכן שטחים 3 מגורי סטודנטים מפוארים המשתרעים על פני יחידות דיור 120 ציבוריים ומסחריים יחידות דיור 51 2 לרבות מערכות ממוחשבות של חברת מערכות למניית אנרגיה

- מסירה 30.08.2022 - סטטוס נכון ל

בריגה כפר יונה שלב ג

יזם: ציון בריגה קבלן ראשי: ציון בריגה יועץ מיזוג: התותח - ביצעה תכנון ביצוע

בניינים 3 בנייני מגורים בכפר יונה - יחידות דיור 28 2 של חברת מערכות

2022 - העבודות נמסרו במהלך שנת 30.08.2022 - סטטוס נכון ל

1008 י.ח דמרי - עיר ימים

יזם: י.ח דמרי קבלן ראשי: י.ח דמרי יועץ מיזוג: ת.מ.א יועצים

קומות 17 מגדל מגורים בן יחידות דיור 6 0 שטחים ציבוריים מפוארים וממוזגים של חברת מערכות

- בביצוע 30.08.2022 - סטטוס נכון ל

Made with FlippingBook - Online magazine maker