מתווה לליווי ילדים שאיבדו את הוריהם במלחמת "חרבות ברזל"

ברזל. יתרה מזו, המתווה פותח בראייה מערכתית־הקשרית, תוך אימוץ ההסכמה הנרחבת כי לילדים שאיבדו את שני הוריהם יש צרכים אישיים וחברתיים רבים, וכי ההזדמנויות לסייע להם טמונות בהקשרים שונים בחייהם ובהתערבות מיטיבה בכל המעטפות שהוזכרו לעיל. אימוץ פרספקטיבה הקשרית ורב־מערכתית מאפשר לזהות את "שחקני המפתח" ואת הגורמים הפורמאליים והלא פורמאליים המשמעותיים ביותר במתן מענה לילד. זאת לצד ההכרה בדבר נחיצותה של "מנהלת מקרה" שתתכלל את עבודתם של כלל שחקני המפתח מהמערכות השונות. בבסיס התפיסה המערכתית־הקשרית עומדת התפיסה כי לצד ההתערבות עם הילד, יש לתמוך בדמויות המשמעותיות שילוו אותו בהתמודדות זו, לכלול מתן מידע פסיכו־חינוכי לדמויות המשמעותיות בחייו, ולחזק את ההתקשרות איתם ואת תחושת הביטחון שלהם, תוך מתן תשומת לב ייחודית למערכת האחאית. לצד אלה, יש חשיבות מרכזית להתערבות עם המעטפת הקהילתית, שלה פוטנציאל ליצור עוגני ביטחון ומשמעות עבור הילד, ובכך לחזק את תחושת ההשתייכות שלו לקהילה ואת אמונו בסביבה העוטפת אותו. משתנים אלה נמצאו קריטיים בניבוי רווחתו הרגשית של הילד הן בילדותו והן בבגרותו. העוגן הקהילתי רלוונטי גם לתמיכה הנדרשת לעובדות הסוציאליות שיתערבו וילוו מקרים מורכבים אלה. – יש חשיבות מרכזית להתייחסות לטראומה שהילד מתן תוקף ונראות והדמויות המטפלות שלו עברו. כל ילד שעבר טראומה ובוודאי טראומה בנסיבות קשות כל כך צריך חוויה מתמשכת של מתן תוקף ונראות לתחושות, למחשבות ולאירועים שחווה. חשוב לתווך זאת לדמויות המשמעותיות בחייו ולהסביר להן, כי מתן תוקף ונראות הם קרדינאליים להתמודדות מיטיבה עם הטראומה ולקידום האמון של הילד בעולם. כיצד ניתן לתת תוקף ונראות? מתברר שהדבר פשוט ממה שאנו חושבים: יש לתת מקום לילד להשמיע את חוויותיו; לשאול את הילד שאלות מתעניינות ולהפנות קשב אמיתי לילד בזמן "אתה עוזר לי להבין מה עבר עליך" / "אתה שהוא מדבר; גם אמירות כמו , הן אמירות שמקדמות חוויה של תוקף עוזר לי להבין איך אתה מרגיש" ונראות. בשל מורכבות מפגשן של הטראומה של הילד עם הטראומה של הדמויות המטפלות, חשוב לתת הדרכה לדמויות המטפלות לצד התערבות דיאדית. 2 . – אחת האמונות הראשונות שנשברות בקרב קידום תפיסת עולם מיטיבה ילדים ומבוגרים שעברו טראומה היא כי העולם הוא מקום שראוי להאמין ולבטוח בו. כל איש מקצוע וכל דמות משמעותית שנמצאת בקשר עם הילד בהתערבות בחייו של הילד באמצעות המעטפות השונות, חשוב להקפיד על המטרות הבאות: 1 .

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker