מכון חרוב - מתווה לליווי ילדים שאיבדו את הוריהם במלחמת "חרבות ברזל"

הקדמה מתווה זה פותח כדי לספק קווים מנחים להתערבות עם ילדים שאיבדו את שני הוריהם במלחמת "חרבות ברזל". נקודת המבט המנחה של המתווה היא הגישה הפסיכו־סוציאלית הרואה בילד חלק בלתי נפרד מהמערכות הסובבות אותו. מתוך תפיסה זו נגזר עקרון העל של המתווה כי לקידום הקשר של הילד עם כל המערכות בחייו ולתכלול ההתערבות עימן יש חשיבות מכרעת. המתווה יתמקד בארבע מעטפות מרכזיות, שלהן חשיבות קרדינאלית בהתערבות עם ילדים שחוו אובדן בנסיבות טראומטיות: 1 . – במעטפת זו יודגש ההכרח לשיח ישיר ומיודע טראומה מעטפת הילד במרכז עם הילד. 2 . – במעטפת זו תודגש המחויבות לעבודת מעטפת קשרים משמעותיים עומק שתתמקד בחיזוק הקשרים של הילד עם דמויות משמעותיות במערכת המשפחתית שלו. 3 . – מעטפת זו תתמקד במרכזיות הקהילה בחייהם של ילדים, מעטפת הקהילה תוך התייחסות הן לדמויות בקהילה והן למערכות פורמאליות ולא פורמאליות בקהילה, ולחשיבות העוגנים האלה בחיי הילד ובתהליך ההתערבות איתו. 4 . – במעטפת זו יושם הדגש על הכרה בזכויותיו של הילד מעטפת זכויות הילד ובמיצוין, תוך דאגה לשלבים שונים בחייו ולקידום רווחתו בכל הממדים בחייו. מעטפות אלה, אשר יוצגו במסגרת המתווה, יקודמו על ידי דמויות חשוב להדגיש: מקצועיות שונות שישתתפו בתהליך ההתערבות עם הילד. באחריותה של העובדת הסוציאלית, שתהיה מנהלת המקרה מטעם הרווחה, לתכלל את כל הגורמים שיבואו במגע עם הילד. יתר על כן, מתפקידה של העובדת הסוציאלית המתכללת לסנכרן את ההתערבויות של גורמי מקצוע פורמאליים ולא פורמאליים בחיי הילד. זאת במטרה למנוע יצירה של טראומות נוספות בחייו ובחיי בני משפחתו בשל הצפה בדמויות מטפלות/מסייעות. רציונל תיאורטי מתווה זה פותח מתוך מספר בסיסי ידע ומתייחס לספרות תאורטית ואמפירית רלוונטית לתחום. אימוץ בסיסי הידע ממדעי ההתפתחות, מלימודי הטראומה, מתחום האובדן, ומתחום ההתקשרות מאפשר התבוננות רב־ממדית על תהליך ההתערבות עם הילד במקרה מורכב זה של אובדן שני הורים במלחמת חרבות

3

Made with FlippingBook Ebook Creator